جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان کردستان شماره160027/ت38028کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغییرات تقسیماتی زیر را در استان کردستان تصویب نمودند:
1ـ روستاهای باتیمر و کچی‏گرد مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان یالغوز آغاج بخش سریش‏آباد شهرستان قروه منتزع و به دهستان حومه دهگلان بخش ئیلاق همان شهرستان الحاق می‌گردند.
2ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان پنجه علی جنوبی بخش مرکزی شهرستان قروه منتزع و به دهستان ئیلاق جنوبی بخش ئیلاق همان شهرستان الحاق می‏گردند.
1ـ کاکاوی سفلی 2ـ کاکاوی علیا 3ـ چاغربلاغ 4ـ سلسله 5 ـ لاله‌ای 6 ـ سراب شیخ حسن 7ـ احمدآباد پنجه 8 ـ قره بلاغ.
3ـ دهستان سیس به مرکزیت روستای سیس از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش ئیلاق شهرستان قروه ایجاد می‌گردد:
1ـ جوانمردآباد 2ـ رامل 3ـ سراب دو گل 4ـ سرنجیانه 5 ـ سرواله 6 ـ سیس 7ـ میانگوران 8 ـ گزگزاره سفلی 9ـ گزگزاره علیا 10ـ مبارک‌آباد کله‌رش 11ـ میمون‏آباد 12ـ هندی‌بلاغ 13ـ غلام‌آباد 14ـ چراغ‌آباد 15ـ سورال 16ـ مجیدآباد 17ـ بهمن آباد 18ـ تازه آباد 19ـ بلبان آباد.
4ـ بخش بلبان‏آباد به مرکزیت روستای بلبان آباد شامل دهستانهای ئیلاق جنوبی و سیس در تابعیت شهرستان قروه ایجاد می‌گردد.
5 ـ شهرستان دهگلان به مرکزیت شهر دهگلان از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر دهگلان مشتمل بر دهستانهای حومه دهگلان، قوری چای و ئیلاق شمالی و بخش بلبان آباد در تابعیت استان کردستان ایجاد می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18302
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :