جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص واگذاری کلیه سهام متعلق به دولت در شرکت نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی فرش ایران از طریق مزایده در سال 1386 شماره 177791/ت39157هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان انرژی اتمی ایران

وزیران عضو هیئت عالی واگذاری در جلسه مورخ 12/10/1386 به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه 103644/ت38244 مورخ 28/6/1386 تصویب نمودند:
کلیه سهام متعلق به دولت در شرکت نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی فرش ایران از شرکتهای زیرمجموعه وزارت بازرگانی و شرکت کاوشیار، زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران از طریق مزایده در سال 1386 واگذار می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 6/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18363
تاریخ تصویب :
1386/12/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
سازمان انرژی اتمی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :