جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

اصلاح تبصره ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 کل کشور شماره112076/ت38157کبانک توسعه صادرات ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 7/8/1386 بنا به پیشنهاد شماره 2041/هـ مورخ 21/5/1386 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 تصویب نمودند:
تبصره ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 64643/ت37264ک مورخ 26/4/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ بانک توسعه صادرات ایران مکلف است فهرست اشخاصی را که بدهی ارز تنخواه صادراتی خود را در مهلت تعیین‌شده تسویه ننمایند، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید تا با توجه به میزان بدهی اشخاص یادشده تمام یا بخشی از محدودیتهای زیر با استفاده از اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها ـ مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب ـ در مورد بدهکاران یادشده از طریق شبکه بانکی اعمال گردد:
الف ـ عدم ارائه هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی جدید توسط بانکهای دولتی و خصوصی.
ب ـ عدم صدور گواهی خوش حسابی برای مراجع ذیربط.
ج ـ برقراری ممنوعیت خروج از کشور.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 19/9/1386 به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18295
تاریخ تصویب :
1386/9/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
بانك توسعه صادرات ایران
موضوع :