جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

رأی شماره 525 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با آموزش و پرورش مصوب1368 شماره هـ/85/168تاریخ: 22/7/1386
شماره دادنامه: 525
کلاسه پرونده: 85/168
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حیدر لطفی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1780 موضوع شکایت آقای حیدر لطفی فروشانی به طرفیت، مدیر آموزش و پرورش منطقه یک به خواسته، دریافت مابه‌التفاوت شغل و دریافت حق‌التدریس اضافی انجام شده به شرح دادنامه شماره 2453 مورخ 12/10/1383 چنین رأی صادره نموده است، با التفات به اینکه با اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 1370 قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده اعمال و اجرای ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته مصوب 1368 با تصویب و اجرای قانون مؤخر منتفی بوده لهذا تخلفی از قوانین و مقررات در اقدام اداره طرف شکایت ملحوظ نبوده رأی به رد شکایت صادر می‎شود. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/182 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدحسین توانگر نسبت به دادنامه شماره 2323 مورخ 28/9/1383 شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1395 مورخ 17/7/1384 چنین رأی صادره نموده است، تجدیدنظرخواه از معلمانی است که در اجرای قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری به آموزش و پرورش مراجعه و پس از بازنشستگی به امر تدریس اشتغال ورزیده است. مطابق ماده واحده همان قانون، آموزش و پرورش مکلف شده فوق‎العاده شغل آنان را سه برابر پرداخت و مطابق تبصره یک آن ماده واحده ساعات تدریس و کار موظف مشمولین نیز 18 ساعت در هفته تعیین‌شده که مطابق احکام کارگزینی مورخ 11/9/1370 و 23/1/1371 فوق‎العاده شغل وی ابتدا 147000 ریال تعیین و سپس به 104400 ریال تقلیل یافته و ساعت کار وی نیز حسب اعلام نماینده اعزامی 18 ساعت تعیین‌نشده و بابت ساعات اضافه کار وجهی پرداخت نگردیده لذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با نقض رأی صادره حکم به ورود شکایت شاکی و پرداخت فوق‎العاده وی به میزان سه برابر (مابه‌التفاوت سه برابر تا مبلغ پرداختی) و پرداخت اضافه کار ساعات تدریس بیش از 18 ساعت در حق وی صادر می‎گردد هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، وجود تناقض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، موضوع تناقض آراء فوق‎الذکر قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 68 مورخ 8/6/1376 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده دادنامه‎های شماره 1076 و 1074 مورخ 15/1/1373 شعبه هفتم و 1320 مورخ 13/9/1373 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر استحقاق مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور به دریافت سه برابر فوق‎العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگی براساس ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب 1368 صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض آراء شماره 2453 مورخ 12/10/1383 شعبه سیزدهم و 1395 مورخ 17/7/1384 شعبه اول تجدیدنظر در همین زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18295
تاریخ تصویب :
1386/7/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
آموزش و پرورش منطقه یك
موضوع :