جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

رأی شماره 521 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شماره هـ/86/35تاریخ: 15/7/1386
شماره دادنامه: 521
کلاسه پرونده: 86/35
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا هراتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب از آزادگان و جانبازان جنگ تحمیلی و مشمول مزایای مندرج در ماده 13 قانون درخصوص استفاده از دو گروه تشویقی و احتساب دو برابر سنوات اسارت می‎باشم. در سال1371 به استخدام رسمی وزارت فناوری و اطلاعات در آمدم، بدیهی است از تاریخ بکارگیری اینجانب براساس قانون مذکور از مزایای مندرج در ماده 13 بهره‎مند گردیم و سازمان متبوع هر دو تسهیلات را اعمال می‎نمود. طبق دادنامه‎های شماره 86 و 87 و 88 صادره از هیأت عمومی دیوان این اقدامات مجدداً در مورخ 24/2/1385 تایید و تنفیذ گردید، لکن وزارت مذکور به دنبال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، اقدامات گذشته خود را محدود به اجرای رأی صادره از تاریخ صدور دادنامه نموده است و دستور کسر مبالغ دریافتی قبل از تاریخ دادنامه را صادر کرده است. با توجه به اینکه رأی هیأت عمومی دقیقاً تایید اقدامات سابق وزارت متبوع می‎باشد، اقدام آنها در جهت استرداد وجوه مأخوذه از زمان استخدام تا زمان صدور رأی هیأت عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مدیریت بوده و سازمان مدیریت نمی‎تواند برای این امر تاریخی را مشخص کند. لذا تقاضای ابطال بخشنامه 82966/1802 مورخ 25/5/1385 را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38247/1604 مورخ 17/4/1386 اعلام داشته‎اند، از آنجائی که آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبات و بخشنامه‎های دولتی از تاریخ صدور لازم الاجراء می‎باشد، بنابراین تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. نظر به اینکه طبق تبصره 4 ماده 3 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 دولت می‎تواند به آزادگان یک الی 2 گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید و حسب ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‎گردد و با التفات به اینکه حسب ماده 19 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 تاریخ اجراء ماده 3 قانون 1/1/1371 بوده و طبق ماده 25 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 تاریخ اجراء قانون از همان سال تصویب بوده علیهذا اطلاق بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به تعیین تاریخ اعطاء گروه‎های تشویقی و استحقاقی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18320
تاریخ تصویب :
1386/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :