جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

رأی شماره 540 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مزایای کار دربرابر اشعه شماره هـ/84/525تاریخ: 29/7/1386
شماره دادنامه: 540
کلاسه پرونده: 84/525
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مصطفی مشفقی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 بدوی و 12 تجدیدنظر.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1206 موضوع شکایت مصطفی مشفقی به طرفیت، وزارت نفت به خواسته، پرداخت معوقه فوق‎العاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره 261 مورخ 11/3/1382 چنین رأی صادر نموده است، خلاصه شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه دایر به مطالبه معوقه فوق‎العاده کار با اشعه این است که بر اساس شرح وظایف وی که رئیس اسبق بازرسی فنی وزارت نفت بوده طی نامه شماره 5725/16 مورخ 11/5/1377 به عنوان پرتوکار گروه (الف) شناخته شده، لیکن فوق‎العاده کار با اشعه دریافت نداشته و تقاضای رسیدگی کرده است. مشتکی‎عنه در پاسخ ارسالی مورخ 2/10/1381 اعلام داشته، این اداره کل از نظر مقررات تابع دستورالعملها و مقررات ابلاغ شده از سوی اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت بوده و هر اقدامی صرفاً در این چهارچوب میسر است و اداره مزبور در ضوابط اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه کارکنانی را که وظایف انسانی آنان ایجاب نماید، بطور مرتب و مستمر با اشعه سر و کار داشته باشند، مشمول دریافت فوق‎العاده مربوطه براساس کارآیی و ایام کارکرد ماهانه اعلام نموده و اصولاً با توجه به تدوین وظایف این اداره کل در بخش معاونت بازرس فنی ایمنی و آتش نشانی، کار مستمر با اشعه که اجرایی می‎باشد جزء وظایف این امور تلقی نمی‎گردد و شاکی هیچگونه ارتباط کار مستمر با اشعه در مراکز پرتو نگاری صنعتی و وسایل و تجهیزات پرتونگاری نداشته و مشمول شناخته نشده و حقی از ایشان ضایع نگردیده است بنابمراتب این شعبه با بررسی برگهای پرونده و مستندات تقدیمی شاکی نظر به اینکه طبق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شورای اسلامی به افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایایی تعلق می‎گیرد و چه در قانون و چه در آیین‎نامه اجرایی آن استمرار کار با اشعه شرط لازم بوده و خاصه آنکه به موجب بند 2 ماده 19 آیین‎نامه اجـرایی قانون مـذکور مصوب 2/2/1369 هیأت وزیران تشخیص نهایی سوابق کار با اشعه بـه تایید واحد قانونی می‎باشد و با توجه به اینکه سوابق کار با اشعه شاکی در اداره متبوع با واحد قانونی تعریف شده در قانون تایید نگردیده و شاکی نیز مدارکی که ثابت کند بطور مستمر با اشعه کار می‎کرده ارائه نداده بنابه مراتب شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه 12 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/201 موضوع شکایت مصطفی مشفقی به طرفیت، وزارت کشور، به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 261 مورخ 11/3/1382 شعبه 15 به شرح دادنامه شماره 587 مورخ 27/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنـظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3086 موضوع شکایت آقای هادی کبیریان به طرفیت، اداره امور نظارت بر صادرات مواد نفتی وزارت نفت به خواسته، الزام به پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره 387 مورخ 18/12/1383 چنین رأی صادر نموده است، درخصوص شکایت آقای هادی کبیریان به طرفیت، اداره امور نظارت بر صادرات مواد نفتی مبنی بر الزام پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه با عنایت به تصریح ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه و همچنین نامه شماره 272/نص‎ب‎‎/23/03 اداره کل امور نظارت بر صادرات مواد نفتی و نامه شماره پش/224/10/109 مورخ 12/7/1379 بازرس فنی سازمان که کار شاکی با اشعه را تایید نموده است، حکم به ورود شکایت شاکی در حدود روزهائی که کار وی با اشعه بوده صادر و اعلام می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه، پرداخت مزایای مندرج در شقوق چهارگانه مقرر در آن ماده بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار مقید و مشروط به انجام کار با اشعه به طور مستمر است. نظر به اینکه حسب لوایح جوابیه و سایر محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر در بخش معاونت بازرس فنی ایمنی و آتش‌نشانی مؤسسه متبوع شاکیان کار مستمر با اشعه که اجرایی می‎باشد جزء وظایف این امور تلقی‌نشده و شاکیان ارتباط کاری مستمر با اشعه در مراکز پرتونگاری صنعتی و وسایل و تجهیزات پرتونگاری نداشته‎اند و شرایط لازم برای برخورداری از مزایای مورد ادعا محقق نگردیده است، بنابراین دادنامه شماره 261 مورخ 11/3/1382 شعبه پانزدهم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه که مورد تایید شعبه دوازدهم تجدیدنظر نیز قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18320
تاریخ تصویب :
1386/7/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :