جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بافق شماره38217/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان یزد

در اجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بافق در جلسه مورخ 1/2/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.


معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18290
تاریخ تصویب :
1386/2/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد
موضوع :