×

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری درخصوص استان خوزستان شهرستان رامهرمز

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری درخصوص استان خوزستان شهرستان رامهرمز

تصویب‌نامه-درخصوص-اصلاحات-تقسیمات-کشوری-درخصوص-استان-خوزستان-شهرستان-رامهرمزتصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری درخصوص استان خوزستان شهرستان رامهرمز شماره160033/ت38028کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خوزستان تصویب نمودند:
الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان هفتگل بخش هفتگل شهرستان رامهرمز منتزع و به دهستان گزین همان بخش الحاق می‌گردند:
1ـ پربیکس 2ـ امام‌زاده ابراهیم 3ـ مه سنبلی 4ـ کافه سی مایلی 5 ـ گردبیشه 6 ـ گاوداری ایرج کاهکش 7ـ نیایش 8 ـ چاه تلخ 9ـ کل خنگک کوچک 10ـ کل خنگک بزرگ 11ـ حسن بیگی.
ب ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان گزین بخش هفتگل شهرستان رامهرمز منتزع و به دهستان هفتگل همان بخش الحاق می‌گردند:
1ـ چفوفیه 2ـ امامزاده جاسم 3ـ مرغداری ترکان 4ـ مرغداری امید 5 ـ مرغداری ایثار 6 ـ مؤسسه مرغداری سهراب 7ـ نمره یک 8 ـ تلمبه‌خانه آب‌رسانی نمره یک 9ـ پاسگاه انتظامی نمره یک.
ج ـ نام دهستان هفتگل از توابع بخش هفتگل شهرستان رامهرمز به دهستان حومه تغییر می‌یابد.
د ـ دهستان رغیوه به مرکزیت روستای رغیوه از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش هفتگل شهرستان رامهرمز ایجاد می‌گردد.
1ـ بنه عجم 2ـ بهمن‌آباد 3ـ شجیرات 4ـ عبادات یک 5 ـ عبادات دو 6 ـ ابوطباره یک 7ـ ابوطباره دو 8 ـ علوانیه 9ـ کاروانسرا 10ـ دره بید 11ـ جهاد سازندگی 12ـ سالمیه 13ـ ایستگاه شماره سه رغیوه 14ـ ام‌الصفایه دو 15ـ ام‌الصفایه یک 16ـ شحیطاط 17ـ ابوعلـیمه 18ـ نبـگان 19ـ کندک عیسی 20ـ کندک سه 21ـ کندک حسن 22ـ سراج‌الدین 23ـ کندک خنجر 24ـ ابوسخیر 25ـ امام صفی 26ـ مرغداری توته 27ـ امامزاده امام صفی.
هـ ـ بخش رغیوه به مرکزیت روستای رغیوه از ترکیب دهستانهای گزین و رغیوه در تابعیت شهرستان رامهرمز ایجاد می‌گردد.
و ـ شهرستان هفتگل به مرکزیت شهر هفتگل از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر هفتگل شامل دهستان حومه و بخش رغیوه در تابعیت استان خوزستان ایجاد می‌گردد.
با تصویب بند (د) این مصوبه چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در نقشه 1:250000 پیوست ملاحظه شود و یا در آینده به وجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط قرار خواهدگرفت.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18302

تاریخ تصویب : 1386/9/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.