جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر ماناگوا در کشور نیکاراگوئه شماره180792/ت38866هـوزارت امور خارجه ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد شماره 167981/6 ـ 563/200/730 مورخ 14/9/1386 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر ماناگوا در کشور نیکاراگوئه با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
2ـ پستهای سازمانی موردنیاز برای بازگشایی سفارت با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهدشد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18335
تاریخ تصویب :
1386/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :