جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد تعیین حق سرانه بیمه پایه درمان ماهیانه صندوق خویش فرمایان شماره661/ت39489هـوزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنابه پیشنهاد شماره 25036/ص/86 مورخ 27/12/1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به منظور حمایت از اجرای برنامه‌های ذیل ردیف 129109 سازمان بیمه خدمات درمانی به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود:
1ـ حق سرانه بیمه پایه درمان ماهیانه صندوق خویش فرمایان موضوع تصویب‌نامه شماره 88044/ت34725هـ مورخ 28/12/1384 به ازای هر نفر از مبلغ چهل و سه هزار (43.000) ریال به مبلغ شصت و سه هزار و چهارصد و شانزده (63.416) ریال افزایش می‌یابد که حداکثر تا مبلغ بیست هزار و چهارصد و شانزده (20.416) ریال آن سهم دولت بوده و از سال 1384 به بعد تا تصویب تصویب‌نامه جدید بدون ایجاد تعهد مالی جدید برای دولت قابل پرداخت می‌باشد.
2ـ حق بیمه سرانه سهم دولت از خدمات درمانی روستائیان موضوع ماده (12) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373 ـ برای هر نفر در هر ماه از سال 1384 به بعد تا تصویب تصویب‌نامه جدید حداکثر معادل بیست هزار (20.000) ریال تعیین و بدون ایجاد تعهد مالی جدید برای دولت قابل پرداخت می‌باشد.
3ـ مبلغ 130.346.410 هزار ریال تحت عنوان تعرفه‌های ترجیحی مناطق محروم در سال 1384 موضوع تصویب‌نامه شماره 4281/ت32661هـ مورخ 31/2/1384 برابر موافقتنامه مبادله شده در وجه سازمان بیمه خدمات درمانی بدون ایجاد تعهد مالی جدید برای دولت اعمال حساب شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1386/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :