جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه شماره11389/86/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست « دسـتورالعمل ارزیابی عملکرد دادگسـتری‌ها، حـوزه‌های سـتادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه» به منظور درج در روزنامه رسمی و اعلام نتیجه به حضور ارسال می‌گردد.

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه

در راستای بررسی و ارزیابی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در قوه قضائیه و شناخت چالش‌ها و تنظیم سیاست‌های نوین و جهت‌گیری فعالیت‌ها به منظور نیل به اهداف برنامه‌ها، دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه به شرح زیر تصویب می‌گردد:
ماده1ـ اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف می‌گردد:
الف ـ عملکرد: نتایج حاصل از انجام وظایف و فعالیت‌ها.
ب ـ ارزیابی: فرآیند سنجش، ارزش‌گذاری و قضاوت.
ج ـ شاخص: مشخصه‌ای که در اندازه‌گیری ورودی‌ها، فرآیندها، ستاده‌ها و یا پیامدها مورداستفاده قرار می‌گیرد.
د ـ استاندارد: حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخص‌های ارزیابی عملکرد.
هـ ـ اقتصادی بودن: استفاده بهینه از امکانات و منابع.
ماده2ـ هدف از ارزیابی عملکرد عبارتست از سنجش، ارزش‌گذاری و قضاوت درخصوص عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه براساس قوانین و مقررات و شرح وظایف و برنامه‌های مصوب با رویکرد معیارهای اثربخشی، کارآئی، اقتصادی و اخلاقی بمنظور ارتقای کیفیت خدمات و نیل به اهداف قوه قضائیه.
ماده3ـ عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:
الف ـ کلیات
1ـ مجری دستورالعمل: اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه.
2ـ اهداف: تهیه گزارش وضعیت موجود نظام قضائی کشور و ارزیابی دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته براساس میزان اجرای سیاست‌های قضائی.
3ـ دوره مورد بررسی: از ابتدای فروردین تا پایان اسفند.
4ـ زمان اجرا: به صورت فصلی (سه ماهه) و جمع‌بندی سالانه.
5 ـ نحوه اجرا: گزارش‌گیری، بررسی و بازرسی براساس شاخص‌های استاندارد.
6 ـ نحوه کنترل : بازرسی میدانی در طول سال دوره مورد بررسی و سه ماهه اول سال بعد از دوره.
7ـ بهره‌بردار: حوزه ریاست، معاونین قوه قضائیه، رؤسای سازمان‌های وابسته و حوزه‌های ذیربط.
ب ـ ابعاد عمومی
ب1ـ نظام مدیریتی
1ـ مدیریت راهبردی.
2ـ مدیریت منابع انسانی.
3ـ ساختار (تشکیلات، قوانین و مقررات).
4ـ بهبود سیستم‌ها و روش‌های انجام کار.
5ـ بهره‌گیری از فن‌آوری‌های اداری.
6 ـ قانونگرائی.
ب2ـ شهروند مداری.
1ـ شناخت نیازها.
2ـ تطابق کیفیت خدمات با نیازها.
3ـ انتظارات ارباب رجوع.
ج ـ ابعاد اختصاصی
1ـ میزان تحقق سیاست‌های محوری قوه قضائیه
ـ فعالیت‌های پیشگیرانه از جرم.
ـ نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه‌های جامع و عملیاتی قوه قضائیه.
ـ نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور.
ـ اقدامات منتهی به کاهش وارده پرونده به محاکم.
ـ اقدامات منتهی به افزایش مختومه پرونده در محاکم.
ـ اقدامات منتهی به کاهش ورودی زندانی و زندانیان موجود.
ـ اقدامات منتهی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از زمان تشکیل پرونده‌ تا مختومه‌شدن آن در مرجع قضائی.
ـ توسعه کیفی شوراهای حل اختلاف.
ـ کاهش موارد نقض پرونده‌ها در مراجع قضائی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور.
ـ کاهش زمان اجرای احکام صادره.
2ـ عملکرد دادگستری‌ها با توجه به میزان تحقق سیاست‌های محوری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
ـ وضعیت ستاد مبارزه با جرایم خاص.
ـ وضعیت شورای قضائی استان.
ـ وضعیت دفتر امور زندانیان.
ـ وضعیت برگزاری ملاقات‌های مردمی رئیس کل دادگستری.
ـ وضعیت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان.
ـ وضعیت ضابطین استان.
ـ اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی.
ـ وضعیت واحدهای ارشاد و معاضدت.
ـ تخصصی نمودن و مکانیزاسیون رسیدگی.
ـ وضعیت حفاظت از بیت‌المال و منابع طبیعی.
ـ اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعمل‌های رفع اطاله دادرسی.
ـ بررسی کیفیت آراء محاکم.
3ـ عملکرد حوزه‌های ستادی
ـ ارزیابی عملکرد براساس شرح وظایف قانونی.
ـ ارزیابی عملکرد براساس قوانین و برنامه‌های توسعه کشور.
ـ ارزیابی عملکرد براساس برنامه‌های توسعه قضائی.
4ـ عملکرد سازمان‌های وابسته قوه قضائیه
ـ ارزیابی عملکرد براساس شرح وظایف قانونی.
ـ ارزیابی عملکرد براساس قوانین و برنامه‌های توسعه کشور.
ـ ارزیابی عملکرد براساس برنامه‌های توسعه قضائی.
5 ـ میزان موفقیت دادگستری‌ها در اجرای سیاست‌های محوری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.
6 ـ میزان موفقیت حوزه‌های ستادی براساس شرح وظایف قانونی.
7ـ میزان موفقیت سازمان‌های وابسته براساس شرح وظایف قانونی.
ماده4ـ فرآیند تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:
الف ـ تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی:
شاخص‌های ارزیـابی عملکرد عـمومی براساس ابـعاد و مـحورهای قوه قضائیه و شهروندمداری با همکاری مراجع و حوزه‌های ذیربط توسط اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته به ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهدگرفت.
ب ـ تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد اختصاصی:
شاخص‌های ارزیابی عملکرد اختصاصی براساس ابعاد و محورهای مذکور در بند ج ماده3 این دستورالعمل، با همکاری حوزه‌های ذیربط توسط اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته و با نگرش به قوانین و برنامه‌های توسعه کشور و برنامه‌های عملیاتی توسعه قضائی، احکام خاص مندرج در قوانین بودجه، قوانین و مصوبات خاص قوه قضائیه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره دولتی و قوه قضائیه با هماهنگی و همکاری دستگاهها و حوزه‌های ذیربط تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهدگرفت.
ماده5 ـ معاونت‌ها، حوزه‌های ستادی مستقل، سازمان‌های وابسته و دادگستری‌ کل استان‌ها براساس اعلام اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه همکاری لازم را معمول خواهند داشت.
ماده6 ـ این دستورالعمل در 6 ماده در تاریخ12/8/1386 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدینوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18335
تاریخ تصویب :
1386/8/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگستری ها
سازمانهای تابعه قوه قضائیه
قوه قضائیه
موضوع :