جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

اصلاحیه آیین‌نامه ماده (18) اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب" href="/tags/16994/قانون-تشکیل-دادگاه‌های-عمومی-و-انقلاب/" class="link">قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 25/11/1386 شماره12380/86/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه اصلاحیه آیین‌نامه ماده (18) اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب" href="/tags/16994/قانون-تشکیل-دادگاه‌های-عمومی-و-انقلاب/" class="link">قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 25/11/1386 که در تاریخ 7/12/1386 به تأیید و توشیح ریاست محترم قوه قضاییه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

اصلاحیه آیین‌نامه ماده (18) اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب" href="/tags/16994/قانون-تشکیل-دادگاه‌های-عمومی-و-انقلاب/" class="link">قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 25/11/1386

الف) متن زیر به عنوان تبصره‌های 1 و 2 به ماده 6 الحاق می‌شود:
تبصره1ـ برای تسریع در پاسخگویی به تعداد لازم هیئت فرعی تشکیل می‌شود که نظریه آنان در هیئت اصلی مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌گردد.
تبصره2ـ منظور از ماده (18) اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب" href="/tags/16994/قانون-تشکیل-دادگاه‌های-عمومی-و-انقلاب/" class="link">قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن اعاده دادرسی فقط نسبت به آرایی است که خلاف بین شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراین تسری آن به هر نوع تقاضا جایز نمی‌باشد. هیئت‌های موضوع این آیین‌نامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهی دقت لازم در رسیدگی به درخواست‌های مذکور به عمل آورند.
ب) ماده13 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده13ـ رسیدگی به تقاضاهای موضوع این آیین‌نامه بدون اخذ هزینه دادرسی خواهدبود. متقاضی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل رسمی دادگستری و یا مشاور حقوق درخواست خود را به طور مستدل تنظیم و تسلیم مرجع مربوط نماید. مراجع مربوط موظفند از پذیرش تقاضای بدون لایحه مستند حقوقی خودداری و متقاضیان را ارشاد نموده تا لایحه حقوقی ارائه نمایند.
تبصره ـ نظر به این که در رسیدگی به درخواست تنفیذ حکم قصاص، به موضوع خلاف بیّن شرع نیز رسیدگی می‌شود، بنابراین از رسیدگی به اعتراض محکومان به قصاص در هیئت‌های موضوع این آیین‌نامه خودداری و عین تقاضا به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18362
تاریخ تصویب :
1386/12/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :