جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

رأی شماره 678 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق شماره هـ/84/607تاریخ: 8/8/1386
شماره دادنامه: 678
کلاسه پرونده: 84/607
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالرضا فتحی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوازدهم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/504 موضوع شکایت آقای عبدالرضا فتحی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی ـ ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به خواسته، مطالبه حق بیمه توسط ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی و قبول توسط سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 14/8/1380 چنین رأی صادر نموده است، درخصوص شکایت آقای عبدالرضا فتحی به طرفیتسازمان تأمین اجتماعی 2ـ ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی، به خواسته مطالبه حق بیمه توسط ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی و قبول و دریافت توسط سازمان تامین اجتماعی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، نظر به اینکه شکایت شاکی علیه سـتاد بازسـازی و نوسـازی مـناطق جنگی طبـق دادنامه شـماره 1238ـ11/5/1378 در شعبه محترم دیوان عدالت اداری رسیدگی و منتهی به صدور رأی گردیده، فلذا به اعتبار مختوم بها به استناد بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد و اما شکایت شاکی درخصوص دریافت حق بیمه علیه سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به اینکه اداره خوانده در لایحه دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است در سال 1371 بنابه درخواست بنیاد مذکور و با توجه به مقتضیات خاص زمان و به منظور مساعدت با کارکنان مربوطه (اکثراً از جنگ‎زدگان) به شرح صورتجلسه پیوست، سازمان موافقت می‎نماید که صرفاً حق بیمه کارکنان معرفی شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ طی لیستی که در صورتجلسه مشخص شده است در مقطع شروع به کار تا تاریخ 1/3/1367 و از تاریخ 1/3/1363 تاریخ شمول لغایت پایان سال 1370 و واریز حق بیمه طی 3 قسط منتهی به سال 1372 را مورد پذیرش قرار دهد در نتیجه موافقتنامه مذکور که در مورد افراد خاص و با مهلتی معین تنظیم گردیده درخصوص افرادیکه طی لیست مورد نظر به سازمان معرفی شده‎اند، اجراء و به واحدهای اجرائی سازمان ارسال گردیده است. بنابراین قابل تسری به افرادیکه خارج از مهلت مقرر در مفاد صورتجلسه و به صورت انفرادی معرفی یا مدعی می‎گردند نبوده و سازمان نیز تعهدی درخصوص پذیرش و احتساب سوابق آنان قبل از تاریخ شمول 1/3/1367 نخواهد داشت و نام شاکی در لیست مورد توافق سازمان و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی قید نگردیده لذا اقدامی درخصوص احتساب سوابق وی مقدور و میسر نبوده فلذا با توجه به مراتب شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/281 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای عبدالرضا فتحی به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1417 مورخ 14/8/1380 شعبه 12 دیوان به شرح دادنامه شماره 1069 مورخ 29/9/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به هر تقدیر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی (بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی) پس از توافق با سازمان تأمین اجتماعی از بابت حق بیمه حد فاصل 7/3/1360 الی 1/3/1367 جهت شاکی لیستی در مهلت توافق شده تنظیم ننموده‎اند و لذا نمی‎توان برای سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص تکلیفی اتخاذ نمود و نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده 81/1224 موضوع شکایت آقای محمدرضا غلامی به طرفیت، تأمین اجتماعی به خواسته، احتساب حق بیمه به شرح دادنامه شماره 1969 مورخ 19/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی جامع اوراق پرونده و مشروح مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمائم مربوطه و لایحه جوابیه واصله از سازمان مشتکی‎عنه به شماره 32507/د/7100 مورخ 24/10/1381 توجهاً به اطلاق و کلیت بند یکم توافقنامه فیمابین تأمین اجتماعی و بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی در اجرای تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 مشعر بر اینکه حق بیمه کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 1/2/1367 بر مبنای 18% دستمزد و از تاریخ 1/2/1367 تا پایان سال 1370 به طور کامل محاسبه و در سه قسط به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد و بنا به مراتب و با التفات به اینکه از ناحیه مشتکی‎عنه دفاع مؤثری اقامه و ابراز نگردیده لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. بـ2ـ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/22 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1969ـ19/11/1381 شعبه 19 بـه شرح دادنامـه شماره 1471 مورخ 29/10/1382 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه طی لایحه تقدیمی شکایت تجدیدنظرخواهی را مسترد داشته لذا مستنداً‎‎ به ماده 31 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اسقاط شکایت را اعلام می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در اجرای توافقنامه سال 1371 ناظر به تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 منعقده فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به منظور رفع مشکل بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مقرر گردیده حق بیمه کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 1/3/1367 بر مبنای 18% دستمزد و از تاریخ 1/3/1367 تا پایان سال 1370 به طور کامل محاسبه و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردد و توجهاً به اینکه طرفین توافقنامه فوق‎الذکر مکلف به اجرای توافقنامه از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق پرداخت از تاریخ شروع به کار کلیه کارکنان بنیاد بوده، بنا به جهات فوق‎الذکر دادنامه شماره 1969ـ19/11/1381 شعبه 19 بدوی تا حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18320
تاریخ تصویب :
1386/8/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ستاد بازسازی و نو سازی مناطق جنگی
اداره كل استان اصفهان
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :