جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص پرداخت وام توسط بانکهای عامل به شرکت‌های ایرانی فعال در کشور سوریه شماره 205142/ت37685هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/11254 مورخ 16/3/1386 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون چگونگی اعطای تسهیلات صادراتی از محل ارز موضوع موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه ـ مصوب1382ـ تصویب نمود:
1ـ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود، جهت انجام پروژه یا پروژه‌ها در کشور سوریه با رعایت تصویب‌نامه شماره64674/ت30094هـ مورخ25/11/1382 و در مقابل اخذ ضمانتنامه‌های معتبر و سایر وثایق به تشخیص بانک عامل تسهیلات با سود 1+ Liber از محل موجودی موضوع قانون یادشده در اختیار شرکتهای ایرانی فعال در آن کشور قرار دهند تا شرکتهای مزبور بتوانند جهت دریافت تسهیلات ارزی از محل تسویه موضوع قانون یادشده (طبق نرخ رسمی اعلام‌شده) معادل ریالی را در زمان بازپرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نمایند.
تبصره 1 ـ تبـدیل ارز موضـوع این تصویب‌نامه به ریال توسط شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات مجاز نمی‌باشد.
تبصره2ـ فهرست شرکتها و پروژه‌ها توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور خارجه اعلام خواهدشد.
2ـ دوره بازپرداخت متناسب با شرایط قرارداد پیمانکاری و با نظر وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات حساب ذخیره ارزی تعیین می‌شود.
تضمین و تسویه و سایر شرایط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهدبود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18362
تاریخ تصویب :
1386/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت صنایع
موضوع :