جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین بودجه سال 1386 سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار، اروند، انزلی و ارس شماره164254/ت38501کنهاد ریاست جمهوری

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 و شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385 تصویب نمودند:
بودجه سال 1386 سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار، اروند، انزلی و ارس مشتمل بر ماده واحده و سی وچهار تبصره به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت‌دولت است، تعیین می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 9/10/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

قسمت اول ـ ماده واحده و تبصره‌های بودجه
تصویب‌نامه بودجه سال 1386 سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، کیش، چابهار، ارس، اروند و انزلی
ماده واحده ـ به هیأت‌های مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی که از این پس به اختصار «سازمان» ها نامیده می‌شوند، اجازه داده می‌شود براساس بودجه مصوب سال 1386 سازمان‌های مذکور و با رعایت آئین‌نامه‌های مصوب و مفاد تبصره‌های این تصویب‌نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم الف ـ 1 این تصویب‌نامه، و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزینه‌ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم الف ـ 2 و ب این تصویب‌نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله با دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که از این پس دبیرخانه نامیده می‌شود، اقدام نمایند.
تبصره 1ـ به سازمانها اجازه داده می‌شود، به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیف‌های 84100 و 85100 از مؤسسات اعتباری پولی و مالی داخلی و خارجی طبق مقررات، تسهیلات دریافت نمایند.
تبصره 2ـ استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین بودجه سالانه و روش‌های متداول تأمین مالی به طریق زیر صورت خواهد گرفت:
1ـ جهت تأمین اعتبارات ردیف 85100، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌میزان 400 میلیون دلار با استناد به جزء (1) بند (ج) ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از سرفصل فاینانس مندرج در بودجه سال 1386 کل، جهت اجرای طرحهای عمرانی به مناطق آزاد اختصاص می‌دهد. سهم هر منطقه آزاد توسط دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.
2ـ اعتبار ردیف‌های 85100 و 86100 صرف ایجاد زیرساختهای مرتبط با آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب، مخابرات، ICT، راه و بندر، فرودگاه، انبار، ترانزیت، صنعت، عمران شهری، توریسم و جهانگردی خواهد شد. اعتبار ردیف 85120 قشم، منحصراً صرف پروژه تأسیس پل خلیج‌فارس خواهد شد.
تبصره3ـ اعتبار طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی سازمان‌ها ذیل برنامه ردیف3109800 قسمت سوم ب این تصویب‌نامه با عنوان تحقیق و بررسی می‌بایست جهت مطالعه راهکارهای لازم در زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولیدکنندگان نمونه در قالب یک نظام تشویقی، مسائل زیست محیطی مصرف گردد. جزئیات پروژه‌های طرح‌های مزبور می‌بایست در موافقت‌نامه شرح عملیات، که با دبیرخانه مبادله خواهد شد به طور مشخص درج گردد. نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات تا پایان سال 1386 به شورای‌عالی ارائه خواهد شد.
تبصره 4 ـ سازمان‌ها مکلفند آئین‌نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهی پایان کار در محدوده منطقه آزاد برای انواع ابنیه مسکونی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی را تهیه و جهت تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد ارائه نمایند.
تبصره 5 ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد مکلف است پس از دریافت بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آن را برای سازمانهای مناطق آزاد ارسال نماید.
سازمانهای مناطق آزاد جهت استفاده از درآمد عمومی و یا فاینانس و سایر منابع قابل پیش‌بینی در بودجه عمومی سال 1387 براساس شرایط مندرج در بخشنامه مذکور، کلیات بودجه پیشنهادی خود را از طریق دبیرخانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه خواهند نمود. پس از تصویب قانون بودجه عمومی سال 1387 کل کشور، سازمانها مکلفند بلافاصله اقدام به تهیه بودجه پیشنهادی نهائی سال 1387 نموده و آن را از طریق دبیرخانه برای تصویب به شورای‌عالی ارائه نمایند.
تبصره 6 ـ سهم سازمانهای مناطق آزاد از اعتبارات دولتی مندرج در بودجه سال 1386 کل کشور به موجب قانون بودجه سال 1386 مبلغ 100 میلیارد ریال تعیین شده است. سهم هر یک از مناطق آزاد کشور از اعتبار مذکور توسط دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.
تبصره 7 ـ هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه‌ای هر یک از سازمان‌‌ها مندرج در قسمت دوم ـ الف و دوم ـ ب این تصویب‌نامه با رعایت ضوابط زیر مجاز است:
1ـ افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان 15 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه همان فصل با موافقت مدیرعامل، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.
2ـ افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان 20 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.
3ـ افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان 30 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیأت‌مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای‌عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.
4ـ افزایش اعتبارات هر یک از ردیف‌های ذیل فصل مصارف سرمایه‌ای حداکثر تا سقف 20 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیأت‌مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای‌عالی مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.
تبصره 8 ـ بودجه اصلاحی هر یک از سازمان‌ها همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأ‌ت‌مدیره حداکثر تا پایان بهمن سال 1386 به دبیرخانه ارسال و دبیرخانه ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پس از بررسی و اعمال نظر بودجه اصلاحی پیشنهادی را جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی ارسال خواهد کرد.
تبصره 9 ـ اجرای طرح‌های عمرانی منظور در ردیف 94100 قسمت دوم ـ ب این تصویب‌نامه توسط سازمان‌ها در سال 1386 صرفاً در قالب اعتبارات طرح‌های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم ب یا حسب مورد قسمت چهارم الف، ب و ج این تصویب‌نامه، متناسب با درآمدهای وصولی پس از مبادله موافقت‌نامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای‌عالی متناسب با دسترسی به منابع پیش‌بینی شده در بودجه و برای طرحهای مهم و یا ادامه‌دار عمرانی با موافقت دبیرخانه مذکور و با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد:
1ـ شروع طرحهای پیش‌بینی شده در بودجه سازمانهای مناطق آزاد منوط به وجود اعتبارات تخصیص یافته خواهد بود.
2ـ سازمان‌ها موظف‌اند به هنگام مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی خود با دبیرخانه ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه اطلاعات ارسالی مندرج در موافقتنامه‌ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد، به گونه‌ای که اطلاعات مزبور اعم از اعتباری و عملیاتی در مقطع بررسی بودجه سالیانه به عنوان مبنا و پایه قابل استناد قرارگیرد.
3ـ در صورتی که بودجه سال 1387 سازمانهای مناطق آزاد تا پایان سال 1386 به‌تصویب شورای‌عالی نرسد، سازمانها مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال 1386 خود را به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها، در سال 1387 مورد اجرا قرار دهند.
4ـ به منظور تسهیل در اجرای طرح‌های عمرانی، به سازمانها اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک ‌و نیم در هزار اعتبارات هر یک از طرح‌های عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره هر یک از سازمان‌ها، خارج از ضوابط و مقررات آئین‌نامه معاملات در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه هزینه نمایند. سازمان‌ها موظف‌اند فهرست کامل این گونه هزینه‌ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیأت‌مدیره به تفکیک هر یک از طرح‌های عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال 1387 خود به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نمایند.
5 ـ افزایش اعتبارات هر یک از طرح‌های عمرانی بودجه سال 1386 هر یک از سازمان‌ها، از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی (ردیف 94100) با پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیأت‌مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای‌عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی سازمانها با رعایت سقف مذکور در بند 4 تبصره 7 این تصویب‌نامه تغییری حاصل نشود، مجاز خواهد بود. دبیرخانه نتیجه تغییرات انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور منعکس خواهد نمود.
6 ـ دبیرخانه مکلف است یک نسخه از موافقتنامه‌های متبادله طرحهای عمرانی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید.
7 ـ آن دسته از طرحهائی که در سالهای گذشته شروع شده و برای آنها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای‌عالی مبادله شده است و تغییری در ماهیت آنها ایجاد نشده است، نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.
تبصره 10ـ به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان‌ها، به‌هیأت‌مدیره سازمان‌های مذکور، اجازه داده می‌شود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثر تا نیم‌درصد (5/%) از درآمد تحقق یافته خود را حداکثر تا سقف 1.500.000.000 ریال برای هر منطقه با تصویب هیئت‌مدیره آن منطقه از محل اعتبار مصوب ردیف‌های فرعی مربوطه ذیل ردیف‌های 20100 و 30000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های سازمان‌ها داشته‌اند، پرداخت نمایند.
تبصره11ـ به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف اعتبار ردیف 96110 به منظور اعطاء تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات رفاهی، درمانی و قرض‌الحسنه ضروری به کارکنان و یا حسب مورد به شرکت‌های تعاونی و صندوق پس‌انداز رفاه کارکنان براساس دستورالعمل‌های مربوطه که به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده باشد، اختصاص دهند. سازمان‌ها می‌بایست دستورالعمل مزبور را پس از تصویب جهت اطلاع به دبیرخانه ارسال نمایند.
تبصره12ـ به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به منظور جلب و گسترش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق، جهت اجرای طرحهای مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف‌های 95100 و 96200 قسمت دوم ـ ب این تصویب‌نامه و ردیف‌های عمرانی مربوط به ایجاد زیرساختهای موردنیاز جهت سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل، تولید و صنعت، آبزیان و ترانزیت، گردش‌گری، آموزش و فناوری اطلاعات، پس از کسب موافقت دبیرخانه با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر، مشارکت نمایند.
تبصره13ـ به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده می‌شود جهت اجرای پروژه‌های عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسه‌سازی، احداث خانه‌های بهداشت، احداث آب‌انبارها و آبگیرها، بهسازی محیط شهری، و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای کارها، اجرای پروژه‌های عمران شهری و روستایی را به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار نماید. بدین منظور سازمان منطقه آزاد قشم می‌تواند با تنظیم و مبادله موافقت‌نامه داخلی با شوراها، براساس قانون مناقصات با اعمال نظارت‌های لازم عمل نماید. بدیهی است که سقف اعتباری این موافقت‌نامه‌ها نمی‌تواند از سقف اعتبار ردیف‌های مصوب مربوطه در بودجه سالیانه سازمان (فصل 3010000، فصل 3030000، فصل 3070000، ردیف 4020900 از فصل 4020000) تجاوز نماید.
تبصره14ـ اعتبارات مندرج در ردیف‌های 86100 منابع و 94200 مصارف در چارچوب مصوبه دولت و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در چارچوب ریز مواد مصوبه دولت قابل هزینه خواهدبود.
تبصره15ـ 1ـ سازمانها مکلفند گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد سالهای 1383، 1384 و 1385 شرکت‌های مادرتخصصی، تابعه و وابسته خود را تا پایان شهریور ماه 1386 جهت تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری درخصوص ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال به دبیرخانه شورای عالی ارسال دارند.
2ـ دبیرخانه شورای عالی مکلف است لیست شرکتهای قابل انحلال یا قابل ادغام را به همراه اساسنامه پیشنهادی شرکتهای قابل تداوم، تا پایان سال 1386 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد برساند.
تبصره16ـ سازمانها می‌توانند، اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سال 1386 خود در فصل هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های عمرانی را به شرکتهای تابعه به صورت « تسهیلات» مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات مصوب هیأت مدیره سازمان پرداخت نماید. همچنین، سازمان می‌تواند به منظور تأمین مالی لازم برای اجرای بعضی از وظایف و فعالیتهای خود که به شرکت‌های تابعه محول کرده است، مجوز کسب برخی از درآمدهای خود را به این شرکت‌ها اعطاء نماید.
تبصره17ـ هزینه‌های امور جاری و طرحهای پژوهشی دبیرخانه به تشخیص دبیر شورایعالی و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمانها موضوع ردیف‌های 41110 و 41120 تأمین و پرداخت می‌گردد. سازمانها موظفند صرفنظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبارات ردیف‌های مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال بصورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه شورایعالی پرداخت نمایند.
دبیرخانه مکلف است اعتبار ردیف 41120 را صرفاً در زمینة اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با شرح وظایف مناطق آزاد و ویژه هزینه نماید. عناوین طرحهای قابل اجرا از این ردیف با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین خواهدشد.
تبصره18ـ به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف 42100 جهت انجام طرح‌های عمرانی در نواحی همجوار منطقه مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه، در قالب موافقت‌نامه‌ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمان‌ها مبادله می‌‌شود پرداخت نمایند.
تبصره19ـ به سازمانها اجازه داده می‌‌شود در حدود وصول درآمدهای خود، هزینه‌های انتقالی مندرج در ردیف‌های 42100، 43100، 44100، 45100 و 49100 را به سازمانهای مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را به عنوان هزینه‌های قطعی، در حسابهای خود منظور نمایند.
تبصره20ـ 1ـ سهمیه واردات کالا از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار به داخل کشور در سال 1386 به میزان 360 میلیون دلار تعیین می‌شود که سهم هر یک از مناطق از سقف مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مشخص خواهدشد. واردات مزبور کلاً می‌تواند به صـورت کالای تجاری و یا همراه مـسافر (بجـز 5 قلم کالای حجیم) انجام شود.
2ـ سهم هر یک از مناطق آزاد از 5/1 میلیارد دلار کالا که بصورت تجاری از مناطق به سرزمین اصلی با استفاده از مجوز بند (2) تصویب‌نامه شماره 64648/ت29291هـ مورخ 16/12/1382 وارد می‌شود با توجه به میزان درآمدهای سازمان از عوارض دریافتی، توسط دبیرخانه شورایعالی تعیین خواهدشد. تسهیلات و مقدمات موردنیاز جهت تحقق این موضوع، از محل اعتبار ردیف 50000 توسط مناطق تأمین خواهدشد. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس سهمیه تعیین‌شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق اقدام نماید، لیکن در بودجه 1386 به منظور پیش‌بینی نزدیک به واقعیت میزان اعتبار ردیف 11500 با توجه به عملکرد سال گذشته پیش‌بینی شده است.
3ـ سازمان‌ها مکلفند هر ماهه گزارش آمار دقیق ورود کالای مسافری و تجاری خود را به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.
تبصره21ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان‌ها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
تبصره22ـ به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اجازه داده می‌شود از بین مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان حسابرسی، حسابرس و بازرس قانونی هر سازمان را تعیین و به سازمان مربوط ابلاغ و گزارش آن را به شورایعالی ارائه نماید.
تبصره23ـ سازمان‌ها مکلفند کلیه امور و طرحهای مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی خود را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و شورای راهبردی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مناطق آزاد که زیر نظر دبیر شورای عالی تشکیل می‌شود، شروع نموده و برای هزینه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ردیف 4100000) موافقت‌نامه‌های شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی مبادله نموده و گزارش پیشرفت طرح‌های مزبور را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارایه نمایند.
تبصره24ـ به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود در اجرای بند (خ) آئین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از شروع فعالیتهای بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیت‌هایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی‌نمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره‌برداری (اعم از ایرانی یا خارجی) در سال 1386 جلوگیری به عمل آورند.
تبصره25ـ به منظور هدایت و کنترل ساخت و ساز در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منطبق با ضوابط موجود در سطح هر منطقه، به سازمانها اجازه داده می‌‌شود مطابق با مقررات شهرداری‌های مرکز استان مربوطه، یا مطابق با ضوابط خاص و مصوب این مناطق نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نمایند.
تبصره26ـ به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می‌گردد، معادل مبالغ موردعمل در سرزمین اصلی عوارض اخذ نمایند.
تبصره27ـ سازمان‌ها موظف‌اند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد مالی و عملیاتی (پیشرفت فیزیکی) کلیه طرحهای عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه‌های متبادله مربوطه در قالب فرم‌های ابلاغی دبیرخانه شورایعالی تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.
دبیرخانه نسبت به ارسال گزارشهای عملکرد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام لازم را به عمل خواهدآورد.
تبصره28ـ در اجرای بند ت ماده9 آئین‌نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق می‌توانند از اشخاصی که در سال 1385 به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می‌شوند، به هنگام خروج مبلغی برابر ضوابط سرزمین اصلی دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند.
تبصره29ـ به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود به منظور اجرای برنامه‌های توسعه شهری، ایجاد تأسیسات زیربنائی، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی، احداث، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارکها و پارکینگ‌های عمومی، اجرای طرحهای هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده، عوارض نوسازی سالانه با تصویب هیأت مدیره، تا سقف هفت در هزار بهای آنها دریافت نمایند.
تبصره30ـ به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می‌یابد.
تبصره31ـ الف ـ صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است.
ب ـ فعالیت و خدمات سازمانها و شرکتهای تابعه‌ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه‌‌گذاران داخلی و خارجی فراهم نمی‌باشد، می‌بایست محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب چنین سرمایه‌گذاران باشد.
تبصره32ـ در صورت نیاز به سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری، سازمان‌ها مکلفند پس از موافقت دبیرخانه، حداکثر تا سقف 33 درصد سرمایه شرکت‌ها و مؤسسات موردنظر، در آنها سرمایه‌گذاری نمایند.
تبصره33ـ نمایندگان سازمان‌ها موظف‌اند در مجامع عمومی شرکتهای تابعه، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند.
سازمان‌ها همچنین موظف‌اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکتهای وابسته نیز در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند.
تبصره34ـ به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مأموریت داده می‌شود به منظور اجرای کامل تصویب‌نامه شماره 1083/ت/28393 مورخ 16/1/1382، با استفاده از خدمات کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل موردتأیید وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تهیه دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره و کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد اقدام و پس از تأیید اداره کل طبقه‌بندی مشاغل وزارت مذکور، جهت اجرا به مناطق آزاد ابلاغ نمایند.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18307
تاریخ تصویب :
1386/10/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :