جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال1386 کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشورشماره168471 26/10/1386

مدیرعامل محترم شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

بدینوسیله در اجراء مفاد تبصره ذیل ماده (1) قانون مدنی، یک نسخه تصویر قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور، برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره149465/765 25/9/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور) که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی مورخ 7/9/1386 مجلس عیناً به تصویب رسیده است به لحاظ انقضاء مهلت مقرر، موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال1386 کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل ارزی مبلغ نه هزار و پانصد میلیارد (9.500.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف مبلغ فوق برای تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور اختصاص دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18322
تاریخ تصویب :
1386/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه مجریه
موضوع :