جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

رأی شماره 914 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مجوز استخدام معلمان حق‌التدریس که درسالهای 1383 و 1382 اشتغال به کار نداشته‌اند شماره هـ/86/239تاریخ: 29/8/1386
شماره دادنامه: 914
کلاسه پرونده: 86/239
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم فریده فرجی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/97 موضوع شکایت فریده فرجی به طرفیت، آموزش و پرورش تهران بخواسته، الزام به استخدام رسمی به اعتبار معلم حق‌التدریس بودن به شرح دادنامه 1544 مورخ 27/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب 7/7/1383 و ماده واحد استفساریه آن مصوب 1/10/1383 و بند 2 نظر مجلس در استفساریه مذکور و عدم اشتغال به تدریس در سالهای تحصیلی 1383 ـ 1382 و 1384 ـ 1383که خواهان را از شمول قانون مذکور خارج می‎سازد، بنابراین دادخواست مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. الف ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1455 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی فریده فرجی نسبت به دادنامه شماره 1544 مورخ 27/6/1384 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 135 مورخ 29/1/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/627 موضوع شکایت محبوبه پرنیان به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته، الزام به استخدام رسمی و ابطال دستورالعمل اجرائی استخدام معلمین حق‌التدریس به شماره95/710 ـ 12/11/1383 به شرح دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/1384 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکی در دادخواست و لوایح ارسالی مبنی بر اینکه بیش از 4 سال در مدارس دولتی با ابلاغ و زیر نظر وزارتخانه بعنوان حق التدریس از سال 1375 تا 1380 مشغول خدمت بودم و در سال 1381 تقاضای ابلاغ جهت خدمت در هر منطقه کشور داشته‎ام و با مراجعات مکرر موفق به دریافت ابلاغ جهت حق‌التدریس‎های نشدم و همه امید و تلاشم استخـدام در وزارت آموزش و پرورش بـوده که بعداً به استناد دستورالعمل مـورد اعتراض و اضافه کردن بندهائی به قانون مصوب که اعلام نموده‎اند باید در سال 1383 ـ 1382 یا 1383 ـ 1384شاغل باشد موجب تضییع حقوق من شده‎اند که تقاضای ابطال آن را دارم و با توجه به مراتب بالا و نظر به استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق التدرس و نظر مجلس شورای اسلامی که در بند3 اعلام نموده‎اند، مجموع سالهای تدریس صرفنظر از انفصال یا انقطاع منظور نظر می‎باشد و نیز اطلاق قانون بکارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1383 و اینکه شاکیه در سالهای 1375 لغایت 1380 بیش از 4سال سابقه خدمت به عنوان حق‌التدریس در آموزش و پرورش داشته و دستورالعمل مورد اعتراض مغایر نظر قانونگذار و بند 3 استفساریه مجلس بوده و قاضی نمی‎تواند از دستور و مصوبات خلاف قانون پیروی کند و نهایتاً عدم کفایت لایحه جوابیه مشتکی‎عنه در رد شکایت شاکیه، علیهذا این شعبه حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی وی صادر می‎نماید. ب ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/23 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/1386 شعبه 6 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 553 مورخ 27/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، عنایتاً به اطلاق قانون بکارگیری از حیث اشتغال در زمان تصویب و ناظر بودن آیین‎نامه بر حق التدریس‌های جدید، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1383موضوع جواز استخدام رسمی آموزگاران حق‌التدریس واجد شرایط و قانون استفساریه آن قانون مصوب 1/10/1383 که مصرح در تسری قانون به معلمان حق‌التدریس شاغل در سالهای تحصیلی 1383 ـ 1382نیز می‎باشد و در نتیجه شمول آن به افرادی که در سنوات تحصیلی فوق‎الذکر به خدمت اشتغال نداشته‎اند، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1544 مورخ 27/6/1384 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت عدم اشتغال به خدمت در سالهای مزبور که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز قرار گرفته و قطعیت یافته است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع می‎باشد.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18354
تاریخ تصویب :
1386/8/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره آموزش و پرورش
موضوع :