جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) شماره151958/ت32826هـوزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/3559 مورخ 28/1/1384 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) را به شرح زیر تصویب نمود:‌

آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی)

فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ کلیه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره براساس این آیین‌نامه و حسب مورد از طریق مناقصه (مزایده) انجام می‌شود.
ماده2ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تأمین کالا، خدمت یا حقوق با کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ب ـ مزایده: فرآیندی است رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به شرکت، که در آن موضوع معامله به مزایده‌گری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ج ـ مناقصه‌گزار (مزایده‌گزار): شرکت می‌باشد که براساس این آیین‌نامه، مناقصه (مزایده) را برگزار می‌نماید.
دـ مناقصه‌گر (مزایده‌گر): شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مناقصه (مزایده) شرکت می‌کند.
هـ ـ کمیسیون مناقصه (مزایده): هیئتی است که فرآیند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را برعهده می‌گیرد.
و ـ کمیته ‌فنی ‌بازرگانی‌: هیئتی است با حداقل سه عضو خبره فنی ‌بازرگانی صلاحیت‌دار (حسب نوع معامله)، که ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران ‌(مزایده‌گران) و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را برعهده می‌گیرد. اعضاء این کمیته توسط مدیر‌عامل (و یا نماینده مجاز وی) انتخاب می‌شوند. مدیر‌عامل می‌تواند مسئولیت انجام این ارزیابی‌ها را رسماً به مشاور واجد صلاحیت که حداقل مرکب از سه عضو خبره فنی‌ ـ بازرگانی باشد، واگذار نماید که در این صورت مشاور یادشده در حکم کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ خواهد بود.
ز ـ کمیسیون تحویل: هیئتی است که فرآیند تحویل و تحول کالا، خدمت یا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزایده) و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را برعهده می‌گیرد. کمیسیون تحویل مرکب از انباردار (یا نماینده واحد تحویل‌گیرنده/تحویل‌دهنده)، نماینده واحد تقاضا کننده و نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیرعامل تعیین می‌شود خواهد بود.
ح ـ هیئت سه نفره ترک مناقصه (مزایده): هیئتی است متشکل از مدیرعامل، ذیحساب و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی، که با توجه به شرائط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه (مزایده) را تأیید می‌نماید که در این آیین‌نامه به ‌اختصار هیئت سه نفره نامیده می‌شود.
ط ـ هیأت رسیدگی به شکایات: هیأت رسیدگی موضوع ماده (7) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ می‌باشد.
ی ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران ‌(مزایده‌گران): عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران ‌(مزایده‌گران) که از سوی شرکت و توسط کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ انجام می‌شود.
ک ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ل ـ ارزیابی ‌فنی‌ بازرگانی‌‌: فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگیهای فنی ‌بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.
م ـ ارزیابی مالی: فرآیندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در ‏ماده (22) این آیین‌نامه، از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی ‌بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود.
ن ـ مدت اعتبار پیشنهادها: دوره زمانی است که توسط شرکت اعلام می‌شود و در طی آن پیشنهادها می‌باید دارای اعتبار باشند. این مدت شامل زمان لازم برای انجام مناقصه (مزایده)، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و انعقاد قرارداد می‌باشد.
س ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:
1ـ یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می‌شود:
1ـ1ـ اعلان هیئت وزیران برای کالاها، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است.
1ـ2ـ انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
2ـ منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق که با توجه بند (1) ماده (27) مشخص می‌شود.
ع ـ برنامه زمانی مناقصه (مزایده): سندی است که درآن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه (مزایده)، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.
ف ـ شبکه اطلاع‌رسانی: وب سایت اینترنتی است با نام شبکه اطلاع‌رسانی الکترونیکی معاملات شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای زیرمجموعه که در این آیین‌نامه اختصاراً شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب نامیده می‌شود و توسط شرکت ایجاد می‌شود.
فصل دوم ـ طبقه‌بندی معاملات
ماده3ـ معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1ـ معاملات کوچک، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار (29.340.000) ریال باشد. این نصاب‌ بر مبنای قیمت ثابت سال 1386 می‌باشد که براساس تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب سال 1383ـ تعدیل می‌شود.
2ـ معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز ننماید.
3ـ معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره1ـ مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی می‌باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئت مدیره تعیین می‌شود.
تبصره2ـ مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین خواهد شد.
تبصره3ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصاب‌های یادشده نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر تبدیل شود.
ماده 4ـ انواع مناقصه ‌(مزایده) به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف ـ مناقصه ‌(مزایده) از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1ـ یک مرحله‌ای: فرآیندی است که به تشخیص مدیر‌عامل (و یا نماینده مجاز وی) نیاز به ارزیابی ‌فنی ‌بازرگانی‌‌‌ پیشنهادها نباشد. در این فرآیند پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران (مزایده‌گران) در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می‌شود.
2ـ دو مرحله‌ای: فرآیندی است که به تشخیص مدیر‌عامل (و یا نماینده مجاز وی) بررسی ‌فنی‌بازرگانی‌‌ پیشنهادها لازم باشد. در این فرآیند کمیته ‌فنی ‌بازرگانی‌ تشکیل و پیشنهادها را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی ‌فنی ‌بازرگانی‌‌ پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش می‌کند تا بر اساس مفاد این آیین‌نامه برنده مناقصه (مزایده) تعیین شود.
ب ـ مناقصه ‌(مزایده) از نظر روش دعوت مناقصه‌گران ‌(مزایده‌گران) به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1ـ مناقصه ‌(مزایده) عمومی: فرآیندی است که از طریق آگهی عمومی از مناقصه‌گران ‌(مزایده‌گران) دعوت بعمل می‌آید.
2ـ مناقصه ‌(مزایده) محدود: فرآیندی است که در آن بر اساس مفاد ‏ماده (16) و با رعایت ‏ماده (14) این آیین‌نامه، در وهله نخست مناقصه‌گران ‌(مزایده‌گران) واجد صلاحیت فراخوان می‌شوند سپس برای واجدین اولویت (فهرست کوتاه) دعوتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) ارسال می‌شود.
فصل سوم ـ سازماندهی
ماده5 ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) به شرح زیر سازماندهی می‌شود:
الف ـ هریک از کمیسیون‌های مناقصه (مزایده) شرکت متشکل از سه نفر عضو می‌باشد که توسط هیئت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می‌شوند. هیئت مدیره می‌تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرآیند مناقصه و مزایده و یا کمیسیون‌های متفاوت برای سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از.....) یا کمیسیون معاملات خاص (مانند معاملات ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO)، قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و قرارداد بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT) ) و یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده می‌باشد. در این صورت هیئت مدیره می‌باید محدوده فعالیت هریک را مشخص و به مدیرعامل و کمیسیون‌ها ابلاغ نماید.
تبصره1ـ هیئت مدیره نمی‌تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید.
تبصره2ـ انتخاب حداکثر دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به عنوان عضو هر کمیسیون مناقصه (مزایده) بلامانع است.
تبصره3ـ با تغییر اعضاء هیئت مدیره شرکت احکام اعضاء کمیسیون‌های مناقصه (مزایده) می‌باید تنفیذ و یا اعضاء کمیسیون‌ها انتخاب شوند. مادام که عضویت اعضاء کمیسیون‌ها به شرح فوق تنفیذ و یا اعضاء جدید انتخاب نشده باشند، اعضاء کمیسیون‌ها در مسئولیت خود باقی خواهند بود.
تبصره 4ـ در صورت فوت یا سلب شرایط (به تشخیص هیئت مدیره) از یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیون‌های مناقصه (مزایده)، هیئت مدیره می‌باید نسبت به انتخاب عضو یا اعضاء جایگزین برای کمیسیون اقدام و در سایر موارد نظیر استعفاء یک یا چند نفر از اعضاء، هیئت مدیره می‌باید اعضاء کمیسیون را با رعایت بند « الف» تجدید انتخاب نماید.
ب ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسمیت دارد و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
تبصره1ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) می‌تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی‌، بازرگانی، مالی، حقوقی و اداری شرکت (و یا سایر صاحب‌نظران که هیچگونه منافعی در موضوع معامله ندارند) برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهار نظر (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره2ـ رؤسای هر یک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند می‌توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه (مزایده) حضور یافته و توضیحات لازم را ارایه دهند. همچنین کمیسیون مناقصه (مزایده) می‌تواند از هر یک از رؤسا تقاضا نمایند تا در جلسه شرکت نموده و نظر خود را (بدون حق رأی) اظهار دارند.
ماده6 ـ موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه (مزایده) است:
الف ـ تایید کفایت اسناد مناقصه (مزایده) برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه.
ب ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) در موعد مقرر در فراخوان.
ج ـ بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
د ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
هـ ـ ارجاع ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسی فنی‌بازرگانی پیشنهادها به کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ در فرآیند دو مرحله‌ای.
و ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین‌نامه.
ز ـ تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مناقصه (مزایده).
ح ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه (مزایده) طبق شرایط این آیین‌نامه.
فصل چهارم ـ برگزاری مناقصه (مزایده‌)
ماده7ـ فرآیند برگزاری مناقصه (مزایده)‌ به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تأمین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده.
ب ـ تعیین نوع مناقصه (مزایده) در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود).
ج ـ تهیه اسناد مناقصه (مزایده).
د ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران) در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه (مزایده).
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
ز ـ تعیین برنده مناقصه (مزایده).
ح ـ انعقاد قرارداد.
ماده8 ـ منابع مالی به شرح زیر تأمین می‌گردد:
الف ـ انجام معامله به هر طریق، مشروط برآن است که شرکت به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
تبصره ـ درخصوص معاملاتی که دوره انجام آن بیش از مدت یک‌سال و مبلغ آن نیز بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک ‌باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال‌جاری و برآورد سنوات آتی با تصویب هیئت مدیره در پیوست‌های بودجه سالیانه شرکت درج و به تایید مجمع عمومی برسد.
ب ـ نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط شرکت به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) قید و تعهد شود.
ماده9ـ مناقصه به یکی از روشهای زیر انجام می‌شود:
الف ـ در مورد معاملات کوچک: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. سند هزینه باید توسط مأمور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه « معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است»، امضاء شود.
ب ـ در مورد معاملات متوسط: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تامین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.
تبصره1ـ در خرید چنانچه درخواست‌کننده تأیید نمونه را کتباً ضروری اعلام نماید، قبل از انجام خرید، باید نمونه به تأیید درخواست‌کننده برسد.
تبصره2ـ مأمورین و سایر مسئولین مذکور در این ماده با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بهاء برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره3ـ چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد، می‌توان وظایف مندرج در این آیین‌نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود. در اینگونه موارد معاملات با تایید مقام مسؤل واحد مربوط انجام خواهد شد.
ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
1ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
2ـ برگزاری مناقصه محدود.
ماده10ـ مزایده به یکی از طرق زیر انجام می‌شود:
الف ـ در مورد معاملات کوچک و متوسط: بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می‌پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب منتشر شود. همچنین به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع‌رسانی مذکور) یا طرق دیگر (به نحوی‌که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر شود.
تبصره1ـ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن نقداً دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
تبصره2ـ حراج از بهای ارزیابی‌شده شروع و به خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند واگذار می‌شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و در صورت لزوم مورد معامله مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
تبصره3ـ شرکت می‌تواند در خصوص معاملات موضوع بند « الف» ماده (10)، فرآیند انجام معاملات بزرگ (مزایده کتبی) را استفاده نماید.
ب ـ در معاملات بزرگ قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب با اکثریت آراء (هیئتی کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
1ـ برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
2ـ برگزاری مزایده محدود.
تبصره ـ فروش اموال غیرمنقول شرکت (به‌ جز اموال مستثنی شده در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ که فروش آنها ممنوع می‌باشد) و سهام شرکت‌های زیرمجموعه، با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز می‌باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد براساس مفاد این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده11ـ ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران باید موارد زیر لحاظ شود:
1ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
2ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3ـ حُسن سابقه.
4ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.
5 ـ توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.
تبصره ـ مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران پیش‌بینی شده است، در صورتی‌که با عمل مزایده مورد نظر منطبق باشد باید لحاظ شود.
ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران) به شرح زیر است:
1ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
تبصره ـ معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد. این معیارها شامل مواردی همچون سابقه اجرائی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حُسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیت‌ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین‌آلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، ترجیحاً بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم‌افزار و موارد مشابه) و همچنین ظرفیت اجرایی (باتوجه به سایر کارهای در دست انجام و با توجه به برآورد مقداری و ریالی کالا، خدمت یا حقوق) خواهد بود.
2ـ تعیین شاخصهای اندازه گیری و روش ارزیابی.
تبصره ـ روش ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخصهای اندازه‌گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هریک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول) و زمان مورد نیاز برای بررسی و تمدید آن می‌باید در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
3ـ تهیه اسناد ارزیابی.
4ـ انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران).
5 ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
تبصره ـ در‌صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا وزارت نیرو منتشر شده باشد و یا با رعایت ماده (12) این آیین‌نامه توسط شرکت تهیه و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضای اشخاصی که در فهرست مزبور قرار دارند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین شرکت می‌باید ترتیبی اتخاذ نماید تا صرفاً این فهرست‌ها در شرکتهای زیرمجموعه شرکت مورد اقدام قرار گیرد.
6 ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) و رتبه‌بندی آنها.
7ـ تهیه اسامی مناقصه‌گران (مزایده‌گران) واجد صلاحیت، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه)
8 ـ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران).
تبصره ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران)، شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هیئت وزیران درخصوص بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات) توسط هیئت مدیره تهیه و به تصویب وزیر نیرو می‌رسد.
ماده12ـ در رشته‌هایی که فهرست واجدین صلاحیت و رتبه‌بندی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت نیرو منتشر نشده است، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر‌تخصصی) می‌باید با انجام فراخوان‌های لازم و رعایت اصل رقابت و در صورت لزوم با استفاده از خدمات مهندسین مشاور و یا تشکلهای حرفه‌ای غیردولتی، نسبت به تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی متقاضیان شرکت در معاملات صنعت آب و فاضلاب و تهیه فهرست واجدین صلاحیت و ظرفیت اجرائی آنها اقدام نماید.
تبصره ـ تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی، در چارچوب دستورالعمل‌های اجرائی مصوب وزیر نیرو در خصوص تعیین ضوابط، موازین و معیارهای تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی و براساس اطلاعات قابل اتکاء، در مورد سابقه اجرائی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حُسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیت‌ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین‌آلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، امکانات ارائه خدمات پس از فروش (در مورد تجهیزات، نرم افزار و موارد مشابه) و سایر شرایط لازم بعمل خواهد آمد.
ماده13ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرحهای صنعت آب و فاضلاب، محققین و شرکتهای خدمات مدیریت صنعت آب و فاضلاب (مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی) براساس دستورالعمل‌های اجرائی مصوب وزیر نیرو که با رعایت بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، موضوع تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 و اصلاحیه آن می‌باشد، در این خصوص خواهد بود. هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل موضوع این ماده را تهیه و به تصویب وزیر نیرو برساند. استفاده از دستورالعمل‌های موجود تا زمان ابلاغ دستورالعملهای جدید مجاز است.
تبصره ـ در مواردی که مهندسین مشاور، محققین و شرکتهای خدمات مدیریت صنعت آب و فاضلاب در یک فرآیند غیررقابتی با رعایت دستورالعمل‌های مزبور انتخاب و حق‌الزحمه آنان از محل منابع داخلی تأمین می‌شود، میزان حق‌الزحمه به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود و چنانچه مبلغ حق‌الزحمه بیش از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک باشد، مراتب باید به تأیید رئیس مجمع عمومی شرکت برسد.
ماده14ـ فراخوان مناقصه‌ (مزایده) به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد:
1ـ نام و نشانی شرکت برای ارسال و یا ارایه مدارک و نظایر آن.
2ـ نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.
3ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
4ـ در فراخوان درج شود که به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5 ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود.
6 ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه‌ (مزایده)) بصورت مقطوع.
تبصره ـ مبلغ مقطوع مذکور بر مبنای درصدهائی از میزان برآورد به شرح زیر از طرف شرکت محاسبه و در اسناد مناقصه‌ (مزایده) درج خواهد شد:
یک ـ برای معاملات ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (10%.)
دو ـ برای معاملات تا بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ( 5%.)
سه ـ برای معاملات از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به بالا و نسبت به مازاد بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (3%.)
چهار ـ در موارد خاص، میزان سپرده با نظر مدیر‌عامل تعیین و در فراخوان اعلام خواهد شد.
7ـ در فراخوان درج شود که پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر مطابق مقررات تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8 ـ در فراخوان درج شود که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه ‌‌(مزایده) مندرج است.
9ـ ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه‌ (مزایده).
ب ـ شرکت باید فراخوان را از طریق شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب منتشر کند. همچنین به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع‌رسانی مذکور) منتشر شود.
ج ـ مدیر‌عامل (و یا نماینده مجاز وی) می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌‌های ارتباط جمعی و پایگاههای اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
تبصره1ـ در مواردی‌که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محلهائی که لازم می‌داند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.
تبصره2ـ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه (مزایده) بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانونی حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ـ مصوب 1375ـ و همچنین در مورد برگزاری مزایده بین‌المللی، آگهی مناقصه (مزایده) مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود.
ماده 15ـ احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه‌ (مزایده) الزامی است:
الف ـ تمامی اسناد مناقصه‌ (مزایده) باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه (مزایده) شامل تصریح در موارد زیر است:
1ـ نام و نشانی شرکت.
2ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه‌ (مزایده)).
3ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
تبصره ـ ذکر مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها و همچنین حداکثر مدت زمانی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه‌ (مزایده) لازم است.
4ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها
5 ـ بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکات لاک و مهرشده به دبیرخانه شرکت و به طور محرمانه تسلیم شود. پاکت مزبور صرفاً در جلسه کمیسیون مناقصه‌ (مزایده) گشوده خواهد شد.
6 ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حُسن انجام کار.
7ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
8 ـ شرایط و سقف جبران هزینه‌های مربوط به تأمین ضمانتنامه‌ هریک از مناقصه‌گران (مزایده‌گران)، برای مواردی که مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها، تجدید شود.
9ـ شرح کار، مشخصات فنی‌بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.
تبصره1ـ مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی و یا حقوقی) و یا کشور خاص باشد.
تبصره2ـ در خصوص مزایده، مشخصات مورد معامله می‌باید در صورتجلسه‌ای درج و به امضاء مسئول (مسئولین) واحد (واحدهای) ذیربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.
10ـ برنامه‌ریزی برای انجام و تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن).
11ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (‌‌‌مزایده‌گران).
12ـ نحوه پرداخت بهای معامله (تعیین مواردی همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظایر آن).
تبصره ـ پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاملات بزرگ توصیه می‌شود.
13ـ نحوه ترجیح مناقصه‌گران (مزایده‌گران) داخلی نسبت به مناقصه‌گران (مزایده‌گران) خارجی در مناقصه (مزایده)‌های بین‌المللی.
14ـ مبانی و روش تعیین برنده مناقصه (مزایده) با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی‌بازرگانی بر قیمت پیشنهادی، در مواردی‌که مناسبترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی، بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می‌شود.
15ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
16ـ صورت جلسات و توضیحات موضوع ‏ماده (19).
17ـ سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم باشد.
18ـ تصریح اینکه شرکت اختیار دارد مقدار کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا بیست و پنج درصد (25%) افزایش یا کاهش دهد.
19ـ اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد.
تبصره ـ در صورتی‌که شرکت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد، در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه‌ (مزایده) خواهد بود.
20ـ ذکرعبارت « در صورتی‌که برنده مناقصه‌ (مزایده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه‌ (مزایده) معامله انجام می‌شود و سپرده برنده دوم مناقصه‌ (مزایده) نیز در صورتی‌که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه‌ (مزایده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنین حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم.
21ـ میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن.
22ـ در اسناد درج شود که « شرکت در موارد موضوع جزء» و « بند (1) و جزءهای « د» و « هـ» بند (2) ماده (26) این آیین‌نامه و در مواردی‌که مناقصه‌گر (مزایده‌گر) مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (1) آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 شود، در رد پیشنهادات مرتبط مختار است.»
تبصره ـ قبولی در کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ نیز موجب سلب این اختیار نیست. شرکت در صورت رد هریک از پیشنهادات، دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق برای مراجعات آتی نگهداری می‌نماید.
23ـ درج مفاد مندرج در بندهای « ط» و « ی» ‏ماده (22).
24ـ ذکرعبارت « برنده مناقصه‌ (مزایده) حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد.»
مناقصه‌ (مزایده) محدود
ماده16ـ در مواردی‌که محدودیت برگزاری مناقصه (مزایده) عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزایده) محدود براساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره و به تشخیص و مسوولیت مدیر‌عامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1ـ شرکت از طریق شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب و ارسال دعوتنامه از کلیه اشخاص واجد صلاحیت (براساس فهرست‌های موضوع ‏ماده (12) و تبصره (4) ماده (11) برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه (مزایده) دعوت بعمل می‌آورد.
2ـ اشخاصی که برای شرکت در مناقصه (مزایده) اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده‌اند، توسط کمیته ‌فنی ‌بازرگانی‌ و به ترتیب مقرر در ‏ماده (11) ارزیابی کیفی می‌شوند.
3ـ کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت بر اساس روش ارزیابی کیفی، که با توجه به تبصره (3) ‏ماده (11) در اسناد درج شده است، تعیین و به کمیسیون مناقصه (مزایده) منعکس می‌نماید.
تبصره1ـ در مواردی‌که به تشخیص مدیرعامل و تایید هیئت مدیره، به واسطه تاخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح شرکت در حذف بندهای (1) و (2) باشد، کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ بر اساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی‌های انجام شده طی دو سال اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد کرد.
4ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) فهرستی از اشخاص واجد حد نصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه می‌نماید (فهرست کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزایده) برای آنها ارسال شود.
تبصره2ـ تعداد اشخاص (موضوع این بند) که با توجه به اولویت برای مناقصه (مزایده) محدود دعوت می‌شوند با تایید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعیین خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. چنانچه تعداد اشخاص یاد شده کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده) می‌تواند نسبت به اطلاع‌رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صلاحیت را دعوت نماید و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حدنصاب) به هیئت مدیره منعکس نماید.
تبصره3ـ در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران (مزایده‌گران) صلاحیتدار، که حداکثر دو سال قبل به ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره (1) این ماده تهیه شده باشد، به تشخیص مدیر عامل، شرکت ملزم به انجام مراحل فوق نمی‌باشد.
تبصره4ـ کلیه مقررات مربوط به مناقصه (مزایده) عمومی که قابل انطباق با مناقصه (مزایده) محدود باشد، در مناقصه (مزایده) محدود نیز لازم‌الرعایه است. از آن جمله، موارد مندرج در این آیین‌نامه در ارتباط با فراخوان می‌باید در دعوتنامه مناقصه (مزایده) محدود مراعات شود.
ماده17ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه‌ (مزایده) پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به شرکت تسلیم کنند:
1ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
2ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه‌ (مزایده).
3ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهاد می‌باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد. لیکن این مهلت در مورد مناقصه‌ (مزایده) داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
تبصره ـ در مواردی‌که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب، اسناد مناقصه‌ (مزایده) نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و در دسترس آنان باقی می‌ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب (هر کدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) می‌باشد.
ماده 18ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده)، جز درمواردی که در اسناد مناقصه‌ (مزایده) پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرایط مناقصه (مزایده) برای تمامی مناقصه‌گران (مزایده‌گران)، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، باید یکسان باشد از جمله در تأمین ضمانتنامه‌ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.
ج ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه (مزایده) می‌باید اسناد مناقصه (مزایده) و پیشنهاد‌های خود را در پاکتهای جداگانه دربسته و لاک و مهر شده به شرح زیر به شرکت ارائه کنند:
1ـ پاکت تضمین (پاکت الف) شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه‌ (مزایده).
2ـ پاکت ‌فنی‌بازرگانی‌‌ (پاکت ب) شامل اسناد فنی‌، اسناد قراردادی و حقوقی.
3ـ پاکت قیمت (پاکت ج) شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزایده).
متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد که همگی پاکتها پس از لاک و مهر در داخل یک پاکت لاک و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان‌بندی مقرر تحویل داده شود.
د ـ شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه‌شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، ازپاکت‌ها صیانت نماید.
هـ ـ هـرگونه تسلیم، تحـویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ‏ماده (35) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه (مزایده) انجام شود.
ماده 19ـ توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ چنانچه شرکت‌کننده‌ای در اسناد مناقصه (مزایده)، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از شرکت توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران (مزایده‌گران) و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هر گونه تجدید نظر در اسناد مناقصه‌ (مزایده) می‌باید با رعایت ‏ماده (35) به طور یکسان در اختیار همه شرکت‌کنندگان در مناقصه (مزایده) قرار داده شود.
تبصره ـ شرکت می‌باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه‌ (مزایده) از شفافیت لازم برخوردار بوده و عاری از ابهام باشد تا شرکت‌کنندگان در مناقصه‌ (مزایده) بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه‌ (مزایده)، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه‌ (مزایده) ارائه نمایند.
ماده 20ـ گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در صورتی‌که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهاداتی رسیده باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده) در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادات دریافتی را مفتوح و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
1ـ تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان (مناقصه‌گران و مزایده‌گران)، حاضران و شرکت‌کنندگان درجلسه.
2ـ بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن.
3ـ بازکردن پاکت ‌فنی‌بازرگانی‌‌ (ب).
4ـ تحویل پاکت‌های ‌فنی ‌بازرگانی‌‌ (ب) به کمیته ‌فنی ‌بازرگانی‌ در مناقصه (مزایده)‌های دو مرحله‌‌ای.
5 ـ بازکردن پاکت‌ قیمت (ج) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول، در مناقصه (مزایده)‌های یک مرحله‌‌ای.
6 ـ تهیه و تنظیم و امضاء صورت جلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه (مزایده)‌.
7ـ تحویل پاکت‌های قیمت (ج) و تضمین (الف) پیشنهادهای رد شده به شرکت برای استرداد به ذینفع.
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه (مزایده) دو مرحله‌ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت‌های قیمت (ج) در جلسه گشایش پاکت‌ها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت‌های قیمت (ج) در یک لفاف لاک و مهر شده توسط شرکت صیانت می‌شود. در مناقصه (مزایده)‌های یک مرحله‌ای، پاکت‌های قیمت (ج) بی‌درنگ گشوده و براساس ‏ماده (22) این آیین‌نامه، برنده مناقصه (مزایده)‌ تعیین می‌شود.
د ـ شرکت مکلف است از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی ‌‌(پاکت‌های قیمت (ج)) دعوت نماید.
ماده 21ـ ارزیابی ‌فنی‌ بازرگانی‌‌ پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در مناقصه (مزایده)‌های دو مرحله‌ای، شرکت موظف است براساس معیارها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه (مزایده)، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و مزایده‌گران و ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌‌ پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
تبصره1ـ استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهای بین‌المللی یا داخلی موضوع ‏ماده (28)) و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادات و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخصهای اندازه‌گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز فنی‌ قابل قبول) می‌باید تعیین و در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ب ـ در صورتی که بررسی ‌فنی ‌بازرگانی‌‌ پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه (مزایده) معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می‌شود و براساس گزارش کمیته فنی‌بازرگانی، پاکت‌های قیمت (ج) پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی‌بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود.
تبصره2ـ در صورتی که بررسی ‌فنی‌بازرگانی‌‌ پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون مناقصه (مزایده) حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، شرکت می‌باید موضوع را به اطلاع کلیه پیشنهاددهندگان برساند. در این‌صورت هر یک از پیشنهاددهندگان، حداکثر ظرف نصف مدت مهلت تمدید شده که از (10) روز کاری تجاوز نخواهد نمود، می‌توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
تبصره3ـ شرکت همزمان با بررسی اسناد فنی‌ پیشنهاددهندگان، اسناد قراردادی و حقوقی را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلافهای بین پیشنهادهای رسیده با اسناد مناقصه‌ (مزایده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت زمان معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به همه شرکت‌کنندگان اعلام می‌کند.
تبصره4ـ کمیته ‌فنی ‌بازرگانی‌ می‌باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی‌ مردود است، با ذکر دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه یا مزایده (امتیاز فنی‌) تعیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش نماید. مبانی انجام بررسیهای فنی‌ و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (1) در گزارش کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ با ذکر دلیل منعکس خواهد شد.
ج ـ هرگونه ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌‌، تنها پیش از گشودن پاکت‌های قیمت (ج) مجاز است.
د ـ پاکت قیمت (ج) مناقصه (مزایده)‌گرانی که در ارزیابی‌های ‌فنی‌بازرگانی‌‌ پذیرفته نشده‌اند باید ناگشوده بازگردانده شود.
ماده22ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در مناقصه‌ (مزایده)‌هائی که مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی‌ بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می‌شود، مناسبترین قیمت بعنوان پیشنهاد برتر شناخته می‌شود.
چنانچه پیشنهاد برتر حائز حداقل (حداکثر) قیمت در مناقصه‌ (مزایده) و قیمت پیشنهادی از نظر کمیسیون عادله باشد، برنده شناخته می‌شود.
در غیر اینصورت، کمیسیون مناقصه (مزایده) نظر خود را در خصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر بعنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) برای کسب نظر به هیئت مدیره گزارش می‌نماید.
چنانچه هیئت مدیره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعلام نماید، کمیسیون پس از بررسی مجدد نسبت به اعلام پیشنهاد برتر بعنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) اقدام خواهد نمود.
در صورتی‌که هیئت مدیره ظرف این مدت ضرورت بررسی مجدد را اعلام ننماید کمیسیون نسبت به اعلام تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر « نحوه تاثیرگذاری ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌‌ بر قیمت» در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ب ـ در دیگر مناقصه (مزایده)‌ها، چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهادشده (یا قیمت پیشنهادی در موردیکه فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله باشد، در صورتی‌که این پیشنهاد از نظر فنی‌ قابل قبول باشد، برنده شناخته می‌شود.
تبصره ـ چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهادشده (یا قیمت پیشنهادی در موردیکه فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله نباشد، کمیسیون می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه (مزایده) تجدید یا حداقل از سه شخص واجد صلاحیت استعلام بهاء شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح شود.
در صورتی‌که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بهاء کمتر (بیشتر) از حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد:
در صورتی‌که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد (5%) باشد، در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
در غیر اینصورت کمیسیون پیشنهاددهنده‌‌ی حداقل (حداکثر) قیمت در استعلام بهاء را حائز حداقل (حداکثر) قیمت شناخته و موضوع را برای تأیید وی بعنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) به هیئت مدیره احاله خواهد نمود.
در صورتی‌که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بهاء برابر یا بیشتر از حداقل (کمتر از حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد یا در استعلام بهاء کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند کمیسیون می‌تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) را به عنوان برنده اعلام و یا رأی به تجدید مناقصه (مزایده) دهد.
ج ـ پس از گشودن پاکتهای قیمت (ج)، چنانچه به تشخیص کمیسیون، بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون می‌تواند انجام این بررسی را به کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ ارجاع نماید. در اینصورت کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون اعلام می‌کند.
د ـ پس از گشودن پاکات قیمت (ج)، سپرده برنده اول و دوم، نزد شرکت نگهداری و سپرده سایرین بازگردانده می‌شود.
هـ ـ در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که درآنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.
وـ برای افزایش سهم انجام کار در ایران، پیشنهادهای کلیه مناقصه‌گران اعم از داخلی و خارجی در مناقصات داخلی و یا بین‌المللی به شرح مندرج در مواد (3) و (4) آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 44930/ت30750هـ مورخ 13/8/1383 و اصلاحیه‌های بعدی آن همسنگ می‌شود.
زـ برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابری ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمی کشور است. در این گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای واصله، بایستی متوسط نرخ ارز در هفت روز کاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکتهای قیمت (ج) پیشنهاددهندگان، ملاک عمل قرار گیرد.
ح ـ در خصوص معاملات بزرگ با تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، حدود بهای عادله توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئت مدیره، تعیین و تا قبل از گشودن پاکات (ترجیحاً قبل از برگزاری مناقصه یا مزایده) به کمیسیون گزارش می‌شود.
ط ـ در صورتی که مناقصه (یا مزایده) برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با شخصی که من حیث‌المجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنکه خرید (فروش) اقلام موردمعامله از فروشندگان (به خریداران) متعدد به صرفه بوده و مخصوصاً با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شرکت باشد. در این صورت موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق مزبور از حائزین مناسبترین قیمت خریداری (به مناسبترین قیمت فروخته) خواهد شد. مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ی ـ چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاد دهنده‌ مناسبترین قیمت قابل تامین نباشد (چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست پیشنهاد دهنده‌ی مناسبترین قیمت نباشد) و یا خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز از مناقصه‌‌گران (به مزایده‌گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شرکت می‌تواند با رعایت موارد زیر معامله را با مناقصه‌‌گران (مزایده‌گران) متعدد انجام دهد:
1ـ قیمت پیشنهادی عادله باشد.
2ـ خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز را به تفکیک با حائزین مناسبترین قیمت و به ترتیب اولویت انجام دهد.
3ـ مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.
ماده23ـ تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می‌شود، هرگونه مذاکره با پیشنهاددهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع می‌باشد. همچنین هیچگونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعیین برنده، قیمتی است که هر شرکت‌کننده در پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرکت تسلیم کرده است. کمیسیون مناقصه (مزایده)، کمیته ‌فنی ‌بازرگانی‌ و مسئولین شرکت باید با توجه به مدتیکه فروشندگان (خریداران) کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادات خود ذکر نموده‌اند به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره ـ چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه (مزایده) ترتیبی مشخص شده باشد باید براساس آن اقدام شود.
ماده24ـ در مواردی‌که کمیسیون مناقصه (مزایده) برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاددهنده‌ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت ‏ماده (33) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.
تبصره ـ پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی می‌تواند مورد ابلاغ قرار ‌گیرد که تفاوت بهاء پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ سپرده (تضمین) باشد در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.
ماده 25ـ اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب و یا دعوت به مناقصه (مزایده)، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیرعامل می‌تواند مناقصه (مزایده) را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیئت سه نفره مندرج در ‏ماده (29) این آیین‌نامه احاله کند.
ماده 26ـ شرایط تجدید و لغو مناقصه (مزایده) به شرح زیر می‌باشد:
1ـ مناقصه (مزایده) در شرایط زیر تجدید می‌شود:
الف ـ موارد مندرج در این آیین‌نامه.
ب ـ کم بودن تعداد مناقصه (مزایده)‌گران از حد نصاب تعیین‌شده در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
تبصره ـ در صورت ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله (منحصر بفرد بودن براساس جزء (2) بند (س) ماده (2)) کمیسیون مناقصه (مزایده) می‌باید در تعیین برنده کلیه موارد مندرج فراخوان و اسناد و شرایط مناقصه (مزایده) موضوع مواد (14) و (15) و سایر موارد مرتبط در این آیین‌نامه را بطور کامل رعایت نماید.
ج ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت‌کنندگان و یا برنده مناقصه (مزایده) با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد.
د ـ بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی خرید در مناقصه منتفی شود و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مناقصه فراتر از مبلغ تعیین‌شده، حدود بهای عادله موضوع بند « ح» ماده (22) باشد.
هـ ـ پایین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شود و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مزایده کمتر از مبلغ تعیین شده، حدود بهای عادله موضوع بند « ح» ماده (22) باشد.
و ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات درخصوص مناقصه.
ز ـ امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد.
تبصره ـ در صورتی که مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود، شرکت موظف است براساس شرائط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزایده) هزینه‌های مربوط به تأمین ضمانتنامه‌ها را به مناقصه‌گران (مزایده‌گران) پرداخت نماید.
2ـ مناقصه (مزایده) در شرایط زیر لغو می‌شود:
الف ـ نیاز به خرید و یا فروش کالا، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه (مزایده) مرتفع شده باشد.
ب ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه (مزایده) لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه (مزایده) ‌شود.
ج ـ حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
د ـ تشخیص کمیسیون مناقصه (مزایده) مبنی بر تبانی مناقصه‌گر (مزایده‌گر).
هـ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات درخصوص مناقصه.
3 ـ شرکت باید تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) را مطابق با ‏ماده (35) به آگاهی همه مناقصه (مزایده)‌گران برساند.
فصل پنجم ـ عدم الزام و ترک مناقصه و یا مزایده
ماده27ـ برگزاری مناقصه (مزایده) در موارد زیر الزامی نیست و شرکت می‌تواند بدون انجام مناقصه (مزایده) معامله مورد نظر را انجام دهد:
1ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره برای هر مورد، منحصربه‌فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با کسب نظر از کارشناس (کارشناسان) منتخب هیئت مدیره، تعیین خواهد شد.
2ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول.
بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) و یا هیئت کارشناسان خبره مربوط منتخب هیئت مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.
3ـ خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا کمتر یا حقوقی که نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.
4ـ خرید خدمات آموزشی و ورزشی و نظایر آن در چارچوب برنامه‌های مصوب شرکت که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل پس از تصویب هیئت مدیره با لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.
5 ـ خرید خدمات فرهنگی و هنری با رعایت موازین اسلامی که با تشخیص و مسوولیت مدیر عامل و پس از تصویب هیئت مدیره به لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.
6 ـ خرید خدمات مشاوره‌ اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی ‌بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و خدمات کارشناسان (اشخاص حقیقی) با رعایت ‏ماده (13) این آیین‌نامه.
تبصره ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور براساس دستورالعمل اجرایی خواهد بود که با رعایت آیین‌نامه موضوع بند « هـ» ماده « 29» قانون برگزاری مناقصات (موضوع تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162‏هـ مورخ 16/7/1385 هیئت وزیران)، توسط هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تهیه و به تصویب وزیر نیرو می‌رسد.
7ـ معاملات مربوط به خرید و فروش تجهیزات، کالا و خدمات تخصصی صنعت آب و فاضلاب بین شرکت و شرکت‌های آب و فاضلاب زیرمجموعه شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
8 ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص مدیر‌عامل از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب هیئت مدیره در رشته مربوط.
9ـ تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی شرکت به نحوی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) شامل توسعه واحد نشود با رعایت صرفه و صلاح کشور.
10ـ در مورد معاملات محرمانه که به تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور باید مستور بماند.
11ـ خرید سهام (چنانچه براساس اساسنامه و مقررات مربوط در شرکت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.
تبصره1ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزایده) مشروط بر آنست که طرف معامله مالک مورد معامله بوده یا آن‌را در اختیار داشته یا تولیدکننده و یا انجام دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
تبصره2ـ استثنائات یاد شده غیر از بند (10) ماده (27) این آیین‌نامه مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه (مزایده) نخواهد بود.
تبصره3ـ مدیر‌عامل مکلف است هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را از معاملات مفاد بندهای این ماده و همچنین معاملات موضوع ‏ماده (29) مطلع نماید و هیئت مدیره گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید.
تبصره4ـ انجام معاملات مربوط به خرید و فروش اشتراک آب و فاضلاب، نرخ آب شُرب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب براساس قوانین، مقــررات و آیین‌نامه‌های مربوط بوده و از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشد.
تبصره5 ـ هزینه‌های مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومی کشور از شمول رعایت قانون یادشده و قانون برگزاری مناقصات و این آیین‌نامه مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد و بلافاصله جزییات هزینه‌های معاملات آن به هیئت مدیره گزارش می‌شود.
ماده 28ـ رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معاملات شرکت (اعم از خرید کالا، خدمت یا حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن) ضروری است. در مواردی‌که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد رعایت استانداردهای بین‌المللی الزامی است. موارد استثناء به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل خواهد بود و در این گونه موارد مدیر‌عامل مکلف است هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را مطلع نماید و هیئت مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید.
ترک مناقصه
ماده 29ـ در مواردی‌که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه (مزایده) براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیئت سه نفره (هیئت سه نفره ترک مناقصه (مزایده)) تأیید شود می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در اینصورت، هیئت مذکور با رعایت صرفه و صلاح شرکت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا، خدمت یا حقوق (کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست) تعیین و اعلام خواهد نمود. هیئت مذکور بنا به دعوت مدیرعامل و با حضور هر (3) عضو رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی شرکت در مورد تقاضای ترک مناقصه (مزایده) و همچنین و نحوه انجام معامله مورد نظر می‌باشند، لکن تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هریک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه (مزایده) و همچنین ترتیب انجام معامله می‌باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شود.
تبصره1ـ هیئت سه نفره در صورت عدم اتفاق آراء، برای اظهار نظر می‌توانند از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمایند. در اینصورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت می‌باشد.
تبصره2ـ در هر حال شرکت، در مواردی‌که موضوعیت داشته باشد، می‌باید به طریق مقتضی (با عنایت به رویه مندرج در ‏ماده (11) از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا مشخصات فنی کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید.
تبصره3ـ شرکت موظف است شرط الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهائی که از طریق عدم الزام و ترک مناقصه (مزایده) با شرکتهای زیرمجموعه غیردولتی شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور منعقد می‌شود، درج نماید.
ماده30ـ ترکیب هیأت ترک مناقصه (مزایده) به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ هیأت ترک مناقصه و مزایده، مرکب از مدیر عامل و ذیحساب شرکت و یک نفر صلاحیت‌دار به انتخاب مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره ـ مجمع عمومی می‌تواند به منظور عضویت در هیات ترک مناقصه (مزایده) نفر صلاحیت‌دار موضوع بند « الف» را حسب موضوع معامله برای رشته‌های مختلف تعیین نماید.
ب ـ در اجرای ‏ماده (29) این آیین‌نامه، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع این ماده و با تأیید هیئت مدیره مجاز خواهد بود.
ج ـ در اجرای بند (ب) این ماده در صورتی‌که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد پس از تصویب هیات‌ سه نفری موضوع این ماده، انجام معامله با موافقت وزیر نیرو منوط به تأیید هیأتی کارگروه موضوع قسمت اخیر بند « و» ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ خواهد بود.
فصل ششم‌ ـ قرارداد
ماده 31ـ کلیه معاملات شرکت نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب هیئت مدیره و قبل از پایان مهلت مقرر باید نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردی که برای آن قراردادهای نمونه به تصویب هیئت مدیره نرسیده است، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیئت مدیره برسد. هیئت مدیره می‌تواند به مسئولیت خود تصویب قراردادهای غیر نمونه را به کمیته‌ای مرکب از حداقل سه نفر افراد ذیصلاح در تخصصهای حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی (که توسط هیئت مدیره و برای قرارداد معین انتخاب می‌شوند) محول نماید.
تبصره1ـ با تغییر اعضاء هیئت مدیره شرکت، احکام اعضاء کمیته فوق می‌باید تنفیذ و یا اعضاء کمیته انتخاب شوند.
تبصره2ـ در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشریفات مناقصه یا مزایده تحویل و بهای آن نقداً پرداخت یا دریافت می‌شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمی‌باشد. لیکن صورتحسابها، اوراق خرید کالا، خدمت یا حقوق، ضمانتنامه و دیگر موارد (متناسب با نوع معامله) باید اخذ شود.
ماده32ـ در قرارداد درج نکات زیر ضروری است:
1ـ نام متعاملین.
2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
تبصره1ـ دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه یا مزایده یا واگذاری امکانات شرکت و یا پرداخت پیش‌پرداخت به برنده در موقع قرارداد یا اجرای کار، به جز، آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده، ممنوع است.
تبصره2ـ میزان اجاره ساختمانها و ماشین‌‌آلات و وسائط نقلیه و امثال آن و همچنین هرگونه تسهیلات مالی که از طرف شرکت با رعایت مقررات مربوط و تبصره فوق در اختیار پیمانکاران برای مدت انجام کار مورد قرارداد گذارده می‌شود به پیشنهاد کارشناس منتخب مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.
4ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی‌که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
5 ـ الزام تحویل کالا بر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتی‌که تهیه نمونه لازم باشد. در اینصورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگهداری شود.
6 ـ اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه از مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود.
7ـ اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد (25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8 ـ در مواردی‌که انجام کار براساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن براساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می‌شود بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
9ـ چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه‌ پیش پرداخت داده و از برنده مزایده پیش دریافت اخذ شود و یا تسهیلاتی ملحوظ شود میزان و ترتیب پرداخت یا دریافت آن می‌باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.
تبصره1ـ به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل کالا، خدمت یا حقوق منوط به اخذ پیش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره2ـ تأدیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمین‌های معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره3ـ مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره این درصد قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود.
10ـ میزان تضمین حُسن انجام کار و نحوه کسر و ترتیب استرداد آن براساس شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده.
11ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای اجرایی از جمله ساختمان، تاسیسات و تجهیزات براساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب1337ـ و همچنین افشاء سمت و میزان سهام (در شرکتهای سهامی خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون یادشده در شرکت طرف قرارداد.
13ـ سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است.
14ـ سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط برآنکه امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است را برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15ـ درج ایـن شرط که در صورت عدم انجام تعـهد، شرکت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خـسارات برای انجام معـامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید.
16ـ سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد.
17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید.
تبصره ـ در مواردی که اختلاف نظر راجع به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلاف از مصادیق صلح و داوری باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم خواهدبود.
18ـ پیش‌بینی حق فسخ برای شرکت در مواردی‌که طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (1) آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحیه‌های بعدی آن شود.
ماده33ـ انعقاد قراردادبه شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه یا مزایده، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می‌شود.
ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ کتبی، در مهلتی که حداکثر هفت روز کاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز کاری برای طرف معامله مقیم خارج از کشور می‌باشد، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی بنفع شرکت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت‌های مذکور با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیر‌عامل (و یا نماینده مجاز وی) می‌تواند تا دو برابر افزایش یابند. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.
تبصره1ـ در صورتی‌که برنده دوم مناقصه یا مزایده نیز در مدت مقرر پس از اعلام شرکت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و مناقصه یا مزایده تجدید خواهد شد. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.
تبصره2ـ در مواردی‌که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه یا مزایده ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره، شرکت می‌تواند بدون تجدید مناقصه یا مزایده معامله را با وی انجام دهد. در غیر این صورت شرکت می‌تواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی‌که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نشود مناقصه یا مزایده تجدید خواهد شد.
فصل هفتم ـ ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق
ماده 34ـ تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام می‌شود:
الف ـ در مورد معاملات کوچک تحویل آن با رسید انبار و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد. گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کالا، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده می‌باشد.
ب ـ در مورد معاملات متوسط تحویل آن با گواهی و مسئولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی.
ج ـ در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسئولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.
تبصره1ـ تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای « ب» و « ج» این ماده با تنظیم صورت مجلس انجام می‌شود که در آن به صراحت درج می‌شود که کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده (قرارداد) می‌باشد. همچنین در زیر صورت مجلس مقدار و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق یا کار و همچنین نام و سمت مسئولان مربوط و درخصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله یا نماینده آنان (در صورتی‌که در محل حضور داشته باشند) درج می‌شود.
تبصره2ـ کالاهائی‌که تحویل انباردار می‌شوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس یا گواهی (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسید انبار صادر خواهد کرد. در مواردی‌که کالا در خارج از انبار تحویل می‌شود و به انبار وارد نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام و تحویل‌گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می‌گیرد.
تبصره3ـ کمیسیون تحویل، هنگام تحویل کالا، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تذکرات کتبی که از طریق نظارت‌کنندگان مسئول، حین انجام کار یا ساخت کالا، خدمت یا حقوق، داده شده است را در نظر بگیرد.
تبصره4ـ در صورت وجود اختلاف نظر بین اعضاء کمیسیون تحویل در معاملات بزرگ و مسئولین تحویل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد تحویل و سایر موارد مربوط، هریک از اعضای کمیسیون و مسئولین تحویل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج می‌نمایند و امر تحویل انجام نمی‌گیرد، متعاقباً ترتیب انجام تحویل مورد معامله از طرف مدیر‌عامل حسب مورد تعیین خواهد شد.
تبصره 5 ـ در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه بازرسی فنی که به نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است در اعلام تطبیق مشخصات کالا، خدمت یا حقوق با نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید.
تبصره6 ـ چنانچه در کالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری واحد درخواست‌کننده و قبول کالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، کمیسیون تحویل می‌تواند رأساً (یا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا، خدمت یا حقوق اقدام نماید. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) و قرارداد درج شود.
فصل هشتم ـ سایر مقررات
ماده35ـ ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع ‏این آیین‌نامه درصورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
ماده36ـ نحوه رسیدگی به شکایات
الف ـ چنانچه هریک از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) نسبت به اجرا نشدن موادی از این آیین‌نامه اعتراض داشته باشد می‌تواند به مدیرعامل شرکت شکایت کند.
ب ـ مدیرعامل شرکت مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به کمیسیون مناقصه (مزایده) احاله تا نسبت به تایید تصمیم اولیه کمیسیون یا انجام اقدامات لازم برای حل و فصل موضوع (در صورتی که شکایت انجام شده مربوط به قبل از تعیین برنده باشد) و یا تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) (در صورتی که شکایت انجام شده مربوط به مراحل پس از تعیین برنده باشد) اقدام نماید و در صورتی‌که شکایت را وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به منظور ارایه به شاکی ظرف مهلت تعیین شده به مدیر عامل شرکت اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط مناقصه‌گر شاکی، به ترتیب مندرج در قانون برگزاری مناقصات توسط هیئت رسیدگی به شکایات اقدام خواهد شد.
ماده37ـ اشخاصی (حقوقی و حقیقی) که به تشخیص هیئت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و معاملات شرکت محروم می‌شوند.
ماده38ـ به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و همچنین ایجاد شفافیت در معاملات، شرکت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ شرکت و شرکتهای زیرمجموعه در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادات، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب منتشر شود.
تبصره 1ـ شرکت موظف است اطلاعات و اسناد زیر را در مورد معاملات ‌شرکت ثبت و نگهداری کند:
1ـ درخواست انجام معامله و تأییدیه مدیر عامل (و یا نمایندگان مجاز وی) برای انجام اقدامات لازم در این خصوص.
2ـ فراخوان‌.
3ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون،‌‌ پیشنهاددهندگان و حاضران در جلسات‌.
4ـ خلاصه اسناد‌.
5ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی‌ پیشنهاددهندگان و نتایج ارزیابی آنها.
6ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها.
7ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان.
تبصره2ـ اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترک آنها، به نحوی نگهداری شود تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شرکت فراهم باشد.
تبصره3ـ اطلاعات کلیه معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترک آنها، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب و بعلاوه درخصوص مناقصات از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تأخیر در انتشار و مدت آن می‌باید قبلاً به تصویب هیئت مدیره شرکت برسد.
ماده39ـ کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه منسوخ می‌باشد.
تبصره1ـ هیئت مدیره شرکت می‌تواند در صورت صلاحدید و در موارد مسکوت در این آیین‌نامه، دستورالعمل‌های نظام فنی و اجرایی کشور و یا دیگر مصوبات هیئت وزیران در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی را حسب مورد در خصوص منابع داخلی شرکت نیز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منعکس شود.
تبصره2ـ در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای که محل تأمین اعتبار آنها منابع عمومی می‌باشد شرکت می‌باید آیین‌نامه معاملات دولتی و نظام فنی ـ اجرایی و آیین‌نامه‌های مربوط را که با قانون برگزاری مناقصات مغایر نمی‌باشد مراعات نماید.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18293
تاریخ تصویب :
1386/9/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :