جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص شماره‌گذاری خودروهای دیزلی با رعایت قوانین و مقررات شماره212760/ت39261کوزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان حفاظت محیط زیست

وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 29892/ت37213هـ مورخ 30/2/1386 به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه یادشده تصویب نمودند:
شماره‌گذاری خودروهای دیزلی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18369
تاریخ تصویب :
1386/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت صنایع
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :