جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژهفصل اول ـ تعریف و اهداف:
ماده 1ـ تعریف:
دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دانش‌آموزانی هستند که به سبب نارسایی جسمی، ذهنی، روانشناختی، هیجانی یا اجتماعی در زمینه یادگیری یا سازگاری با محیط دارای مشکلاتی هستند که شامل دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی، آسیب‌دیده شنوایی، آسیب‌دیده بینایی، معلولین جسمی حرکتی و چند معلولیتی می‌شوند و امکان ادامه تحصیل در مدارس عادی یا خاص خود را ندارند.
ماده 2ـ اهداف:
اهداف مصوب دوره متوسطه، متناسب با ویژگیها و تواناییهای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، به عنوان اهداف عام این دوره در نظر گرفته شده؛ لیکن اهداف خاص (ویژه) دوره متوسطه حرفه‌ای عبارت است از:
1ـ2ـ افزایش مهارتهای زندگی، دستیابی به خودکفایی فردی، اجتماعی و اقتصادی این دانش‌آموزان.
2ـ2ـ ارتقاء انگیزه‌ی کار و فعالیت و کسب مهارت‌های شغلی دانش‌آموزان، با تأکید بر توانبخشی حرفه‌ای.
فصل دوم ـ ساختار و واحدهای درسی، طول مدت تحصیل، عناوین و جداول درس‌ها:
ماده 3ـ این دوره مشتمل بر سه پایه تحصیلی است. تعداد واحدهای درسی دوره متوسطه حرفه‌ای حداقل 96 واحد است که شامل دروس عمومی، انتخابی، تکمیل مهارت، اختیاری و استاندارد مهارت (درس‌های مهارتی) است.
ماده 4ـ آموزش در دوره متوسطه حرفه‌ای مبتنی بر نظام واحدی است که دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
الف ـ فرآیند آموزش هر درس بطور پیوسته، در طول سال تحصیلی انجام می‌شود.
ب ـ محتوا، ساعات آموزش و میزان تأثیر هر درس در معدل‌گیری بر اساس تعداد واحدهای آن درس مشخص می‌شود.
ج ـ ارزشیابی هریک از درس‌ها در این دوره مستقل است و قبولی یا مردودی در هر درس تأثیری بر سایر درس‌ها ندارد.
ماده 5 ـ طول دوره‌ی آموزش 3 سال است و تعداد واحدهای درسی مورد نیاز جهت اخذ دیپلم متوسطه حرفه‌ای حداقل 96 واحد می‌باشد.
تبصره 1ـ طول دوره آموزش برای دانش‌آموزانی که نتوانند دوره را در سه سال طی کنند تا دو سال دیگر قابل افزایش است.
تبصره 2ـ ترک تحصیل قبل از امتحانات نوبت اول و همچنین وقفه تحصیلی جزء سنوات تحصیلی محاسبه نمی‌شود و ترک تحصیل بعد از امتحانات نوبت اول جزء سنوات تحصیلی موضوع این ماده محاسبه می‌شود.
ماده 6 ـ هر واحد درس نظری معادل یک ساعت آموزش در هفته برای طول سال تحصیلی می‌باشد. ساعات هر واحد درس عملی برابر جدول مواد درسی معادل 5/1 تا 4 برابر ساعات آموزشی یک واحد درس نظری است.
ماده 7 ـ از اول مهرماه تا پایان شهریورماه سال بعد یک سال تحصیلی محسوب می‌شود. دوره آموزش از اول مهرماه هر سال آغاز و حداقل تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد ادامه می‌یابد و امتحانات پایانی نوبت دوم در خردادماه برگزار می‌شود.
تبصره ـ آن دسته از استانداردهای مهارت (درس‌های مهارتی) و درس کارورزی که آموزش آنها تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام نمی‌رسد ادامه و تکمیل آموزش و ارزشیابی پایانی آن دروس تا پایان شهریورماه همان سال تحصیلی بطور رایگان بلامانع است.
ماده 8 ـ در پایه اول، دوم و سوم کلیه واحدهای درسی هر پایه برابر جداول مربوط به دانش‌آموز ارایه می‌شود.
ماده 9ـ چنانچه پس از برگزاری امتحانات خردادماه، بعضی از دانش‌آموزان در یک یا چند ماده درسی شرایط قبولی را احراز نکنند این درسها در تابستان مربوط بصورت ذیل به آنان ارائه خواهد شد.
1ـ9ـ برای دانش‌آموزی که موفق به کسب نمره قبولی از درس یا دروس آن پایه یا پایه‌های قبل نشده است دوره تابستانی اجرا می‌شود. برنامه آموزشی این دوره به مدت 10 هفته خواهد بود که 8 هفته آن به تشکیل کلاس و مابقی برای برگزاری امتحانات و اعلام نتیجه خواهد بود. ساعات ارائه هر درس سه برابر ساعات همان درس در طول سال می‌باشد و هر دانش‌آموز مجاز خواهد بود حداکثر تا 48 ساعت کلاس حضوری در هفته را انتخاب نماید و باقیمانده دروس را باید به صورت غیرحضوری انتخاب نموده و صرفاً در امتحان درس یا دروس مربوط در شهریورماه شرکت نماید.
تبصره ـ دروس مهارتی در این دوره، باید به صورت حضوری ارائه شود.
2ـ9ـ دانش‌آموزان سال سومی که تا پایان شهریور همان سال موفق به گذراندن برخی از درس‌ها نشوند می‌توانند در سال چهارم و پنجم درسهای مهارتی را بصورت حضوری با رعایت سقف 36 ساعت در هفته و بقیه دروس را در صورت عدم ارایه در مرکز بصورت غیرحضوری تا سقف 32 ساعت بگذرانند.
1ـ2ـ9ـ دانش‌آموزان سال سومی که پس از امتحانات شهریورماه در دو ماده درسی غیرمهارتی موفق به کسب نمره حدنصاب جهت فارغ‌التحصیلی نشوند می‌توانند در مهرماه همان سال در امتحانات مربوط شرکت نمایند و در صورت کسب نمره قبولی نمره مأخوذه به جای نمره شهریورماه ثبت و حسب مقررات اعلام نتیجه می‌شوند.
2ـ2ـ9ـ دانش‌آموزانی که در سال پنجم موفق به گذراندن برخی از درسهای این دوره نشوند حق ادامه تحصیل را در مراکز آموزشی ندارند و می‌توانند بصورت داوطلب آزاد ثبت‌نام کنند و ادامه تحصیل دهند.
3ـ9ـ دوره تابستانی حتی‌المقدور در مراکز آموزشی مربوط تشکیل خواهد شد و برگزاری آن بصورت متمرکز با برنامه‌ریزی و هماهنگی قبلی مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان در یک یا چند واحد آموزشی بلامانع است. برگزاری این دوره برای دانش‌آموزان رایگان است.
ماده 10ـ دانش‌آموز نمی‌تواند درسهایی را که قبلا نمره قبولی کسب کرده است بطور مجدد انتخاب کند.
ماده 11ـ ساعات حضور دانش‌آموز در برنامه‌های آموزشی، پرورشی و توانبخشی در هر هفته حداکثر 48 ساعت است و دانش‌آموز موظف است در فاصله زمانی شروع تا پایان برنامه آموزش روزانه در محل آموزش حضور داشته باشد.
1ـ11ـ برنامه هفتگی واحدهای آموزشی برای 6 روز هفته و هر روز حداقل 6 ساعت و حداکثر 8 ساعت تنظیم می‌شود.
2ـ11ـ مدیر واحد آموزشی باید برنامه هفتگی را به گونه‌ای تنظیم کند که دانش‌آموز ساعات بدون برنامه نداشته باشد.
ماده 12ـ مدیر واحد آموزشی می‌تواند با کسب مجوز از مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان بر اساس شیوه‌نامه ارسالی از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی نسبت به تشکیل کلاس با تعداد دانش‌آموز کمتر از حد نصاب تعیین شده اقدام نماید.
ماده 13ـ حضور مرتب دانش‌آموز در واحد آموزشی و کلاس درس در طول سال تحصیلی در تمام ایامی که واحد آموزشی رسماً دایر می‌باشد الزامی است و با دانش‌آموزی که غیبت می‌کند برابر مقررات انضباطی مندرج در آیین‌نامه اجرایی مدارس رفتار خواهد شد. دانش‌آموزی که حسب مورد برای گذراندن دروس مهارتی (استاندارد مهارت و کارورزی) به مراکز خارج از واحدهای آموزشی معرفی می‌شود برابر برنامه تنظیمی ملزم به‌رعایت مفاد این ماده می‌باشد.
ماده 14ـ رسیدگی به موارد خاص آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان استثنایی به‌عهده کمیسیون خاص مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان می‌باشد که ترکیب اعضاء و شرح وظایف آن به تصویب کمیسیون معین شورای عالی می‌رسد.
ماده 15ـ درس‌های دوره متوسطه حرفه‌ای بر اساس اهداف و ماهیت آنها به شرح ذیل می‌باشد:
1ـ15ـ درس‌های عمومی: درس‌هایی است که آموختن آنها برای ارتقاء سطح علمی، فرهنگی، اخلاقی و دینی، اجتماعی، اقتصادی و رشد جسمانی دانش‌آموز در دوره متوسطه حرفه‌ای ضرورت دارد.
2ـ15ـ درس‌های انتخابی: درسهایی است که با توجه به تفاوتهای فردی به‌منظور دستیابی به خودکفایی فردی و رفع نیازهای آموزشی، پرورشی و توانبخشی تعمیق باورهای دینی، تقویت مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی و رشد استعدادهای دانش‌آموز ارایه می‌گردد.
3ـ15ـ استاندارد مهارت (درس‌های مهارتی): شامل دروسی می‌باشد که از طریق آنها مهارتهای حرفه‌ای مورد نیاز برای اشتغال به یک کار مفید به صورت نظری و عملی بر اساس استانداردهای مهارتی مربوط آموزش داده می‌شود.
4ـ15ـ درسهای تکمیل مهارت: درس‌هایی است که به منظور افزایش سطح اطلاعات و مهارتهای مورد نیاز برای ورود به محیط کار به دانش‌آموز ارایه می‌شود.
5 ـ 15ـ درسهای اختیاری: درس‌هایی است که به تعداد واحدهای مورد نیاز هریک از رشته‌های مهارتی متناسب با ماهیت و هدفهای هر رشته و حسب شرایط و مقتضیات منطقه آموزشی برابر ضوابط مربوط به دانش‌آموز ارایه می‌شود.
تبصره ـ دروس عمومی، انتخابی، استاندارد مهارت، تکمیل مهارت و اختیاری موضوع این ماده با دروس هم‌نام در دوره متوسطه (نظری ـ فنی و حرفه‌ای و کاردانش) متفاوت بوده و قابل تطبیق با یکدیگر نمی‌باشند.
ماده 16ـ عناوین رشته‌های مهارتی و جداول مواد درسی توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش توسط سازمان مذکور ابلاغ خواهد شد.
فصل سوم ـ مقررات ثبت‌نام دانش‌آموزان
ماده 17ـ به منظور برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، نظارت و ارزشیابی امور مربوط به‌ثبت‌نام دانش‌آموزان همه‌ساله قبل از شروع ثبت‌نام ستادی تحت عنوان ستاد ثبت‌نام تشکیل می‌گیرد. شیوه‌نامه مربوط توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده 18ـ ثبت‌نام دانش‌آموزان ورودی به دوره متوسطه حرفه‌ای با حضور دانش‌آموزان، پدر یا مادر یا ولی وی انجام می‌گیرد.
تبصره 1ـ دانش‌آموزی که به دلیل بیماری یا علت‌های دیگر نمی‌تواند برای ثبت‌نام در واحد آموزشی حضور یابد امور ثبت‌نام و انتخاب واحد وی در موعد مقرر توسط ولی او انجام می‌شود.
تبصره2ـ ثبت‌نام و تحصیل مجدد دانش‌آموز غیرمشمول که ترک تحصیل داشته‌است با رعایت شرایط سنی بلامانع است.
ماده 19ـ ثبت‌نام و تحصیل دانش‌آموزان در واحدهای آموزشی به تفکیک جنسیت انجام می‌گیرد.
موعد ثبت‌نام
ماده20ـ ثبت نام دانش‌آموزان ورودی پایه اول و سایر دانش‌آموزان در هر سال تحصیلی از نیمه دوم تیرماه تا حداکثر پایان شهریورماه و برای دوره تابستانی در هفته اول تیرماه هر سال صورت خواهد گرفت.
شرایط سنی:
ماده 21ـ حداکثر سن ثبت‌نام در پایه‌های اول، دوم و سوم به ترتیب 20، 21 و 22 سال تمام است (ملاک محاسبه سن دانش‌آموز برای ثبت‌‌نام اول مهرماه هر سال خواهدبود).
تبصره ـ دانش‌آموزی که برای چهارمین یا پنجمین سال در این دوره ثبت‌نام می‌شود نباید حداکثر سن وی به ترتیب از 23 و 24 سال تمام تجاوز کرده باشد.
ماده 22ـ مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام دانش‌آموز در پایه اول به شرح زیر است:
الف ـ تصویر صفحه اول شناسنامه که با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه تصویر صفحه آخر نیز ضروری است و لازم است شناسنامه دانش‌آموزی که به سن 15 سال تمام رسیده است عکس‌دار باشد.
ب ـ عکس به تعداد موردنیاز.
ج ـ دارا بودن مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه‌ای یا مهارتهای حرفه‌ای یا گواهی موقت قبولی سال سوم دوره‌های فوق‌الذکر.
د ـ نمون برگ تأیید شده هدایت حرفه‌ای دانش‌آموز که اولویت رشته‌های مهارتی او در آن مشخص شده باشد.
تبصره ـ ارایه مجوز ادامه تحصیل توسط مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان مطابق با ملاک‌های تشخیص سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برای آن دسته از دانش‌آموزانی که دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی از مراکز عادی یا مراکز استثنایی می‌باشند، الزامی است برای این قبیل افراد نمون برگ هدایت حرفه‌ای آنان مطابق با دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی تکمیل خواهدشد.
شرایط ثبت‌نام و تحصیل دانش‌آموزان مشمول نظام وظیفه عمومی:
ماده 23ـ دانش‌آموز پسر از اوٍّل فروردین ماه سالی که در آن سال وارد سن 19 سالگی می‌شود مشمول نظام وظیفه شناخته می‌شود.
ماده 24ـ ملاک رسیدگی به وضع مشمولیت دانش‌آموز تاریخ تولّد مندرج در شناسنامه اولیه وی است و تغییرات بعدی ملاک عمل نخواهد بود لیکن برای دانش‌آموزی که شناسنامه اولیه او به حکم دادگاه باطل شده است شناسنامه جدید ملاک قرار خواهدگرفت.
ماده 25 ـ چنانچه دانش‌آموزی پس از ثبت‌نام، از ابتدا و یا در طول سال تحصیلی با عذر موجٍّه غیبت کند و این غیبت تا پایان سال تحصیلی ادامه یابد و در امتحان هیچ‌یک از درسها در خردادماه و شهریورماه شرکت نکند آن سال تحصیلی برای دانش‌آموز وقفه تحصیلی محسوب می‌شود. وقفه تحصیلی و غیبت موجّه ترک تحصیل تلقی نمی‌شود. تشخیص غیبت موجّه بر اساس دلایل و مدارک ارائه شده با مدیر واحد آموزشی است.
ماده 26ـ دانش‌آموز مشمول نظام وظیفه که سه ماه و بیشتر بطور متوالی غیبت غیرموجّه و یا بدون اطلاع قبلی داشته باشد بعنوان ترک تحصیل از واحد آموزشی اخراج می‌شود. مدیر واحد آموزشی موظّف است مراتب ترک تحصیل این قبیل افراد را برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش به حوزه‌های وظیفه عمومی محل اعلام کند.
تبصره ـ چنانچه دانش‌آموز واجد شرایط در موعد مقرّر برابر ضوابط در واحد آموزشی ثبت نام نکند، مدیر واحد آموزشی موظّف است برابر مفاد این ماده ترک تحصیل دانش‌آموز را اعلام کند.
ماده 27ـ شرکت در امتحانات داوطلب آزاد (متفرقه) از نظر مقرّرات نظام وظیفه عمومی ترک تحصیل تلقی می‌شود.
ماده 28ـ ثبت‌نام و تحصیل دانش‌آموز مشمول که ترک تحصیل داشته است مجاز نیست و صرفاً در صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظام وظیفه عمومی، ادامه تحصیل وی بلامانع است.
تبصره ـ دانش‌آموزی که دفترچه آماده بخدمت (بدون مهر غیبت) گرفته است چنانچه تاریخ اعزام مندرج در دفترچه وی حداقل تا پایان خردادماه آن سال تحصیلی باشد می‌تواند با رعایت سایر شرایط در همان سال تحصیلی ثبت‌نام کند و ادامه تحصیل دهد.
ماده 29ـ مدیر واحد آموزشی پسرانه باید مشخصات کلّیّه دانش‌آموزان مشمول نظام وظیفه را که به تحصیل اشتغال دارند، بطور انفرادی و برای هر مشمول فقط یکبار بمنظور استفاده از معافیت تحصیلی برابر مقرّرات از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به حوزه‌های نظام ‌وظیفه محل اعلام کند (این موضوع شامل دانش‌آموزان دارای نقص عضو و استثنایی نیز می‌شود)
ماده 30ـ مدیر واحد آموزشی موظّف است مراتب ترک تحصیل و فراغت از تحصیل دانش‌آموزان مشمول خود را برابر مقرّرات از طریق اداره آموزش و پرورش متبوع به‌حوزه‌های نظام وظیفه اعلام کند.
ماده 31ـ دانش‌آموزان اتباع بیگانه که برابر مقرّرات در واحدهای آموزشی ایرانی تحصیل می‌کنند مشمول قانون وظیفه عمومی نمی‌باشند.
شرایط انتقال دانش‌آموز:
ماده 32ـ انتقال دانش‌آموز در طول سال تحصیلی از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی دیگر با موافقت اداره آموزش و پرورش «مقصد» و حداکثر تا یکماه قبل از شروع امتحانات پایانی نوبت دوم بلامانع است. در این صورت مدارک، پرونده تحصیلی و نمرات مربوط به آزمونهای طول سال تحصیلی وی باید پس از مهر و امضاء واحد آموزشی مبدأ، به موقع به واحد آموزشی «مقصد» ارسال شود. انتقال دانش‌آموز در محدوده یک منطقه آموزشی با هماهنگی در واحد آموزشی مبدأ و مقصد با رعایت مقررات در مهلت تعیین شده بلامانع است.
تبصره ـ پرونده تربیتی ـ تحصیلی دانش‌آموز بصورت محرمانه باید به واحد آموزشی «مقصد» ارسال شود.
ماده 33ـ مدیر واحد آموزشی باید کلّیّه مدارک دانش‌آموزی که با گواهی موقّت ثبت نام کرده است را حدّاکثر تا پایان مهرماه بصورت مکتوب از محلّ تحصیل قبلی وی درخواست کند. مدیر واحد آموزشی مبدأ نیز بلافاصله پس از وصول درخواست، باید کلّیّه مدارک تحصیلی دانش‌آموز منتقل شده خود را پس از تکمیل برابر مقرّرات به واحد آموزشی مقصد ارسال کند.
ماده 34ـ چنانچه مدارک تحصیلی دانش‌آموز در موعد مقرّر در واحد آموزشی مقصد کامل نشود و به تبع آن برای دانش‌آموز حقی ایجاد و یا از وی حقی تضییع شود مسئولیّت ناشی از آن حسب مورد بعهده مدیران واحدهای آموزشی مبدأ یا مقصد می‌باشد.
سایر موارد:
ماده 35ـ مدیر واحد آموزشی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی پرونده تحصیلی تمامی دانش‌آموزان ازجمه دانش‌آموزان جدید خود را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص پرونده در صدد رفع نقص برآید و چنانچه دانش‌آموزی بر خلاف مقرّرات به یک رشته تحصیلی هدایت شده، یا به پایه تحصیلی بالاتر ارتقاء یافته و یا در درسها قبول اعلام شده باشد نسبت به تعیین وضعیت استحقاقی وی اقدام کند. لیکن چنانچه بعد از موعد مذکور موارد نقص پرونده مشاهده شود لازم است پرونده دانش‌آموز مربوط برابر مقرّرات جهت اقدام بعدی به اداره آموزش و پرورش متبوع ارسال شود.
ماده 36ـ دفتر آمار دانش‌آموزان حداکثر تا یکماه پس از شروع سال تحصیلی یا دوره تابستانی توسط مدیر واحد آموزشی تکمیل و به وسیله نماینده مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان برابر مقرّرات مسدود شود.
فصل چهارم: ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
ماده 37ـ تعریف و اهداف:
ارزشیابی، داوری و قضاوت در مورد آموخته‌ها و تغییر رفتار دانش‌آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی و پرورشی است که از طریق سنجش و اندازه‌گیری حاصل می‌شود ارزشیابی بخش جدایی‌ناپذیر فرایند یاددهی ـ یادگیری است و در موقعیّت‌های مختلف و متعدّد انجام می‌گیرد.
ارزشیابی در آموزش متوسطه به منظور تحقّق اهداف زیر انجام می‌شود:
1ـ بررسی و تعیین میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی و تغییرات رفتاری دانش‌آموز.
2ـ آگاه کردن دانش‌آموز از میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی خود و آگاهی اولیای وی از وضعیت تحصیلی فرزندشان.
3ـ تشخیص نارسایی‌های یادگیری دانش‌آموز و برنامه‌ریزی به منظور رفع آنها.
4ـ تشخیص استعداد و علاقه دانش‌آموز به منظور راهنمایی آنان در امور شغلی و تحصیلی آینده.
5 ـ تقویت انگیزه و روحیه تلاش و ایجاد رقابتهای سالم در دانش‌آموز.
6ـ سنجش کیفیّت و محتوای برنامه‌ها و عوامل مؤثّر در آموزش از طریق تحلیل نتایج ارزشیابی‌ها به منظور یافتن نارسائیها و رفع آنها.
7ـ حصول اطمینان از تحقّق شرایط لازم در دانش‌آموز بمنظور ارتقاء به مراحل تحصیلی و یا سطوح مهارتی بالاتر.
ماده 38ـ ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموز در هر درس به سه صورت ورودی، تکوینی و پایانی و با اهداف مشخص شده ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ ارزشیابی ورودی (آغازین) به منظور آگاهی از تواناییها و آمادگی‌های قبلی دانش‌آموز برای شروع مناسب فرآیند یاددهی ـ یادگیری و جبران نارسائی‌ها و کاستی‌های احتمالی دانش‌آموز در آغاز سال تحصیلی توسّط معلّمان انجام می‌گیرد.
ب ـ ارزشیابی تکوینی (مستمر) به منظور تقویت اعتماد به نفس، تحکیم آموخته‌های دانش‌آموز، آگاهی معلّمان از نقاط قوّت و ضعف درسی و نحوه عملکرد دانش‌آموز در فرایند یاددهی ـ یادگیری و پرورش روحیه تحقیق، تفکّر، تلاش، ابتکار و فعالیّت‌های گروهی، تدارک بازخورد مناسب به معلّمان، دانش‌آموزان، اولیاء و اتخاذ روشهای مناسب به منظور بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری انجام می‌شود.
ج ـ ارزشیابی پایانی (تراکمی) به منظور حصول اطمینان از میزان تحقّق هدفهای آموزشی و پرورشی و حصول اطمینان لازم برای احراز شرایط قبولی در هر درس انجام می‌گیرد.
ماده39ـ ارزشیابی تکوینی به صورت مستمر از نحوه مشارکت دانش‌آموز در فعالیّت‌های یاددهی ـ یادگیری و به شیوه‌های گوناگون و با تکیه بر آزمونهای کتبی، شفاهی، عملی، بررسی تکالیف فردی و گروهی، فهرست وارسی مشاهده رفتار، میزان فعالیّت، تلاش، ابتکار و خلاقیّت و ... انجام می‌گیرد و نمره این ارزشیابی‌ها در هر مادّه درسی در هر سال تحصیلی در دو نوبت تعیین و منظور می‌شود.
تبصره ـ برای درسهائی که در دوره تابستانی به صورت حضوری ارائه می‌شود نمره ارزشیابی مستمر یک‌بار تعیین و منظور می‌شود.
ماده40ـ ارزشیابی پایانی در طول سال تحصیلی در دو نوبت اوّل و دوم انجام می‌شود. ارزشیابی پایانی نوبت اوّل از حدود پنجاه درصد اوّل محتوای برنامه درسی در دی ماه و ارزشیابی پایانی نوبت دوم از تمام محتوای برنامه درسی (5 نمره از محتوای نیمه اوّل برنامه درسی و 15 نمره از محتوای نیمه دوم برنامه درسی) در خردادماه بعمل می‌آید.
تبصره1ـ ارزشیابی پایانی دروس در دوره تابستانی و درسهای غیرحضوری از کلّیّه محتوای برنامه درسی بعمل می‌آید.
تبصره2ـ ارزشیابی پایانی هر استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) پس از اتمام آموزش آن در دو بخش نظری و عملی از کلّیّه محتوای آن استاندارد یا درس مهارتی به‌عمل می‌آید.
ماده41ـ ارزشیابی آن دسته از درسهای انتخابی که فعالیت محور می‌باشند بصورت مستمر از مجموعه فعالیتهای دانش‌آموز در طول هر نوبت انجام می‌شود.
ماده42ـ برنامه امتحانات پایانی نوبت اول، دوم و دوره تابستانی توسّط واحد آموزشی با عنایت به تقویم اجرایی تنظیم و امتحانات با همکاری مشترک کارکنان آموزشی و اداری واحد آموزشی و زیر نظر مدیر انجام می‌شود. طرح سؤالها بر عهده معلّمان مربوط می‌باشد.
تبصره1ـ « سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و یا مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان می‌توانند در امتحان پایانی نوبت دوم یا دوره تابستانی یک یا دو ماده درسی مربوط به پایه‌های اول، دوم و سوم را به صورت هماهنگ برگزار کنند».
تبصره2ـ چنانچه معلّم مربوط ظرف مدّت 5 روز پس از انجام امتحان هر درس اوراق امتحانی را به هر علّتی تصحیح نکند مدیر واحد آموزشی ضمن گزارش موضوع به اداره آموزش و پرورش متبوع باید به تشخیص خود اوراق امتحانی را جهت تصحیح در اختیار یکی از معلّمان واجد شرایط قرار دهد.
ماده43ـ اوراق امتحانات باید توسّط معلّم مربوط زیرنظر مدیر در محل واحد آموزشی تصحیح شود.
تبصره1ـ مدیر واحد آموزشی می‌تواند با مسؤولیّت خود اوراق امتحانی را جهت تصحیح در خارج از محل واحد آموزشی، در اختیار معلّمان قرار دهد.
تبصره2ـ در صورت انتقال معلم، اوراق دانش‌آموزان بنا به تشخیص مدیر توسّط یکی از معلّمان رشته مربوط تصحیح می‌شود.
ماده44ـ نمرات ارزشیابی‌های تکوینی و پایانی هر نوبت امتحانی را باید توسّط معلّم مربوط بدون خدشه و قلم‌خوردگی در برگ ریز نمرات ثبت کند و پس از امضاء و درج تاریخ بلافاصله، به دفتر واحد آموزشی تحویل دهد. نمرات ارزشیابی تکوینی دو هفته قبل از شروع امتحانات پایانی و نمرات ارزشیابی پایانی حدّاکثر یک هفته بعد از انجام امتحانات هر درس در آن نوبت باید به دفتر واحد آموزشی تحویل شود.
تبصره ـ نمرات ارزشیابی مستمر باید در طول هر نوبت و قبل از امتحانات پایانی به اطلاع دانش‌آموز و ولی او برسد.
ماده45ـ نمره هر درس در نوبت اوّل از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب 1 و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب 2 و در نوبت دوم از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب 1 و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب 6 بدست می‌آید.
نمره سالانه هر درس برابر جدول ذیل محاسبه می‌شود:

جدول

1ـ45ـ نمره هر درس در دوره تابستانی از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب 1 و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب 4 بشرح جدول محاسبه می‌شود.

جدول

تبصره1ـ نمره درسهائی که صرفاً ناظر بر فعالیت ضمن سال دانش‌آموز می‌باشد و ارزشیابی پایانی ندارد از قبیل درسهای کارگاهی، آزمایشگاهی و عملیّات میدانی بر مبنای ارزشیابی‌های مستمر از فعالیت دانش‌آموز در هر نوبت توسّط معلّم مربوط تعیین می‌شود و نمره سالانه این درسها براساس میانگین نمرات نوبت اوّل و دوم تعیین می‌شود.
تبصره2ـ نمرات ارزشیابی استاندارد مهارت (دروس مهارتی) و درسهای غیرحضوری همان نمره امتحان پایانی بدون ضریب خواهدبود.
تبصره3ـ در محاسبه نمره سالانه و نمره درس دوره تابستانی عدد اعشاری نمرات به شرح ذیل تغییر می‌یابد و در برگ ریز نمرات ثبت و محاسبه می‌شود:
1ـ کمتر از 25/0 به 25/0
2ـ از 26/0 تا 49/0 به 50/0
3ـ از 51/0 تا 74/0 به 75/0
4ـ از 76/0 تا 99/0 به یک
ماده46ـ نصاب قبولی سالانه در هر درس 10 می‌باشد.
تبصره ـ سهم نمره ارزشیابی دروس مهارتی در بخش‌های نظری و مهارتی و عملی به ترتیب 8 و 12 می‌باشد.
ماده47ـ نظارت بر برگزاری امتحانات داخل و خارج از کشور دوره متوسطه حرفه‌ای بر عهده سازمان آموزش و پرورش استثنایی می‌باشد. در مورد مدارس خارج از کشور هماهنگی با دفتر مدارس خارج از کشور الزامی است.
ماده48ـ «مسئولیت حُسن اجرای امتحانات و اعلام به موقع نتایج بر عهده مدیر واحد آموزشی است. مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان در صورت لزوم می‌تواند اوراق امتحانی تصحیح شده را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. در صورتی که در بازبینی اوراق نمره دانش‌آموزی تغییر یابد، آخرین نمره ملاک عمل خواهدبود و موضوع به طور کتبی به اطلاع معلم و دانش‌آموز مربوط می‌رسد».
تبصره ـ در صورتی‌که بازبینی اوراق امتحانات پایانی هرسال پس از آبان ماه انجام شود و نمره دانش‌آموزی تغییر یابد مراتب برای تصمیم‌گیری به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع می‌شود.
ماده49ـ نتیجه امتحانات پایانی حدّاکثر تا دو هفته پس از پایان هر نوبت کتباً توسط مدیر واحد آموزشی به دانش‌آموز یا ولی او اعلام می‌شود.
ماده50 ـ مهلت اعتراض به نمرات امتحانی پایانی حدّاکثر 5 روز پس از اعلام نتیجه امتحانات آن نوبت می‌باشد. در امتحانات داخلی مدیر واحد آموزشی موظّف است اوراق امتحانی معترضان را جهت تجدیدنظر در اختیار مصحح مربوط و یا به تشخیص خود در اختیار مصحح مربوط و یکنفر دیگر از معلّمان همان درس قرار دهد. نمره ورقه تجدیدنظر شده با امضاء مصحح مربوط و یا مصحح مربوط و تجدیدنظرکننده حسب مورد تعیین می‌شود. در صورت اختلاف نظر، رأی معلّم سوم واجد شرط قطعی و لازم‌الاجرا است. در هر صورت باید حدّاکثر ظرف مدّت 5 روز پس از پایان مهلت اعتراض نتیجه به اطلاع معترضان برسد.
تبصره ـ نمرات درسهای عملی (غیرکتبی) و درسهای شفاهی قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشند و نمره اعلام شده قطعی است.
ماده51 ـ اوراق امتحانات پایانی نوبت دوم و دوره تابستانی بمدّت شش ماه در واحد آموزشی نگهداری و سپس برابر مقرّرات امحاء می‌شود. لیست نمرات معلّمان و دفتر امتحانات، صحافی و جزء اسناد و مدارک تحصیلی محسوب و به طور دائم در واحد آموزشی مربوط حسب مورد نگهداری می‌شود.
ماده52 ـ در صورتی که محل اقامت ولی یا سرپرست دانش‌آموزی تا 15 روز قبل از برگزاری امتحانات دوره تابستانی تغییر یابد دانش‌آموز می‌تواند (با اخذ معرّفی‌نامه عکس‌دار حاوی مشخصات و مواد درسی و نمره ارزشیابی دوره تابستانی مربوط و تأیید موضوع انتقال ولی توسّط مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان و همراه داشتن مدارک لازم مبنی بر انتقال ولی خود) به مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان محل سکونت جدید مراجعه و با معرفی آن مدیریت، در امتحانات دوره تابستانی یکی از واحدهای آموزشی شرکت کند. نمره‌های چنین دانش‌آموزی پس از تأیید مدیریت آموزش و پرورش استثنایی محل سکونت جدید با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان قبلی جهت ابلاغ به واحد آموزشی‌که دانش‌آموز قبلاً تحصیل می‌کرده‌است ارسال می‌شود تا واحد آموزشی مذکور با توجّه به نمره‌های دیگر و با رعایت سایر مقرّرات اعلام نتیجه کند.
ماده53 ـ در هر نوبت سال تحصیلی به هر دانش‌آموز بر اساس رعایت موازین اسلامی، رفتار، اخلاق، رعایت اصول بهداشت و نظافت شخصی، وضعیّت حضور و غیاب، رعایت مقرّرات واحد آموزشی، حفظ اموال آن و گزارش رسیده از سوی معلّمان و مربیان و با رعایت آئین‌نامه انضباطی توسّط مدیر و معاونان واحد آموزشی یک نمره انضباط تعیین و در برگ ریز نمرات مربوط ثبت و با امضاء مدیر تسلیم دفتر واحد آموزشی می‌شود.
تبصره1ـ میانگین نمرات انضباط نوبت اوّل و دوم بعنوان نمره سالانه محسوب و در معدّل سالانه معادل دو واحد درسی منظور می‌شود.
تبصره2ـ تعداد واحدهای انضباط در محاسبه 96 واحد درسی درنظر گرفته نمی‌شود.
تبصره3ـ در دوره تابستانی نمره انضباط منظور نمی‌شود.
ماده54 ـ نمونه اسناد و مدارک تحصیلی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در دوره متوسطه حرفه‌ای، توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تهیه و پس از هماهنگی با معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی به استانها ابلاغ می‌شود.
ماده55 ـ دفتر امتحانات در هر سال تحصیلی باید حداکثر تا پایان آبان‌ماه تنظیم شده و توسط نماینده مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان، بررسی و پس از تایید مسدود شود.
ماده56 ـ چنانچه دانش‌آموزی در زمان برگزاری امتحانات یا قبل از آن دچار مشکل و سانحه‌ای شود که قادر به نوشتن نباشد می‌تواند از منشی معتمدی که از طرف مدیر واحد آموزشی برای امتحانات تعیین می‌شود، استفاده کند.
ماده57 ـ دانش‌آموزان با نیازهای ویژه که قسمتی از تحصیلات خود را در مدارس خارجی گذرانیده‌اند که برنامه آن با برنامه آموزش دوره متوسّطه حرفه‌ای مطابقت ندارد و یا هیچگونه مدرک تحصیلی که میزان تحصیلات خارجی آنان را مشخص کند نداشته‌باشند و همچنین دانش‌آموزانی که بخشی از مدارک تحصیلی آنان در اثر حوادثی از قبیل سیل، زلزله،جنگ، آتش‌سوزی و ... از بین رفته باشد با توجّه به شرایط سنی و توانایی خود می‌توانند با درخواست کتبی و تأیید مراجع مربوط و معرفی مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان، در امتحان تعیین پایه تحصیلی که از کلّیّه درسهای مربوط به پایه اوّل یا دوم یا سوم بعمل می‌آید در اولین نوبت رسمی امتحانی، همراه با سایر دانش‌آموزان برابر شیوه‌نامه‌ای که توسّط سازمان آموزش و پرورش استثنایی ابلاغ می‌شود شرکت کنند و در صورت قبولی در کلّیّه درسهای هر پایه مدرک قبولی برای آنان صادر می‌شود و با رعایت سایر شرایط مجاز به ادامه تحصیل در واحد آموزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه خواهند بود.
تبصره ـ افراد خارجی مقیم ایران، رانده‌شدگان از سایر کشورها و پناهندگان از کشورهای خارجی به ایران باید دارای اجازه اقامت مورد تأیید وزارت کشور باشند.
ماده58 ـ برای محاسبه معدّل سالانه هر دانش‌آموز در پایان نوبت دوم، تعداد واحدهای هر درس در نمره سالانه آن درس ضرب می‌شود و مجموع حاصل ضربهای بدست آمده بر تعداد کلّ واحدهایی که دانش‌آموز در آن سال برای آنها نمره (اعم از قبولی یا مردودی) دریافت داشته‌است تقسیم می‌شود.
تبصره ـ برای محاسبه معدّل سالانه دانش‌آموزان در دوره تابستانی، نمرات امتحانی دوره تابستانی بجای نمرات سالانه محسوب و سپس معدّل گرفته می‌شود.
ماده59 ـ دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، برابر شیوه‌نامه‌های وزارت آموزش و پرورش در امتحان تعلیمات خاص خود شرکت خواهند کرد و نمره این درس جایگزین (تعلیمات دینی و قرآن) می‌شود. ضمناً در صورت تمایل دانش‌آموز به‌شرکت در امتحان تعلیمات دینی اسلامی منعی برای شرکت وی نخواهدبود.
ماده60 ـ با متخلّف یا متخلّفان در امتحانات برابر آئین‌نامه رسیدگی به تخلّفات امتحانی و قانون رسیدگی به تخلّفات اداری حسب مورد رفتار خواهدشد.
ماده61 ـ پس از برگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش‌آموزی در هریک از درسها قبول شناخته می‌شود که نمره سالانه وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.
ماده62 ـ دانش‌آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درسها، احراز نکند می‌تواند در امتحانات همان درس یا درسها در دوره تابستانی شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می‌شود که نمره هریک از درسهای وی در دوره تابستانی کمتر از نصاب قبولی نباشد.
وضعیت غائبین در امتحانات
ماده63 ـ چنانچه دانش‌آموزی در امتحان پایانی هر نوبت غیبت غیر موجّه داشته‌باشد نمره امتحان پایانی او در آن نوبت در آن درس صفر محسوب می‌شود و در چنین مواردی کلمه غایب (غ) بجای نمره پایانی آن نوبت برای درسهای موردنظر در سیاهه نمرات قید می‌شود لیکن در محاسبات کلمه غایب به منزله صفر خواهدبود و چنانچه دانش‌آموز مشمول این مادّه، دارای نمرات کلاسی (ارزشیابی مستمر) باشد، نمره وی در درس یا درسهای مذکور با احتساب این نمرات برای آن نوبت منظور خواهدشد.
ماده64 ـ اگر دانش‌آموزی در امتحان پایانی نوبت اوّل در یک یا چند ماده درسی غیبت موجّه داشته باشد. نمرات امتحان پایانی نوبت دوم وی بجای نمرات پایانی نوبت اوّل درسهای مربوط نیز منظور می‌شود.
ماده65 ـ اگر دانش‌آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درسهایی که انتخاب نموده‌است غیبت موجه داشته‌باشد، بجای نمره پایانی نوبت دوم یا نوبتهای اوّل و دوم کلمه غایب موجّه درج می‌شود. این قبیل دانش‌آموزان باید درسهای باقیمانده را در دوره تابستانی برابر ضوابط بطور مجدد انتخاب کنند. برای غائبین موجّه دوره تابستانی نیز به همین روال اقدام می‌شود.
ماده66 ـ اگر دانش‌آموزی در امتحانات نوبت دوم کلّیّه درسها غیبت موجّه داشته‌باشد آن سال تحصیلی برای او وقفه تحصیلی محسوب می‌شود و مجاز به ثبت نام در دوره تابستانی همان سال نمی‌باشد. ضروری است توضیحات لازم در کارنامه و سایر مدارک تحصیلی دانش‌آموز قید شود.
ماده67 ـ اگر دانش‌آموزی در امتحانات نوبت دوم یا پایان دوره تابستانی یا عذر موجّه غایب باشد در صورت درخواست ولی دانش‌آموز، مدیر واحد آموزشی مجاز است حدّاکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان از درس یا درسهای مربوط با رعایت ضوابط امتحان بعمل آورد.
تبصره ـ در درسهایی که امتحان آنها به صورت هماهنگ برگزار می‌شود سؤال دانش‌آموزان مشمول این ماده به صورت هماهنگ خواهد بود.
ماده68 ـ اگر دانش‌آموزی در سال تحصیلی به دلیل غیبت موجّه نمره ارزشیابی مستمر نداشته‌باشد نمره ارزشیابی پایانی وی در آن نوبت جایگزین نمره ارزشیابی مستمر می‌شود و این نمره توسّط معلّم مربوط در برگ ریز نمرات ثبت می‌شود.
ماده69 ـ تشخیص غیبت موجّه براساس دلایل و مدارک ارائه شده از طرف دانش‌آموز در امتحانات، با شورای مدرسه خواهدبود.
شرایط فارغ‌التحصیلی:
ماده70ـ دانش‌آموزی فارغ‌التّحصیل شناخته می‌شود که:
الف) در کلّیّه واحدهای درسی دوره متوسّطه در رشته مربوط (حدّاقل 96 واحد درسی) قبول شده‌باشد.
ب) معدّل کلّ وی حدّاقل 10 باشد.
تبصره ـ چنانچه دانش‌آموزی از مجموعه درسهای رشته مربوط حدّاکثر در 3 عنوان درسی، آخرین نمره درس وی 7 و بیشتر باشد و معدّل کلّ وی نیز حدّاقل 10 فارغ‌التّحصیل شناخته می‌شود.
استانداردهای مهارت (درسهای مهارتی و کارورزی) مشمول این تبصره نمی‌شوند.
ماده71ـ برای محاسبه معدّل‌کلّ نمرات هر دانش‌آموز در پایان دوره متوسّطه حرفه‌ای، تعداد واحدهای هر درس در نمره پذیرفته شده آن درس (سالانه یا دوره تابستانی) ضرب می‌شود و مجموع حاصل ضربهای بدست آمده بر مجموع واحدهای این درسها تقسیم می‌شود. در محاسبه معدّلّ کلّ تعداد واحدهای مربوط به انضباط نیز به میزان 6 واحد لحاظ می‌شود.
ماده72ـ به دانش‌آموزی که موفّق به گذراندن تمامی واحدهای درسی دوره متوسّطه حرفه‌ای (حدّاقل 96 واحد درسی بدون احتساب واحدهای انضباط) شود با رعایت سایر ضوابط گواهی‌نامه پایان تحصیلات دوره متوسّطه حرفه‌ای (دیپلم) اعطا می‌شود.
تبصره ـ نمونه گواهی‌نامه پایان تحصیلات دوره متوسّطه حرفه‌ای توسّط سازمان آموزش و پرورش استثنایی با هماهنگی اداره کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی تهیه و پس از تصویب کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به استانها ابلاغ خواهد شد.
ماده73ـ دانش‌آموزانی که شرایط ادامه تحصیل در این دوره را از دست می‌دهند و همچنین دانش‌آموزانی که پس از پنجمین سال تحصیلی در این دوره موفق به اتمام کلیه دروس نمی‌شود می‌تواند به عنوان داوطلب آزاد در این دوره ادامه تحصیل دهند. انتخاب واحد و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این قبیل افراد براساس مفاد این آئین‌نامه و شیوه‌نامه‌های مربوط و با رعایت مقررات زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ مواد و تبصره‌هایی از این آیین‌نامه که ناظر بر تحصیلات ضمن سال دانش‌آموزان است شامل داوطلب آزاد نمی‌شود.
ب ـ نمره انضباط برای داوطلبان آزاد منظور نمی‌شود.
ج ـ داوطلبان آزاد از گذراندن درسهای کارورزی و تربیت بدنی معاف هستند لیکن باید معادل درسهای فوق از درسهای انتخاب کرده و بگذراند.
ماده74ـ برگزاری امتحان دروس مهارتی به صورت داوطلب آزاد صرفاً در مناطقی انجام می‌شود که دروس رشته مورد نظر در واحدهای آموزشی آن منطقه موجود ‌باشد.
ماده75ـ ثبت نام و برگزاری امتحانات داوطلبان آزاد در واحدهای آموزشی متوسطه حرفه‌ای انجام خواهدگرفت.
ماده76ـ سایر مواردی که در این آیین‌نامه قید نشده‌است مطابق با آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های جاری آموزش و پرورش خواهدبود.

جدول برنامه درسی رشته‌های مهارتی دوره متوسطه حرفه‌ای
جدول دروس رشته قالی‌بافی گروه (الف)
جدول دروس رشته قالی‌بافی گروه (ب)
جدول دروس رشته قالی‌‌بافی گروه (ب)
جدول دروس رشته راسته‌دوزی گروه (الف)
جدول دروس رشته راسته‌دوزی گروه (الف)
جدول دروس رشته راسته‌دوزی گروه (ب)
جدول دروس رشته راسته‌دوزی گروه (ب)
جدول دروس رشته درودگری گروه (الف)
جدول دروس رشته درودگری گروه (الف)
جدول دروس رشته درودگری گروه (ب)
جدول دروس رشته درودگری گروه (ب)
جدول دروس رشته مشبک‌بری چوب گروه (الف)
جدول دروس رشته مشبک‌بری چوب گروه (الف)
جدول دروس رشته معرق‌کاری چوب گروه (ب)
جدول دروس رشته معرق‌کاری چوب گروه (ب)
جدول دروس رشته کشت گیاهان آپارتمانی گروه (الف)
جدول دروس رشته گیاهان آپارتمانی گروه (الف)
جدول دروس رشته کشت گیاهان آپارتمانی گروه (ب)
جدول دروس رشته کشت گیاهان آپارتمانی گروه (ب)

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18309
تاریخ تصویب :
1386/7/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :