جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق حوضچه و اراضی هفده هکتاری پایانه کانتینری واقع در جنوب غربی و اراضی هفتاد هکتاری جزیره نگین واقع در شمال شرقی بندر بوشهر به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر شماره147221/ت38501کنهاد ریاست جمهوری

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 و شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385 تصویب نمودند:
حوضچه و اراضی هفده هکتاری پایانه کانتینری واقع در جنوب غربی و اراضی هفتاد هکتاری جزیره نگین واقع در شمال شرقی بندر بوشهر به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر (موضوع بند « الف» تصویب‌نامه شماره76715/ت19225ک مورخ 9/12/1376) به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، الحاق می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 10/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18287
تاریخ تصویب :
1386/9/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :