جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران شماره172806/ت38958هـوزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/10/1386 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 92212/9552هـ/ب مورخ 11/6/1385 تصویب نمود:
آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، موضوع تصویب‌‌نامه شماره 20079/ت33301هـ مورخ 29/4/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ در بند « ب» ماده (2) بعد از واژه « حـقوق» عبارت « متعلق به شرکت» اضافه می‌گردد.
2ـ در بند « و» ماده (2) عبارت « مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) می‌تواند مسئولیت انجام این ارزیابی را رسماً به مشاور واجد صلاحیت واگذار نماید که در این صورت این مشاور در حکم کمیته فنی بازرگانی خواهد بود» حذف می‌گردد.
3ـ در بند (1) ماده (3) عبارت « و براساس رویه مقرر در تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات تعدیل می‌شود» جایگزین عبارت « و با تصویب مجمع عمومی تعدیل می‌شود» می‌گردد.
4ـ در انتهای جزء (1) بند « ج» ماده (9) عبارت « در روزنامه‌های کثیرالانتشار» اضافه می‏گردد.
5 ـ در تبصره ماده (13) بعد از عبارت « صنعت آب» عبارت « از محل منابع شرکت تأمین ولیکن» اضافه می‌گردد.
6 ـ در بند « ب» ماده (14) قبل از عبارت « در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار» واژه « حداقل» اضافه و عبارت « به اقتضای اهمیت معامله و» حذف می‌گردد.
7ـ در تبصره (2) بند « ج» ماده (14) بعد از واژه « آگهی» عبارت « مناقصه (مزایده)» اضافه می‏گردد.
8 ـ در ماده (16) عبارت « و به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل» جایگزین عبارت « توسط مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)» می‌گردد.
9ـ در قسمت اخیر بند « ج» ماده (18) عبارت « پاکتهای یادشده طبق زمان‌بندی مقرر تحویل داده شوند و یا آنکه همگی پاکتها در داخل یک پاکت در بسته لاک و مهر شده قرار داده و تا موعد مقرر تحویل داده شوند» به عبارت « همگی پاکتها پس از لاک و مهر در داخل یک پاکت لاک و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان‌بندی مقرر تحویل داده شوند» اصلاح می‌گردد.
10ـ در بند « ب» ماده(21) بعد از عبارت « امتیاز فنی» واژه « بازرگانی» اضافه می‏شود.
11ـ در تبصره (2) بند « ب» ماده (21) عبارت « با نظر مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)» حذف می‌شود.
12ـ در تبصره ماده (24) عبارت « کمتر از مبلغ تضمین باشد» جایگزین عبارت « بیش از مبلغ سپرده نباشد» می‌گردد.
13ـ در بند «1» ماده (26) عبارت « رأی هیئت رسیدگی به شکایات» جایگزین جزء (ب) می‌گردد و همین عبارت به عنوان جزء (و) به بند «2» اضافه می‌گردد.
14ـ تبصره بند «2» ماده (26) حذف می‌گردد.
15ـ بند «4» ماده (27) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« 4ـ خرید خدمات آموزشی و ورزشی و نظایر آن در چارچوب برنامه‌های مصوب شرکت که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل به لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.»
16ـ متن زیر جایگزین بند «5» ماده (27) می‌گردد:
« 5 ـ خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی که با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل پس از تصویب هیئت مدیره به لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.»
17‌ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند «6» ماده (27) اضافه می‌شود:
« تبصره ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسی مشاور براساس دستورالعمل‌های اجرایی که با رعایت آیین‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، موضوع تصویب‌‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 توسط هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تهیه و به تصویب وزیر نیرو می‌رسد، خواهد بود.»
18ـ در بند « 8» ماده (27) به ترتیب عبارات « و یا تکمیل» و « نظایر آن» جایگزین عبارات « و یا تعمیر» و « ویژه» گردیده و عبارت « و یا نماینده مجاز وی» بعد از عبارت « مدیرعامل» حذف گردد.
19ـ بند «9» ماده (27) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« 9ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی شرکت به نحوی که به لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) شامل توسعه واحد نشود.»
20ـ بند «10» ماده (27) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«10ـ در مورد معاملات محرمانه که به تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور باید مستور بماند».
21ـ بند «11» ماده (27) حذف و متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده یادشده اضافه می‌شود:
« تبصره5 ـ هزینه‌های مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومی از شمول رعایت قانون مذکور و قانون برگزاری مناقصات و این آیین‌نامه مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند می‌باشد و بلافاصله جزییات هزینه‌های معاملات آن به هیئت مدیره گزارش می‌شود».
22ـ بند «12» ماده (27) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« 12ـ خرید سهام (چنانچه براساس اساسنامه و مقررات مربوط در شرکت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی».
23ـ در تبصره (3) ماده(29) عبارت « و سایر قوانین و مقررات مربوط» بعد از واژه « آیین‌نامه» اضافه می‌شود.
24 ـ متن زیر به انتهای بند (17) ماده (32) اضافه می‌گردد:
« در مواردی که اختلاف ناظر به طرحهای عمرانی باشد رعایت ماده (39) آیین‌نامه معاملات دولتی ضروری می‌باشد».
25ـ در تبصره (3) ماده (38) بعد از عبارت « آیین‌نامه مربوط» عبارت « و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط» اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18325
تاریخ تصویب :
1386/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :