جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور شماره9427/86/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره 9427/86/1 ـ 10/9/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور

نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره 4849 ـ 19/9/1364 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به‌بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند در صورت نبودن خریدار باتوجه به عمومات، بالاخص ماده 781 قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی


مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18290
تاریخ تصویب :
1386/9/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كلیه مراجع ثبتی كشور
كلیه مراجع قضایی
موضوع :