جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس شماره 202286/ت32879هـوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه‌های مورخ 9/5/1384 و 7/9/1386 بنا به پیشنهاد شماره 79/17/104/24205 مورخ 28/1/1384 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (4) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ مصوب 1381 ـ اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس

فصل اول ـ کلیات:
مـاده1ـ بـه منـظور انجام فـعالیتهای مـربوط به وسـایل بـدون سـرنـشین و هواپیماهای سبک و فوق سبک مندرج در تبصره (1) ماده (8) اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، شرکت صنایع هوایی قدس که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شد در زیرمجموعه سازمان تشکیل می‌گردد.
ماده2ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر اساس مفاد این اساسنامه اداره می‌شود و در موارد سکوت تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود.
تبصره ـ طرحها و برنامه‌های شرکت در چارچوب مقررات این اساسنامه، هماهنگ و براساس تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح که به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ می‌شود، انجام می‌گیرد.
ماده3ـ مدت فعالیت شرکت از تاریخ تشکیل نامحدود می‌باشد.
ماده4ـ مرکز اصلی شرکت تهران می‌باشد. شرکت در صورت لزوم می‌تواند با رعایت تدابیر و قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی، شعب یا نمایندگیهایی در نقاط مختلف داخل یا خارج از کشور ایجاد نماید.
ماده5 ـ سرمایه اولیه شرکت، مبلغ یکصد میلیون ریال می‌باشد که به صورت هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام تسهیم گردیده و کلاً پرداخت شده است و نهصد و نود و هفت (997) سهم آن متعلق به سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، یک سهم متعلق به شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، یک سهم متعلق به شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران و یک سهم دیگر آن متعلق به شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) می‌باشد.
تبصره1ـ صنایع هوایی قدس و سایر واحدهای صنعتی و تحقیقاتی موجود که تمام یا بخشی از آنها متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و به تشخیص وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت آنها مرتبط با وظایف شرکت می‌باشد، با کلیه اموال منقول و غیرمنقول، داراییها، نیروی انسانی، ذخایر، دیون، تعهدات، حقوق و منافع به شرکت منتقل می‌گردد. ارزش دارایی واحدها و صنایع یادشده پس از ارزیابی با تصویب مجمع عمومی و با رعایت سایر ترتیبات قانونی به عنوان سهام سازمان به سرمایه شرکت افزوده خواهد شد.
تبصره2ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اساسنامه، مالکیت عین و منافع کلیه اراضی و املاک واقع در متصرفات قبلی صنایع هوایی قدس که مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و بدون معارض می‌باشد با رعایت ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ به شرکت منتقل و به سرمایه آن افزوده می‌شود.
ماده6 ـ موضوع عملیات شرکت عبارت است از:
1ـ طراحی، ساخت، تولید و بهسازی انواع هواپیماهای بدون سرنشین اعم از بال ثابت و بالگرد و قطعات، تجهیزات و مجموعه‌های مربوط به آنها و انجام اقدامات یاد شده در مورد سایر وسایل بدون سرنشین.
2ـ طراحی، ساخت، تولید و بهسازی انواع پرنده‌های سبک و فوق سبک.
3ـ تعمیر، نگهداری، ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات و اقلام موردنیاز محصولات تولیدی شرکت.
4ـ انجام اقدامات مطالعاتی، پژوهشی، آموزشی، فنی و بازرگانی که لازمه انجام یا تحقق موضوعات فوق باشد.
تبصره ـ تهیه و تأمین سفارشهای تسلیحاتی و نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقدم بر سایر فعالیتها خواهد بود.
فصل دوم ـ ارکان شرکت:
ماده7ـ شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد:
مجمع عمومی.
هیئت مدیره و مدیرعامل.
بازرس قانونی (حسابرس).
ماده8 ـ اعضای هیئت مدیره سازمان، نمایندگی صاحبان سهام شرکت را در مجمع عمومی شرکت عهده‌دار می‌باشند و ریاست مجمع عمومی بر عهده رییس هیئت مدیره سازمان خواهد بود.
ماده9ـ مجمع عمومی شرکت حداقل دو بار در سال تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی بطور فوق‌‌العاده به پیشنهاد رییس مجمع یا دو نفر از اعضای مجمع یا رییس هیئت مدیره شرکت یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد.
تبصره1ـ جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجراست.
تبصره2ـ اعضای هیئت مدیره می‌توانند با تأیید رییس مجمع، بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند.
ماده10ـ مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تدابیر ابلاغی دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
تعیین اهداف، سیاستها و خط مشی‌های شرکت در چارچوب سیاستهای ابلاغی سازمان.
2ـ بررسی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.
3ـ بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس قانونی و رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سالانه و صورتحساب عملکرد سالانه شرکت و سایر امور مربوط به حساب‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
4ـ بررسی و تصویب دریافت تسهیلات مالی و ارایه تضمینات لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
5 ـ اتخاذ تصمیم درباره سرمایه‌گذاری و مشارکت.
6 ـ بررسی و تصویب ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگیها.
7 ـ بررسی و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مراجع قانونی ذیربط و اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول شرکت.
8 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت جهت سیر مراحل تصویب.
9ـ تأیید اصلاحات اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.
10ـ انتصاب یا عزل مدیرعامل و اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره شرکت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
11ـ تعیین میزان حق‌الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط.
12ـ اتخاذ تصمیم در زمینه ارجاع امر به داوری، تعیین داور، اعطای حق صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات یا این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی شرکت است.
14ـ وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (1) تا (5) ماده (16) اساسنامه سازمان.
تبصره ـ مجمع عمومی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به رییس مجمع تفویض نماید.
ماده11ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است و از بین اشخاصی که در امور نظامی، صنعتی، اقتصادی، مالی، مدیریت و حقوقی دارای تحصیلات عالی و حداقل پنج سال تجربه باشند، برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. حداقل سه نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره باید به صورت موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه نمایند.
تبصره ـ عضویت مجدد اعضای هیئت مدیره در پایان مدت عضویت آنها بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید منصوب نشده‌اند، اعضای قبلی در سمت خود باقی خواهند ماند.
ماده12ـ جلسات هیئت مدیره به هنگام لزوم با دعوت رییس هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا تشکیل می‌شود.
تبصره ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق سه نفر از اعضای حاضر معتبر و لازم‌الاجراست.
ماده13ـ هیئت مدیره با رعایت مصوبات مجمع عمومی و مقررات این اساسنامه برای انـجام اقداماتی که مـوجب پیشـبرد فعالیتهای شـرکت و تأمین مقاصد و هدفهای آن می‌باشـد و اتخاذ تصـمیم درخصوص آنها صراحتـاً جـزو وظایـف مجمع عمومی قرار نگرفته، دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
1ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و مراقبت در حُسن اجرای آنها.
2ـ بررسی و ارایه طرحها، پیشنهادها و گزارشهایی که باید برای تصویب و یا تأیید به مجمع عمومی تقدیم شود.
3ـ تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی سالانه و حساب عملکرد شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی (حسابرس).
4ـ پیشنهاد طرح کلی ساختار و تشکیلات، تأسیس یا انحلال شعب و شرح وظایف کلی آنها به مجمع عمومی.
5 ـ ارائه پیشنهاد درخصوص مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی به مجمع عمومی.
6 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای شرکت براساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان.
7ـ ارایه پیشنهاد در زمینه ارجاع امر به داوری، تعیین داور، اعطای حق صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
8 ـ بررسی و تصویب دستورالعملها، طرحها و برنامه‌های مورد نیاز برای اجرای مصوبات مجمع عمومی و سایر اموری که برای حُسن اداره شرکت لازم است.
تبصره ـ اعضای هیئت مدیره می‌توانند بخشی از اختیارات خود را به اتفاق آرا و با مسؤولیت خود به مدیرعامل شرکت تفویض نمایند. این اختیارات شامل مواردی که هیئت مدیره مرجع پیشنهاد یا تهیه گزارش یا طرحها و مصوبات به مجمع عمومی می‌باشد، نخواهد بود.
ماده14ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت و مسؤول حُسن اداره امور
و حفظ و تـأمین حقـوق، منافع و امـوال شـرکت و اجـرای مـصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و به ویژه دارای اختیارات زیر است:
1ـ اصلاح و بهسازی مستمر نظام مدیریت و واحدهای تابع جهت افزایش کارایی و بهره‌وری مطلوب شرکت.
2ـ انجام کلیه امور مربوط به نیروی انسانی شرکت و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در چارچوب ضوابط سازمان.
3ـ تهیه و تنظیم طرحها، بودجه‌ها، صورتهای مالی و روشهایی که باید برای اتخاذ تصمیم یا تصویب، تقدیم هیئت مدیره گردد.
4ـ انعقاد معاملات و قراردادها و اجرای آنها براساس مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان.
5 ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی، مراجع اداری و قضایی داخلی با حق توکیل به غیر و ارجاع امر به کارشناسی.
6 ـ افتتاح و بستن حساب بانکی برای شرکت، واریز و برداشت وجه با رعایت ماده (15) این اساسنامه.
7 ـ امضای مکاتبات، اسناد و امور جاری شرکت.
8 ـ اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر لازم درباره هر نوع اقدامی که در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط برای حُسن اداره امور شرکت لازم است.
تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود برای مدت معین تفویض نماید.
ماده15ـ قراردادها، معاملات، اسناد مالی، اوراق بهادار و هرگونه سند دیگری که مستلزم قبول تعهد یا واگذاری حقی از شرکت باشد، باید به امضای توأم مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره شرکت، به انتخاب هیئت مدیره برسد. مقامات صاحب امضا می‌توانند حق امضای خود را با حفظ مسئوولیت به سایر کارکنان شرکت که مورد تأیید هیئت مدیره باشند، واگذار نمایند.
مـاده16ـ شـرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.
ماده17ـ بازرس (حسابرس) موظف است به ترازنامه حساب سود و زیان و سایر اسناد و صورتهای مالی شرکت رسیدگی و نظر خود را با رعایت قوانین و مقررات به مجمع عمومی ارایه نماید.
فصل سوم ـ سایر مقررات:
ماده18ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد. نخستین سال مالی از تاریخ ابلاغ اساسنامه تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده19ـ به منظور افزاش بنیه مالی شرکت هر سال ده درصد سود ویژه به عنوان اندوخته قانونی شرکت در حسابها منظور خواهد شد تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت شود.
تبصره ـ افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد.
ماده20ـ شرکت درخصوص مسایل عمومی نیروهای انسانی مانند جذب، گزینش، انتصابات، ترفیعات و اعزام به خارج مشمول ضوابط حاکم بر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده21ـ تعیین قیمت فروش خدمات و محصولات شرکت به نیروهای مسلح برابر با دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده22ـ براساس ماده (4) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح قابل اجرا می‌باشد.
این اسـاسنامه به موجـب نامه‌های شـماره 13474/30/84 مورخ 21/7/1384 و شماره 25264/30/86 مورخ 11/12/1386 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18368
تاریخ تصویب :
1386/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :