جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تدوین و اعلام الگوی نمونه واحدهای خدماتی و سرویسهای بهداشتی بین‌راهی توسط صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شماره211476/ت39317هـسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و ترابری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 5976 ـ 1/862 مورخ 7/12/1386 صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به منظور تسریع در ایجاد و بهره‌برداری از واحدهای خدماتی و سرویسهای بهداشتی بین‌راهی، دستگاههای اجرایی زیر مکلفند اقدامات تعیین شده در این تصویب‌نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهند.
صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تدوین و اعلام الگوی نمونه واحدها و سرویسهای موضوع این تصویب‌نامه اقدام نماید. استانداران نیز موظفند در مدت یادشده نقاط مورد نیاز را به سازمان یادشده اعلام نمایند.
تبصره ـ تعریف واحدهای خدماتی مندرج در این تصویب‌نامه و تعیین مصادیق بر عهده سازمان یادشده خواهدبود. این واحدها با مشارکت بخش خصوصی ایجاد و راه‌اندازی خواهدشد.
2ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی مکلفند در چارچوب الگوهای نمونه موضوع بند (1) با معرفی صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان اقدام نمایند.
وزارت نیرو مکلف است بلافاصله پس از اعلام نقاط توسط صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از طریق شرکتهای مربوط نسبت به واگذاری انشعاب و انتقال آب و برق تا سرویسهای یادشده با استفاده از منابع داخلی اقدام نماید.
وزارت راه و ترابری مکلف است مسیرهای دسترسی به واحدهای موضوع این تصویب‌نامه را بلافاصله پس از اعلام نقاط توسط صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد نماید.
تبصره ـ جدول زمانبندی موضوع بندهای (2)، (3) و (4) توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین و به وزارتخانه‌های مذکور اعلام خواهدشد.
5 ـ احداث واحدهای موضوع این تصویب‌نامه از ممنوعیت احداث تأسیسات در حریم جاده‌ها مندرج در آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب1379ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 35216/ت25088هـ مورخ 26/11/1381 مستثنی می‌باشد.
6 ـ کارگروهی با مسئولیت استاندار و با حضور مدیران کل راه و ترابری، منابع طبیعی، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، مسکن و شهرسازی و مدیران عامل شرکتهای استانی برق و گاز تشکیل و نسبت به نحوه اجرای این تصویب‌نامه در استانها نظـارت و گزارش آن را ماهـانه به سازمان میراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و گردشـگری ارایه نمایند.
7ـ به منظور فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی به گردشگران و نیز تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای ایجاد و نگهداری و توسعه واحدهای مذکور به صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود تا با استفاده از همکاری بخش خصوصی نسبت به ایجاد امکانات تبلیغاتی در کنار تأسیسات یادشده اقدام نماید. به همین ترتیب استفاده از این ظرفیت در کلیه فضاها و مناطق گردشگری تاریخی، طبیعی، زیارتی و تأسیسات خدماتی رفاهی و گردشگری مجاز است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18368
تاریخ تصویب :
1386/12/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت نیرو
وزارت راه وترابری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :