جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 شماره153437/ت35370کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 43036/42/4/1مورخ 3/4/1385وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ با رعایت تصویب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان اصفهان تصویب نمود:
الف ـ روستای سین مطابق نقشه 1:250000پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان برخوار غربی بخش مرکزی شهرستان برخوار و میمه منتزع و به دهستان برخوار مرکزی بخش برخوار همین شهرستان الحاق می‌گردد.
ب ـ دهستان سین به مرکزیت روستای سین مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانـهای زیر مـطابق نقـشه 1:250000پیـوست که تأیـید شـده به مـهر « پیـوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش برخوار شهرستان برخوار و میمه ایجاد می‌گردد:
1ـ گروه مشاع میرآبادی، 3 ـ‌چاه حبیب ا... غفوری، 4 ـ چاه جوی حبیب، 5 ـ سین، 6 ـ چاه حاج عباسعلی گوشتی‏، 7ـ مزرعه دهچی، 8 ـ شرکت زراعی فجر، 9 ـ گروه مشاع محمود رفیعی، 10ـ قلعه بوین آباد، 11ـ گروه حاج حسین پوردایی، 12ـ گروه مشاع رسول غفوری، 13ـ گروه مشاع عباس حسین پور، 14ـ گروه مشاع اکبر حق شناس، 15ـ گروه مشاع حاج عباس بیدرام، 16‌ـ گروه مشاع رحیم غفوری، 17ـ گروه مشاع بابا حق شناس، 18ـ شرکت تعاونی روستایی خوشه.
ج ـ مرکز دهستان برخوار مرکزی از توابع بخش برخوار شهرستان برخوار و میمه از روستای شاپور آباد به روستای محسن آباد تغییر می‌یابد.
د ـ دهستان شاپورآباد به مرکزیت روستای شاپورآباد مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهای زیرمطابق نقشه 1:250000پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش برخوار شهرستان برخوار و میمه ایجاد و تأسیس می‌گردد:
1 ـ دنبه دیز، 2 ـ قلعه تپه، 3 ـ بهجت آباد، 4ـ مزرعه رباط سرخ، 5 ـ مزرعه نصرالله طوطی، 6 ـ مزرعه محمود آباد، 7 ـ مزرعه روح آباد، 8 ـ مزرعه محمدآباد، 9 ـ مزرعه حیدرآباد، 10ـ شرکت زراعی فدک، 11ـ مزرعه علی‌آباد، 12ـ مزرعه اسدآباد، 13ـ حاجی‌آباد کوهستان، 14ـ مزرعه صیفی‌آباد، 15ـ مزرعه شکل‌آباد، 16ـ درمیان، 17ـ گروه مشاع رضا رستمی، 18ـ گروه مشاع فتح‌المبین، 19ـ مزرعه رحیم‌آباد، 20ـ گاوداری شیخ‌زاده، 21ـ گروه عباسعلی ابراهیمی، 22ـ چاه حاج حسین نوربخش، 23ـ شاپورآباد، 24 ـ مزرعه لنگون، 25ـ گروه مشاع روانبخش، 26ـ مزرعه سفیدآباد، 27ـ مزرعه بنایی، 28ـ گچ عندلیب، 29ـ منطقه صنعتی شاپورآباد.
هـ ـ بخش حبیب آباد به مرکزیت شهر حبیب‌آباد مشتمل بر دهستانهای برخوار شرقی و شاپورآباد در تابعیت شهرستان برخوار و میمه ایجاد می‌گردد.
و ـ نام شهرستان برخوار و میمه به شهرستان شاهین‌شهر و میمه تغییر می‌یابد.
ز ـ نام شهر گز از توابع بخش مرکزی شهرستان شاهین‌شهر و میمه به گز برخوار تغییر می‌یابد.
ح ـ شهرستان برخوار به مرکزیت شهر دولت‌آباد از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان اصفهان ایجاد و تأسیس می‌گردد:
الف ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر دولت‌آباد شامل دهستانهای برخوار مرکزی و سین.
ب ـ بخش حبیب آباد.
ط ـ روستای گرگاب مرکز دهستان برخوار غربی از توابع بخش مرکزی شهرستان شاهین‌شهر و میمه به شهر تبدیل و به نام شهر گرگاب شناخته می‌شود.
ی ـ روستای لای‌بید از توابع بخش میمه شهرستان شاهین‌شهر و میمه به شهر تبدیل و به نام شهر لای‌بید شناخته می‌شود.
محدوده شهرهای فوق‌الذکر براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ تعیین خواهد شد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18295
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :