جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنگان شماره 43935/310/300استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر

در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (موضوع نامه شماره 02/100/30724 مورخ 25/6/1386) بدینوسیله طرح جامع شهر کنگان، مصوبه جلسه مورخ 4/5/1385 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پیرو مباحث جلسه مورخ 6/9/1385 شورایعالی و مصوبه 9/8/1386 کمیته فنی شورایعالی به استان ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید طرح یادشده با حضور نماینده شورایعالی شهرسازی و معماری مجدداً در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان مطرح و با در نظر گرفتن اراضی مورد نیاز موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 مراتب مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.


معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18290
تاریخ تصویب :
1386/5/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان بوشهر
موضوع :