جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره212765/ت37774کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و ترابری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 6415/11 مورخ 16/4/1386 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (6) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 الحاق می‌گردد:
تبصره ـ در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌نماید (مانند مواردی که در اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب1366ـ پیمانکاری نیز به عهده شرکت سرمایه‌گذار است)، اموال و دارایی‌های ایجادشده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط می‌تواند به تشخیص و برآورد خود، اموال و دارایی‌های مذکور را به عنوان تضمین حُسن انجام کار پروژه مربوط پذیرفته و یا جایگزین تضمین‌های سپرده شده قبلی پروژه نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18369
تاریخ تصویب :
1386/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :