جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

رأی شماره 543 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازخرید خدمت شماره هـ/86/216تاریخ: 29/7/1386
شماره دادنامه: 543
کلاسه پرونده: 86/216
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رضا توسطی گشتی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 14 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1532 موضوع شکایت آقای محمدعلی مرتاض‌گکره‎ای به طرفیت، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران بخواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت بازخریدی و محاسبه اضافه کار به شرح دادنامه شماره 1834 مورخ 12/9/1383 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در شکایت تقدیمی به عدم پرداخت کامل حقوق وی در بازخریدی اعتراض نموده و تقاضای محاسبه اضافه کار انجام گرفته در حق بازخریدی را نموده است که در لوایح تقدیمی تقاضای بازگشت به کار و لغو بازخریدی را نیز مطرح نموده است اداره خوانده در پاسخ اعلام نموده که بازخریدی شاکی با تقاضای ایشان صورت گرفته و اعاده به کار وی طبق تبصره 4 ماده 74 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ممنوع می‎باشد. فلذا شکایت وی در این خصوص وارد نبوده و رد می‎شود. ثانیاً، با عنایت به اینکه طبق برگ تسویه حساب مورخ 12/10/1381 شاکی کلیه مطالبات خود را دریافت نموده و فقط به عدم محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی معترض بوده که از اضافه کاری صورت گرفته حق بیمه گردیده فلذا شکایت وی را در این قسمت وارد تشخیص داده و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام اداره خوانده به محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی شاکی صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1965 موضوع شکایت شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1834 مورخ 12/9/1383 شعبه 14 به شرح دادنامه شماره 1130 مورخ 26/7/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/712 موضوع شکایت محمدحسین هدی به طرفیت، شرکت سهامی پرورش کرم ابرایشم ایران به خواسته، اجرای ماده 3 و ماده 5 تصویب‎نامه هیأت وزیران بـه شرح دادنامه 1587 مورخ 5/9/1383 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در شکایت تقدیمی عنوان نموده که در تاریخ 27/9/1381 از شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بازخرید شدم که طبق مصوبه شماره 18488/ت26744ه‍ مورخ 22/4/1381 هیأت وزیران می‎بایست به اینجانب معادل سالی 5/4 ماه حقوق و فوق‎العاده‎هایی که مبنای کسر بازنشستگی واقع می‎شوند را بابت بازخریدی پرداخت نمایند ولی اضافه‌کاری در محاسبه حقوق یاد شده علیرغم کسر حق بیمه مورد نظر قرار گرفته و مضافاً به اینکه طبق بند 5 مصوبه یاد شده دستگاه ذیربط می‎بایست افراد بازخرید شده را جهت استفاده از تسهیلات بانکی معرفی نماید که تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است. در ضمن برای افرادی که پس از اینجانب بازخرید گردیده‎اند، اضافه کاری نیز در مبلغ بازخریدی لحاظ گردیده است. اداره خوانده در پاسخ اعلام نموده که شاکی با تقاضای شخصی بازخرید گردید و کلیه مطالبات خود را دریافت نموده است. مصوبه‎ای که توسط هیأت مدیره شرکت درخصوص محاسبه اضافه کاری در حق بازخریدی تصویب گردیده بعد از بازخریدی شاکی بوده و شامل ایشان نمی‎گردد، مضافاً اینکه در حال حاضر بازخریدی با سالی سه ماه حقوق می‎باشد در حالی که شاکی با سالی 5/4 ماه حقوق بازخرید شده است و درخصوص معرفی به بانک جهت استفاده از تسهیلات بانکی نیز هنوز دستورالعملی در این مورد صادر و ابلاغ نشده است، شعبه نظر به اینکه طبق ماده 3 آیین‎نامه اجرائی بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال1381 مقرر گردیده که بابت بازخریدی افراد به ازای هر سال سابقه قابل قبول سالی 5/4 ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎هایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه کاری نیز از فوق‎العاده‎هایی بوده که از آن حق بازنشستگی کسر شده فلذا شاکی را در این قسمت ذیحق تشخیص داده وحکم به ورود شکایت در این خصوص صادر و اعلام می‎گردد و اما نسبت به عدم معرفی شاکی به بانک جهت برخورداری از تسهیلات بانکی با توجه به اینکه نحوه و میزان استفاده از تسهیلات توسط مراجع ذیربط در تبصره ماده 5 آیین‎نامه اجرائی بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مشخص نشده تکلیفی متوجه اداره خوانده نبوده و حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه84/18 موضوع شکایت شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران به خواسته، اعتراض نسبت به رأی شماره 1587 مورخ 5/9/1383 شعبه 14 دیوان به شرح دادنامه شماره 691 مورخ 25/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج ـ1ـ شعبه 21 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1158 موضوع شکایت نادر آبرومند به طرفیت، شرکت سهامی ابریشم ایران به خواسته، الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت مابه التفاوت مزایای بازخریدی معادل 5/4 ماه آخرین مزایای دریافتی بر مبنای شغل و اضافه کار به شرح دادنامه شماره 1311 مورخ 5/9/1384 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مفاد لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به مقررات ماده 3 آیین‎نامه اجرایی بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مقرر گردیده که بابت بازخریدی افراد به ازای هر سال سابقه قابل قبول سالی 5/4 ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎هایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه کاری نیز از فوق‎العاده‎هایی بوده که از آن حق بازنشستگی کسر شده فلذا شکایت شاکی را ثابت تشخیص و حکم به ورود آن را صادر و اعلام می‎دارد. دـ شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1495 موضوع شکایت رضا توسطی گشتی به طرفیت، شرکت سهامی کرم ابریشم ایران به خواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت مزایای بازخرید به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 26/2/1382 چنین رأی صادر نموده است، حسب محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی وفق ماده 3 تصویب‎نامه شماره 18488/ت26744هـ‍ ـ 21/2/1381 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرائی آن با تمایل شخصی خود بازخرید شده است و کلیه مطالبات خود را برابر مقررات و آیین‎نامه اجرائی مصوبه فوق‌الاشاره براساس آخرین حقوق و فوق‎العاده‎هایی مبنای کسور بازنشستگی دریافت کرده است، لذا تخلفی از مقررات از ناحیه مشتکی‎عنه مشهود نیست و ادعای مطروحه شاکی توجیه قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مبنی بر جواز بازخرید خدمت برخی از کارکنان دولت و تفویض تهیه آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و تصویب آن توسط هیأت دولت و اینکه مراجع اخیرالذکر با استفاده از اختیار قانونی خود اقدام نموده‎اند و در ماده 3 آیین‎نامه مذکور مقرر گردیده است که « دستگاههای موضوع این آیین‎نامه می‎توانند کارکنان موضوع ماده یک آیین‎نامه را بنا به درخواست کتبی آنان و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل 5/4 ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎هایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته است، بازخرید خدمت نمایند.» نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر از فوق‎العاده اضافه‌کار ساعتی شاکیان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز گردیده است، بنابراین فوق‎العاده مزبور در احتساب حقوق بازخرید خدمت شاکیان قابل احتساب و پرداخت است و دادنامه‎های شماره 1311 مورخ 5/9/1384 و شماره1273 مورخ30/8/1384 شعبه21 بدوی، شماره691 مورخ25/5/1384 شعبه هشتم تجدیدنظر، شماره 1130 مورخ 26/7/1384 و شماره 1428 مورخ 15/9/1384 شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت مابه التفاوت حقوق بازخرید خدمت خود با توجه به فوق‎العاده مزبور صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18320
تاریخ تصویب :
1386/7/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شركت سهامی پرورش كرم ابریشم ایران
موضوع :