جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشورشماره 151200/769 27/9/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دودرصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخش‌های محروم کشور که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/9/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره 158209 9/10/1386

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (نهاد ریاست جمهوری)

قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 151200/769 مورخ 27/9/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور مصوب 12/7/1385 الحاق می‌گردد:
« تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخش‌های محروم بر مبنای جمعیت آنها توزیع و حداقل پنجاه درصد (50%) از آن صرفاً به گازرسانی روستایی، آبرسانی (آب شرب روستایی)، راه روستایی و بهسازی روستایی، تکمیل پوشش فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی و F.M (اف.ام) روستایی، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق روستایی و برق‌رسانی به روستاها اختصاص می‌یابد.
پروژه‌های موضوع اعتبار فوق‌الذکر باید به تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برسد.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
 

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18307
تاریخ تصویب :
1386-9-21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :