جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

مصوبه هفتصدو پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 درخصوص اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه شماره6971/120وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 درخصوص اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به همراه آیین‌نامه‌های دوره‌های مذکور جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

مصوبه هفتصدو پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 در خصوص اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای که به شرح پیوست به تأیید کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی رسیده است از سال تحصیلی 1387ـ 1386 به مدت سه سال تحصیلی به صورت آزمایشی اجرا شوند. اتخاذ تصمیم نهایی برای اجرای قطعی، منوط به ارائه گزارش ارزشیابی از آیین‌نامه‌های مذکور خواهد بود.
موضوع: اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در هفتصدوپنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 به تصویب رسید.

بهرام محمّدیان دبیر شورا
محمود فرشیدی رییس جلسه

اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد


دبیرکل دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمّدیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18309
تاریخ تصویب :
1386/7/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :