جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

رأی شماره 654 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی دانشجویان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش شماره هـ/84/783تاریخ: 6/8/1386
شماره دادنامه: 654
کلاسه پرونده: 84/783
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم شهین نادری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 13 و 15 بدوی دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 13 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3192 موضوع شکایت خانم شهین نادری به طرفیت، اداره کل استان اصفهان ـ سازمان آموزش و پرورش به خواسته، احتساب سابقه کارـ پرداخت حقوق ماهیانه به شرح دادنامه شماره 1095 مورخ 19/5/1383 چنین رأی صادر نموده است، اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکیه اعلام کرده است، عدم جذب شاکیه با توجه به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مجلس شورای اسلامی و به لحاظ عدم نیاز آموزش و پرورش بوده و از طرفی استخدام و به کارگیری اشخاص مستلزم وجود مجوز و ردیف استخدامی بودن و به عبارت دیگر استخدام و بکارگیری هر فرد به خدمت دولت منوط به وجود مجوز لازم از سوی مراجع ذیصلاح است از آنجائیکه بر اساس اصول و قواعد حقوقی تحقق مشروط به وجود شرط است و در صورت عدم وجود شرط مشروط محقق نمی‎گردد، استخدام ایشان در زمان فراغت تحصیلی عملی نشده و پس از صدور مجوز لازم از سوی مراجع ذیصلاح به استخدام آموزش و پرورش درآمده است با این وصف شاکیه زمانی که استخدام نبوده و خدمت ننموده است، نمی‎توان آن را سابقه محسوب و در این خصوص حقوقی مطالبه نمود. زیرا که اداره خوانده مجوزی برای استخدام نداشته است. علیهذا با توجه به مراتب شکایت مشارالیها فاقد جایگاه قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/810 موضوع تجدیدنظرخواهی خانم شهین نادری نسبت به دادنامه شماره 1095 مورخ 19/5/1383 شعبه 13 دیوان، به شرح دادنامه شماره 586 مورخ 13/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس مستندات تجدیدنظر خوانده و سوابق امر و محتویات پرونده و دلایل و جهات مقیده در آن صادر گردیده و از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری بعمل نیامده و ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه و ابراز نشده علیهذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تایید و استوار می‎گردد. ب ـ شعبه دهم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/317 موضوع شکایت، آقای حسین حسن‌نیا به طرفیت، آموزش و پرورش منطقه چادگان ـ سازمان استخدامی کشور به خواسته، درخواست سوابق خدمت و حقوق و مزایای از دست رفته به شرح دادنامه شماره 2331 مورخ 22/10/1381 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه ماده 6 قانون متعهدین خدمت بیان داشته دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و طرف دوم شکایت ملزم بوده است از زمان فراغت از تحصیل ردیف استخدامی برای شاکی منظور و طرف اول شکایت نیز ملزم بوده است وی را استخدام نماید که به لحاظ عدم اقدام آنان شاکی متضرر شده و حقوق وی مراعات نشده است، لذا طرفین شکایت ملزم‎اند از تاریخ فراغت از تحصیل شاکی برای وی مجوز استخدام صادر و وی را استخدام نمایند. ج ـ1ـ شعبه 11 بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/742 موضوع شکایت خانم طوبی بیاتی به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان بخواسته، صدور حکم رسمی قطعی استخدامی از تاریخ 1/7/1372 به شرح دادنامه شماره 2674 مورخ 15/11/1382 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به آراء 33 الی 37 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه شماره 5503/701 مورخ 18/3/1373 و نامه‎های منضم به آن را که موجب لایحه جوابیه اداره آموزش و پرورش استان اصفهان مورد استناد قرار گرفته، خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده که با این وصف لغو حکم استخدام رسمی و قطعی شاکی به استناد بخشنامه یاد شده فاقد وجاهت قانونی بوده حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به صدور حکم قطعی رسمی شاکی از تاریخ 1/7/1372 و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوطه را صادر و اعلام می‎دارد. ج ـ2ـ شعبه 10 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1485 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 2674 مورخ 15/11/1382 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 674 مورخ 16/8/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگـی و اعمال مقررات نیز ایـراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهودی نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مستنبط از مادتین 6 و 8 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 این است که دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون مزبور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‎العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی موردنظر برخوردار می‎شوند و در صورت نیاز و تایید صلاحیت آنان پس از فراغت از تحصیل به طور رسمی و قطعی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در می‎آیند. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به مدلول دادنامه شماره 758 مورخ 15/11/1385 که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و لازم‌الاتباع است، واجدین شرایط مذکور در عداد مستخدمین رسمی محسوب می‎شوند و استخدام آنان به صورت خرید خدمت یا پیمانی و نظایر آن و یا عدم تعیین تکلیف قطعی آنان با وجود احراز شرایط استخدام رسمی وجاهت قانونی ندارد و عدم اشتغال این قبیل افراد مستند به فعل آنان نبوده و تأخیر در صدور احکام رسمی نافی حق مکتسب قانونی آنان نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره2331 مورخ27/10/1381 و 2674 مورخ 15/11/1382 دو شعبه 10 و 11 بدوی دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به استخدام رسمی و قطعی از تاریخ فراغت از تحصیل و احتساب ایام بلاتکلیفی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی آنها در مدت مزبور که مورد تایید شعب تجدیدنظر نیز قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18320
تاریخ تصویب :
1386/8/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره كل استان اصفهان
سازمان آموزش و پرورش
موضوع :