جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان تهران شماره156150/ت32688کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت درجلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 138692/42/4/1 مورخ 24/12/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب نامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
1ـ روستاهای ابراهیم جیل و حسین‌آباد و کارخانه فخر ایران مطابق با نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان تنکمان بخش تنکمان شهرستان نظرآباد منتزع و به دهستان جمال‌الدین بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.
2ـ روستاهای علی سید،کریم‌آباد، عبدل‌آباد، محمدآباد، دولت‌آباد، اقبالیه و نصرت‌آباد مطابق نقشه1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد، از دهستان نجم‌آباد بخش تنکمان شهرستان نظرآباد منتزع و به دهستان تنکمان بخش تنکمان همین شهرستان الحاق می‌گردد.
3ـ دهستان تنکمان شمالی به مرکزیت روستای بختیار مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهای زیرمطابق نقشه1:250000پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» در تابعیت بخش تنکمان شهرستان نظرآباد ایجاد و تأسیس می‌گردد:
قاسم آباد کوچک، انبارتپه، ابراهیم بیگی، دتکیزک، قلعه آذری، نوکند، شرکت یوش، فیروزآباد، حاجی بیک، بختیار، حسن‌آباد سالم و امامزاده محمد.
4ـ نام دهستان تنکمان از توابع بخش تنکمان شهرستان نظرآباد به تنکمان جنوبی تغییر می‌یابد.
5 ـ دهستان نجم‌آباد از بخش تنکمان شهرستان نظرآباد منتزع و به بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.
6 ـ روستای تنکمان بخش تنکمان از توابع شهرستان نظرآباد در استان تهران به شهر تبدیل و به عنوان شهر تنکمان شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18298
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :