جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید سه ماهه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ساحل عاج شماره212943/ت39087کوزارت امور خارجه

وزیران عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی در جلسه مورخ 17/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 191903/3 ـ 563/200/730 مورخ 19/10/1386 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور با رعایت جزء (ج) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
برقراری مقررات لغو روادید سه ماهه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ساحل عاج به شرط عمل متقابل مجاز است.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18369
تاریخ تصویب :
1386/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :