جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدیشماره191722/801 5/12/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره199783 26/12/1386

وزارت کشور

قانون الحاق یک تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/12/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 191722/801 مورخ 5/12/1386 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق یک تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی

ماده1ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (57) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن الحاق و تبصره ذیل آن به تبصره (1) تغییر می‌یابد:
تبصره2ـ نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع 10*15 مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.
ماده2ـ ماده (19) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده19ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه‌های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهدشد:
الف ـ در موارد ذیل برگه‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می‌گردد:
1ـ آراء ناخوانا باشد.
2ـ آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأییدشده باشد.
3ـ آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب ـ در موارد ذیل برگه‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی‌گردد:
صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2ـ آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3ـ آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
4ـ آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
5 ـ آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6 ـ آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7ـ آراء تکراری.
8 ـ آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
9ـ آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10ـ آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
11ـ آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.
12ـ آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
تبصره1ـ کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهدشد.
تبصره2ـ آراء زائد مذکور در جزء (2) بند « ب» به قید قرعه از کل برگه‌های رأی کسر می‌شود.
تبصره3ـ آراء باطل مأخوذ در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (8) این قانون محاسبه نمی‌گردد.
ماده3ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/12/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18368
تاریخ تصویب :
1386/12/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :