جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق تبصره (3) به بند (ت) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات شماره213000/ت39404کوزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/12/1386 به استناد بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (ت) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات، موضوع تصویب‌نامه شماره 84217/ت37772هـ مورخ 16/7/1385 الحاق می‌گردد:
« تبصره3ـ وزارت امور خارجه از شمول تبصره‌های (1) و (2) این بند مستثنی می‌باشد.»


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18369
تاریخ تصویب :
1386/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :