جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

رأی شماره 430 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تبدیل حکم رسمی آزمایشی به پیمانی شماره هـ/84/698تاریخ: 18/6/1386
شماره دادنامه: 430
کلاسه پرونده: 84/698
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مریم السادات معصوم پور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 17 و 20 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1046 موضوع شکایت خانم مریم‌السادات معصوم پور به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته الزام به عدم تبدیل حکم استخدامی رسمی ـ آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره 2495 مورخ 14/10/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حکم استخدامی آزمایشی شاکی در تاریخ 5/12/1381 بعد از تصویب‎نامه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران و مغایر با تصویب‎نامه مذکور و بر خلاف ضوابط اصدار گردیده در نتیجه قبل از اتمام دوره آزمایشی مقرر در ماده 18 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و در راستای اجرای مصوبه فوق‌الاشعار که مشتکی‎عنه مکلف به اجرای آن می‎باشد تغییر وضعیت استخدامی از رسمی ـ آزمایشی به پیمانی در موردی صـورت گرفته بنابراین تخلفـی از مقررات در اقدامات خوانده به نظر نرسیده و با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 299 مورخ 11/8/1382 در وضع موجود قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/948 موضوع شکایت آقای علی حسام‌پور به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته اعتراض به تبدیل حکم استخدام رسمی ـ آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره 2280 مورخ 21/9/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و لایحه جوابیه و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی خوانده قبل از مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران و برگزاری آزمون بر آن اساس و قبول شدن خواهان و صدور حکم استخدامی رسمی ـ آزمایشی و ایجاد حق مکتسب و نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران علی‌الاصول ناظر به آینده است و نافی حقوق سابق مکتسب اشخاص نمی‎باشد و نیز نافی مجوز استخدام رسمی صادره در قبل نمی‎باشد، بنابراین دادخواست مطروح وارد تشخیص و تبدیل وضعیت استخدام رسمی ـ آزمایشی به پیمانی طبق مصوبه مذکور خلاف موازین حقوقی و قانونی تلقی و حکم به اعاده وضعیت خواهان به رسمی ـ آزمایشی صادر و اعلام می‎شود. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر دررسیدگی به پرونده کلاسه 83/1128 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نسبت به دادنامه شماره 2280 مورخ 21/9/1383 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 396 مورخ 16/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس سوابق امر و محتویات پرونده و جهات و دلائل مقیده در آن صادرشده و از طرف سازمان تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است، علیهذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و عیناً تایید می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، وجود تعارض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه استخدام داوطلبان ورود به خدمت دولت به صورت رسمی آزمایشی براساس مجوز مرجع ذیصلاح و پس از تایید هسته‎های گزینش و اشتغال به خدمت آزمایشی طبق ماده 18 قانون استخدام کشوری، متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به موجب حکم مقرر در ماده 20 قانون مزبور و یا محکومیت مستخدم آزمایشی به قطع رابطه استخدامی رسمی با دولت، جواز قانونی ندارد و چون مصوبه 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران نیز پس از استقرار حق قانونی مزبور فی‎نفسه نافی آثار خدمت آزمایشی و یا تبدیل آن به خدمت پیمانی نمی‎باشد، بنابراین دادنامه شماره 2280 مورخ 21/9/1383 شعبه بیستم بدوی دیوان که در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تاییدشده و قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18337
تاریخ تصویب :
1386/6/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :