جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص مجوز تعیین استقرار واحدهای تولید بتن آماده در محدوده (50) کیلومتری اصفهان شماره212868/ت38566کوزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان حفاظت محیط زیست

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 28/11/1386 بـنا به پیـشنهاد شـماره 109218 مورخ 24/7/1386 استانداری اصفهان و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بندهای « الف» و « ب» تصویب‌نامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ استقرار واحدهای تولید بتن آماده در محدوده (50) کیلومتری اصفهان در نقاطی که در لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع (50) کیلومتری اصفهان ـ مصوب1359ـ تعیین شده است مجاز می‌باشد.
2ـ واحدهای تولید بتن آماده از گروه (6 ـ ب) ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع تصویب‌نامه شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/12/1378 هیئت وزیران به گروه (6 ـ الف) ضوابط یادشده تغییر یافت.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18369
تاریخ تصویب :
1386/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت صنایع
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :