×

ملاک برخورداری ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 2 71 صدورکارت شناسایی ویاپروانه بهره برداری پس ازتصویب قانون مزبوراست

ملاک برخورداری ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 2 71 صدورکارت شناسایی ویاپروانه بهره برداری پس ازتصویب قانون مزبوراست

ملاک-برخورداری-ازمعافیت-مالیاتی-موضوع-ماده-132اصلاحی-قانون-مالیاتهای-مستقیم-مصوب-7-2-71-صدورکارت-شناسایی-ویاپروانه-بهره-برداری-پس-ازتصویب-قانون-مزبوراست-

وکیل


تاریخ 20/5/75 شماره دادنامه 81-76 کلاسه پرونده 74/82 ، 74/114 ، 74/121 ، 74/158 ، 75/59 ، 75/61

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ملاک برخورداری ازمعافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی ) صدورکارت شناسایی و یا پروانه بهره برداری پس از تصویب قانون مزبوراست . بنابراین مدلول بخشنامه های شماره 50158/3558 5-30-23/9/73 و 33962/8595 - 4/30 - 1/8/74 که معافیت مالیاتی فوق الذکر را علاوه برشرایط مندرج دراصلاحیه مذکورمقیدبه عدم شروع بهره برداری قبل ازتاریخ تصویب اصلاحیه مزبور(7/2/71) نموده است ، خلاف قانون تشخیص و ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *

شماره ه/75/59 1/8/1375
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :1-آقای ابراهیم کشوردوست 2- شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران )3- شرکت پگاه اصفهان 4- خسرودهقانی 5- شرکت صنایع مس شهیدباهنر6- شرکت تهران کسری بامسئولیت محدود
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 50158/3558-5/30 23/9/73و33962/8595-4/30-1/8/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادودارائی .
مقدمه :شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند1- بخشنامه شماره 50158/3558-5/30-23/9/73 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی که مقررات ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 (قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی) را ناظربه آن دسته ازواحدهای تولیدی واجدشرایط دانسته است که مجوزتاسیس آنها از 7/2/71 به بعدصادرشده یابشود مغایربانص صریح ماده مزبورمی باشد زیراماده 132 اصلاحی ناظربه واحدهای تولیدی واجدشرایط است که حسب موردبرای آنهاکارت شناسائی یاپروانه بهره برداری صادر می شودحذف پروانه بهره برداری دربخشنامه فوق الذکرموجب تضییع حقوق آن دسته ازواحدهای تولیدی است که مجوزتاسیس خودراقبل ازتاریخ 7/2/71 اخذ کرده اندوبموجب قوانین مصوب قبل از7/2/71 مشمول معافیت مالیاتی نبوده اندلیکن بعداز7/2/71پروانه بهره برداری اخذ وبه بهره برداری رسیده اند و بموجب مقررات 132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده اندچون نتیجه گیری مندرج درآخربخشنامه مزبوربه استنادمواد97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345وماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی شده است که ناظربه آن دسته ازواحدهای تولیدی واجدشرایط خواهدبودکه ازتاریخ تصویب موادمزبورازطرف مرجع ذی ربط برای آنهاپروانه یاکارت تاسیس صادرشده است مقررات قانون سابق نمی تواندناسخ مقررات لاحق یعنی ماه 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/72 (قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی) گرددکه ناظربه آن دسته ازواحدهای تولیدی واجدشرایط خواهد بودکه ازتاریخ تصویب این ماده ازطرف مراجع ذی ربط برای آنهاکارت شناسائی یاپروانه بهره برداری صادرمی شود.
2- بخشنامه شماره 33962/8595-4/30مورخ 1/8/74 همواره صدورمجوز تاسیس وهمچنین شروع بهره برداری مقدم به صدورکارت شناسایی وپروانه بهره برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موید این معناست که اگربهره برداری ازیک واحدتولیدی ومعدنی قبل ازتصویب اصلاحیه آغازشده باشد،مشمول آثارقانونی قلمدادمی گردنددرج قید"... ازتاریخ بهره برداری ..."درمتن قانون آگاهانه وعامدا صورت پذیرفته است .اگراین قیدازمتن قانون حذف گردد،شمول آثارمعافیت مالیاتی به تاریخ صدورکارت شناسائی یاپروانه بهره برداری معطوف می گرددمعاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی ودارائی ضمن بخشنامه لاحق (1/8/74) همان دیدگاه بخشنامه سابق (23/9/73) را به صورتی دیگربیان نموده است .نامبرده ضمن بخشنامه اخیرعبارت "... ازتاریخ بهره برداری ..."مندرج درقانون را محذوف دانسته ومقررنموده است که اگریک واحدتولیدی به استنادمجوز تاسیس ماخوذه قبل ازتاریخ 7/2/71 یعنی تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحدخودراراه اندازی نموده به بهره برداری رسانیده باشدولی پروانه بهره برداری اوبعدازاین تاریخ صادرشده باشدمشمول معافیت قرارنمی گیرد بلکه مشمول شرایط ومقررات قبل ازقانون مزبورخواهدبود.اگربخواهیم نظر معاونت مزبوررابپذیریم بایدقبول کنیم که عبارت "...ازتاریخ بهره برداری ..."مندرج درمتن قانون عبارت زائدی است زیرادیدگاه آن معاونت باحذف این عبارت تامین می گرددتنهادراین صورت نگرش معاونت یادشده قابل پذیرش است .این برخوردمبتنی براشتباه است .حذف عبارت "...ازتاریخ بهره برداری ...."ازمتن ماده 132 مارالذکریعنی اسنادلغو برمقنن واین عمل قبیحی است . معاونت مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی اگربه اعمال صحیح قانون می پرداخت ومبادرت به صدوربخشنامه های غیرقانونی نمی نمودمنتهی به طرح سوالات مکررنمی شدومنتج به اعمال شیوه های متفاوت نمی گردیدواشکالی نیزبروزنمی کردزیرامتن قانون روشن وخالی از ابهام است .نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی ودارائی درپاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره 10492-91مورخ 8/11/74 اعلام داشته آن دسته ازواحدهای تولیدی که تاریخ صدورپرانه بهره برداری ونیزتاریخ بهره برداری آنهابعدازمقطع زمانی 7/2/71 باشدمشمول معافیت موضوع ماده 132اصلاحی بوده وچنانچه واحدتولیدی بیش ازتاریخ 7/2/71شروع به بهره برداری نموده باشد(ولوبااخذپروانه بهره برداری ،بعدازتاریخ مذکور) بارعایت شرایط مندرج درماده 132قبل ازاصلاح وتبصره های آن محق به استفاده ازمعافیت مقرر درماده 132اشعاری قبل ازاصلاح خواهدبود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اکثریت آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه بیست وچهارم بهمن ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15135
7
------------------------------------------------
شماره 50158/3558 - 5/30 23/9/73

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان…… شورای عالی مالیاتی
اداره کل مالیات……… هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر ……… دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
نظر به اینکه مقررات مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های آن و همچنین مواد 132 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با معافیت مالیاتی کارخانجات و واحدهای تولیدی است که پروانه تاسیس کارت تاسیس یا کارت شناسایی آنها حسب مورد تا پایان رو ششم اردیبهشت ماه 1271 از وزارتخانه ذیربط صادر شده است بنابراین توجه خواهند داشت که مقررات ماده 132 اصلاحی قانون اخیر الذکر که در تاریخ 7/2/1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که مجوز تاسیس آنها از 7/2/1371 به بعد صادر شد یا بشود.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات بر شرکتها
تصویر :
ممیز کلی
سر ممیزی
حوزه مالیاتی
امور کمیسیون ها
اداره نظارت و پیشگیری به جهت اطلاع و اقدام
علی اصغر شایانی , مدیر کل مالیات بر شرکتها
----------------------------------------
شماره : 33962/8595 - 4/30 - 1/8/74
بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان…… شورای عالی مالیاتی
اداره کل مالیات……… هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر ……… دادستانی انتظامی مالیاتی
پیرو بخشنام شماره 50158 /3558 – 5/30 مورخ 23/9/1373 چون در مورد شمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 132پیش اصلاح نسبت به برخی واحدهای تولیدی که مجوز تاسیس برای آنها قبل از تاریخ 7/3/1371 (تاریخ اصلاح ماده 132 مذکور) و پروانه بهره برداری بعد از آن تاریخ صادر شده کراراً سوالاتی مطرح و گویا شیوه های متفاوتی در این باره اعمال گردیده است لذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحد با عنایت به نظر استنباط هیات عمومی شورای عالی مالیاتی لزوماً متذکر میگردد :
صاحبان واحدهای تولیدی تاسیس شده یا در حال تاسیس که تا تاریخ 7/2/1371 (تاریخ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ) به مرحله بهره برداری نرسیده و تاریخ صدور پروانه بهره برداری و همچنین تاریخ آنها بعد از تاریخ مذکور باشد می توانند برابر مقررات از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی برخوردار گردند . بدیهی است در موارد دیگری که واحد تولیدی پیش از 7/2/1371 شروع به بهره برداری نموده باشد ولو با اخذ پروانه بهره برداری بعد از آن تاریخ موضوع حسب مورد شمول شرایط و مقررات مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح خواهد بود.
داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی
تصویر :
ممیز کلی
سر ممیزی
حوزه مالیاتی
امور کمیسیون ها
اداره نظارت و پیشگیری به جهت اطلاع و اقدام
علی اصغر شایانی , مدیر کل مالیات بر شرکتها

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 81

تاریخ تصویب : 1375/05/20

تاریخ ابلاغ : 1375/11/24

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.