جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان شماره158927/ت38028کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ با رعایت تصویب نامه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان هرمزگان تصویب نمودند:
1ـ دهستان شاهمردی به مرکزیت روستای شاهمرادی از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای 1ـ شاهمرادی 2ـ پالور 3ـ گچینه 4ـ روتان 5 ـ محلبان 6 ـ کرپان 7ـ‌ کنارجو 8 ـ دودر 9ـ زمین ملا 10ـ سرگلم مطابق نقشه 250000 : 1 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش بیابان شهرستان میناب ایجاد می‌گردد.
2ـ بخش بمانی به مرکزیت روستای کوهستک از ترکیب دهستانهای بمانی و شاهمردی در تابعیت شهرستان میناب ایجاد می‌گردد.
3ـ شهرستان سیریک به مرکزیت شهر سیریک از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر سیریک مشتمل بر دهستانهای سیریک و بیابان و بخش بمانی به مرکزیت روستای کوهستک مشتمل بر دهستانهای بمانی و شاهمردی در تابعیت استان هرمزگان ایجاد می‌گردد.
با تصویب بند(1) مصوبه چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در نقشه‌های 250000 : 1 پیوست ملاحظه شود و یا در آینده به وجود آید در حوزه و تابعیت دهستانهای مربوطه قرار خواهد گرفت.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18302
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :