جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386کل کشور شماره 123148/ت38529هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت بازرگانی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 11/9/1386 بنا به پیشنهاد شماره 20165/1 مورخ 2/8/1386 وزارت بازرگانی و به استناد بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال1386 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 68551/ت37233ک مورخ 1/5/1386 می‌شود:
ماده2ـ تعرفه برق، گاز، آب و دفع فاضلاب دیگر مشترکین خانگی و مصارف کمتر از الگوی مصرفی مشترکین و بیشتر از مصارف دو دهک اول مشترکین موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه در سال 1386 معادل تعرفه‌های سال 1383 خواهد بود و تعرفه برق، گاز، آب و دفع فاضلاب مشترکین در محدود دو دهک اول (محدوده بخشودگی) در سال 1386 معادل تعرفه‌های سال 1385 خواهد بود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18290
تاریخ تصویب :
1386/9/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی
وزارت نیرو
موضوع :