جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

رأی شماره 518 ـ 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی شماره هـ/84/563ـ143تاریخ: 15/7/1386
شماره دادنامه: 518 ـ 517
کلاسه پرونده: 84/563 ـ 143
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11 تجدیدنظر.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1429 موضوع شکایت آقای بهلول تقی زاده به طرفیت، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به خواسته، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی توسط جهاد سازندگی از تاریخ 15/5/1365 لغایت 20/8/1368 به شرح دادنامه شماره 1893 مورخ 24/9/1381 چنین رأی صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای بهلول تقی‌زاده فرزند علینقی به طرفیت سازمان جهاد سازندگی آذربایجان شرقی به خواسته پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی توسط جهاد سازندگی از تاریخ 15/5/1365 لغایت 20/8/1368 به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست نظر به اینکه اداره خوانده در لایحه دفاعیه تقدیمی خود اعلام کرده است، جهاد سازندگی در تاریخ 13/7/1372 با سازمان تامین اجتماعی توافق نموده‎اند افرادی که به هر علت قبل از تاریخ شمول توافقنامه مذکور (آبان ماه) قطع رابطه استخدامی داشته‎اند، مشمول توافقنامه نبوده و به تبع آن سوابق نیز واریز نگردیده است. علیهذا با توجه به دفاعیات اداره خوانده و مستنداً به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 288 مورخ 11/10/1379 شکایت شاکی فاقد محمل قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎نماید. الف ـ2ـ شعبه 11 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 83/559 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای بهلول تقی زاده به خواسته تجدیدنظر نسبت به رأی 1893 مورخ 24/9/1381 شعبه 13 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 452 مورخ 26/9/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/651 موضوع شکایت آقای رحیم قره‌داغی به طرفیت، جهاد سازندگی بخش کاغذ کنان میانه استان آذربایجان به خواسته، تقاضای حق بیمه و لیست بیمه واریز نشده به شرح دادنامه شماره 603 مورخ 3/4/1381 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به تاریخ اشتغال شاکی در جهـاد سازندگی سابق کاغذ کنان (65 الی 69) و دلالت رأی وحدت رویه شماره 288 در پرونده کلاسه 79/48 بر عدم الزام مشتکی‎عنه به کسر و واریز کسور بیمه و بازنشستگی در مورد مستخدمان قراردادی تا قبل از 71 شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است. ب ـ2ـ شعبه 4 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/979 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای رحیم قره داغی نسبت به دادنامه شماره 603 مورخ 3/4/1381 شعبه اول بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 1541 مورخ 13/12/1382 چنین رأی صادر نموده است، حسب قرارداد تنظیمی تاریخ شمول 22/11/1357 به بعد است و بعد از آن در هر وضعی باشند، تحت شمول قرارداد خواهند بود. سوابق شاکی مربوط به سالهای 1365 تا 1369 است که منعی در کسر حق بیمه وی براساس قرارداد نیست، مضافاً اینکه بند 2 توافقنامه، جهاد سازندگی متعهد شده است، مبلغ حق بیمه سوابق کارکرد و قبل از تاریخ شمول کارکنان شاغل را که به مأخذ 18% حقوق و مزایای مشمول کسر نموده است به حساب معرفی شده از ناحیه تامین اجتماعی واریز نماید. در هر حال در قسمت آخر توافقنامه تاریخ 13/7/1372 تاریخ تنظیم توافقنامه محسوب گردیده و تصریحی به تاریخ شمول ندارد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر به الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حق بیمه دوران اشتغال صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تامین‌اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‎های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه‎های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند و مستخدمین وزارتخانه‎ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت موضوع بند (الف) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک ذیل ماده مذکور و اینکه برخورداری از مقررات و مزایای بیمه ناظر به افراد حقوق یا مزد بگیر و مدت خدمت آنان است و قرارداد مورخ 13/7/1372 منعقده بین جهاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی متضمن پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از 22/11/1357 و موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و نتیجتاً شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی دربـاره کارکنان مذکور از بـدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از تاریخ انعقاد قرارداد فوق‎الذکر نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایا و تعهدات مندرج در قرارداد مزبور به بهانه قطع رابطه آنان قبل از تنظیم قرارداد نیست، بنابراین دادنامه شماره 1541 مورخ 13/12/1382 شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18295
تاریخ تصویب :
1386/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی
موضوع :