جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص معافیت سود بازرگانی ورود کالا از طریق بنادر لنگه و جاسک شماره207329/ت39246هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهادکشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/12/1386 که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گـردید، بـه استـناد بند « ب» مـاده (2) قـانون امـور گمـرکـی ـ مصـوب1350ـ تصویب نمود:
1ـ بنادر لنگه و جاسک مشمول بند (1) تصویب‌نامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/1382 می‌شوند.
2ـ تصویب‌نامه یادشده برای اجرا در سال 1387 تنفیذ می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18365
تاریخ تصویب :
1386/12/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
موضوع :