جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 192436/ت37343کمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ‌
الف ـ سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
ب ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ
ج ـ بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیرنقدی و با روشهای مقتضی از قبیل سفرکارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می‌شود.
د ـ کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی و بازنشستگان و موظفین و خانواده درجه یک آنان.
هـ ـ سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت یا استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز و سالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان بن سفر می‌شود.
وـ کمکهای رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاههای اجرایی تحت عنوان کمکهای رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی و نظایر آن پیش بینی می‌شود.
ماده2ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آیین‌نامه را پیش‌بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آیین‌نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط و انجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود.
ماده3ـ سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست و برنامه سال آینده دفاتر و تأسیسات گردشگری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارایه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی و پنج درصد (35%) دارند، تهیه و به دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
ماده4ـ دستگاههای اجرایی مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر و تأسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی و پنج درصد (35%) و استفاده از اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند.
ماده5 ـ دفاتر و تأسیسات گردشگری مکلفند ضوابط و مقررات سازمان را درخصوص ارایه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند. در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 14404/ت 23203هـ مورخ 5/4/1380 عمل خواهد شد.
ماده6 ـ سازمان می‌تواند نسبت به تشویق کارکنان دولت برای انجام سفرهای گروهی و همچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند.
ماده7ـ مسئول نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه سازمان می‌باشد و گزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیئت وزیران ارایه می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 24/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18346
تاریخ تصویب :
1386/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :