جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

رأی شماره 524 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حدود صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری شماره هـ/85/292تاریخ: 15/7/1386
شماره دادنامه: 524
کلاسه پرونده: 85/292
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: وزارت جهاد کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 بدوی و 4 و 7 تجدیدنظر.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/2017 موضوع شکایت آقای عربعلی حاج امینی به طرفیت، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته، اعتراض به رأی 55/78ت2 مورخ 4/11/1378 به شرح دادنامه شماره 1159 مورخ 8/6/1379چنین رأی صادر نموده است، شاکی اشعار داشته، دستگاهها و مؤسسات مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در ماده 18 قانون و ماده 2 آیین‎نامه اجرائی احصاء گردیده که ذکری از جهاد نصر به عنوان فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میان نیامده با مداقه محتویات پرونده و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه و سوابق رسیدگی هیأت ملاحظه می‎شود، که اساسنامه جهاد نصر در تاریخ 14/2/1379 به تصویب هیأت وزیران رسیده و از شرکتهای دولتی وابسته به جهاد سازندگی می‎باشد، در زمرة مؤسسه غیر دولتی محسوب می‎شود. هر چند شاکی به دلیل اینکه تخلف انتسابی را قبل از مصوبه اشاره رفته می‎داند که اجرای قانون رسیدگی درخصوص پرسنل جهاد نصر را خلاف قانون اعلام داشته، لیکن با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 و نظام هماهنگ پرداخت حقوق نیز درخصوص کارکنان جهاد نصر عمل گردیده و می‎شود. مضافاً تصویب اساسنامه نیز بر اساس مؤسسه عمومی غیر دولتی بودن انجام پذیرفته، لذا ایراد شاکی بر خلاف بودن تسری قانون تخلفات اداری نسبت به پرسنل جهاد غیر موجه تشخیص، مضافاً رأی معترض‎عنه که دلیلی بر مخدوش بودنش اقامه نشده خالی از اشکال بوده بنابمراتب شکایتش بی وجه، رأی به رد شکایت مطروحه اعلام می‎دارد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1747 موضوع تقاضای تجدیدنظر جهاد سازندگی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1159 مورخ 8/6/1379 شعبه سوم بدوی دیوان چنین رأی صادر نموده است، اولاً شاکی به صورت قراردادی مشغول کار بوده است و نتیجتاً اداره طرف شکایت بدون طرح موضوع تخلف در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری می‎توانست مطابق قرارداد اقدام و یا از تمدید آن خودداری نماید. ثانیاً رسیدگی به تخلفات شاکی در هیأتهای رسیدگی، رعایت شئونات کارمند قراردادی تلقی می‎گردد، زیرا طی رسیدگی به دفاعیات شاکی توجه گردیده و از این حیث اظهارات شاکی تلقی شده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی شاکی موجب فسخ رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نبوده، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی نتیجتاً تایید می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2833 موضوع شکایت آقای عبداله کام‌خواه به‌طرفیت، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به خواسته، ابطال رأی شماره32/183ت مورخ 11/9/1383 به شرح دادنامه شماره 654 مورخ 3/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، حیطة صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی به تخلفات اداری ارتکابی از سوی مستخدمینی که در محیط اداری و یا خارج از آن هنگام انجام وظایف اداری مربوطه می‎باشد و ارتکاب تخلفی خارج از محیط کار و خارج از زمان مقرر اداری و غیر مرتبط با شغل و وظیفه اداری و همچنین ارتکاب جرم عمومی در خارج از وقت اداری توسط مستخدم خارج از حدود صلاحیت مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قرار داشته و به حسب موضوع در حوزه صلاحیت دادگاه عمـومی جزائی یا مرجع صالـح دیگـر قرار می‎گیرد. در ما نـحن فیه علاوه بر اینکه نسبت به اتهام کیفری انتسابی در دادسرای صالح حسب محتویات پرونده تخلفاتی واصله تعلیق تعقیب" href="/tags/20915/قرار-تعلیق-تعقیب/" class="link">قرار تعلیق تعقیب صادر گردید و محکومیت قطعی کیفری حاصـل نشد، نظر به اینکه اتهام انتسابی ارتکابی در خارج از وقت اداری و بدون ارتباط با وظیفـه و مسئولیت اداری بوده است بنابراین اساساً هیأت رسیـدگی به تخلفات اداری اعم از بدوی و تجدیدنظر صلاحیت ورود در موضوع را نداشته و بدین ترتیب حکم قطعی معترض‎عنه نقض می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/594 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت جهاد کشاورزی (هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری) به خواسته، تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 654 مورخ 3/3/1384 شعبه چهاردهم بدوی، چنین رأی صـادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامـه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج ـ شعبه 17 دیوان در رسیـدگی بـه پرونـده کلاسـه 83/3551 موضوع شکایت آقای نصرالله اسدی به طرفیت، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری جهاد کشاورزی به خواسته، اعتراض به رأی هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به شرح دادنامه شماره 3805 مورخ 16/12/1383 چنین رأی صادر نموده است، شاکی با مدرک تحصیلی سیکل با 16 سال سابقه کار در پست سازمانی تکنسین تغذیه مهندسی بهداشت جایگاه دام در استان کردستان در شهرستان قروه خدمت می‎کرده که به اتهام رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی در شعبه اول دادگاه عمومی قروه به تحمل هشتاد ضربه شلاق محکوم و نیز به دو سال اقامت اجابری به شهرستان دیواندره مکلف گردیده است. پس از آن در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به اتهام عدم رعایت شئون و شعایر اسلامی به مجازات تغییر محل جغرافیائی خدمت به مدت 5 سال به اسلام دشت محکوم گردیده و نامبرده مدعی است که مرتکب تخلف اداری نگردیده، لذا رأی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر مجازات مجدد و تغییر محل جغرافیایی خدمت توجیه قانونی ندارد و نسبت به آن اعتراض نموده، اما از نظر دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه اولاً، محکومیت در محاکم عمومی دادگستری و یا تبرئه از اتهام انتسابی در آن مراجع ارتباطی به محکومیت و یا برائت حاصل از رأی هیأت بدوی و یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و بین آنها ملازمه نمی‎باشد و امکان دارد در محاکم عمومی جرم به اثبات نرسد و شخص تبرئه گردد، اما در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم گردد. ثانیاً، عدم رعایت شئونات کارمندی در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از موارد تخلف شمرده شده است. ثالثاً، بین مجازات تعیین شده در رأی دادگاه عمومی و رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، هیچگونه تعارضی وجود ندارد. با توجه به اینکه هر دو مجازات تغییر محل جغرافیائی و اقامت در دو محل جداگانه است، به ترتیب زمان صدور آراء قابل اجرا می‎باشند، بنابراین آراء صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شده، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر و دادنامه‎های صادره، وجود تناقض بین آراء شعب سوم بدوی و چهارم تجدیدنظر با آراء شعب 14 بدوی و هفتم تجدیدنظر محرز است. ثانیاً، ارتکاب اعمال خلاف شئون و شعائر اسلامی موضوع بند 21 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 با توجه به اطلاق حکم مزبور مقید و محدود به محل و محیط و ساعات کار اداری نیست و به صراحت ماده 19 آن قانون نیز هرگاه خطای اداری واجد عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذیصلاح مکلف است به تخلف مستخدم خاطی رسیدگی و رأی مقتضی صادر و مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام نماید. بنابراین دادنامه شماره 1159 مورخ 17/6/1379 شعبه سوم بدوی دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که به موجب دادنامه شماره 455 مورخ 2/3/1381 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان تایید شده در حدی که متضمن مراتب فوق‎الذکر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18320
تاریخ تصویب :
1386/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :