جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره719/ت33493کوزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ وزارت : وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
ب ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
پ ـ معاونت برنامه‌ریزی: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
ت ـ شاخص مشارکت عادلانه مردم: نسبت کل هزینه‌های سلامت صرف شده خانوارهای گروههای مختلف درآمدی به درآمد بالاتر از فقر شدید، شاخص یادشده برای سنجش دستاورد نظامهای سلامت در ایجاد مشارکت عادلانه خانوارها در تأمین مالی هزینه‌های بهداشتی و درمانی به کار می‌رود.
تبصره ـ وزارت موظف است در اردیبهشت هر سال خط فقر شدید را تعیین و اعلام نماید.
ث ـ شاخص سهم مردم از هزینه سلامت: نسبت میزان پرداخت مستقیم خانوارها در امر سـلامت هنـگام دریافـت خـدمات، براساس گزارش درآمـد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، به کل هزینه‌های بخش سلامت این شاخص برای سنجش میزان مشارکت کلی مردم در تأمین منابع مالی نظام سلامت به نسبت سایر تأمین‌کنندگان منابع به کار می‌رود.
ج ـ شاخص سهم منابع عمومی: هزینه‌های پرداخت شده از منابع عمومی به کل هزینه‌های بخش سلامت شامل کلیه هزینه‌هایی که برای سلامتی از منابع مختلف تأمین می‌شود به استثنای هزینه‌هایی که هنگام دریافت خدمات تشخیصی و درمانی بطور مستقیم توسط مردم پرداخت می‌شود.
چ ـ خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت: خانوارهایی که مبلغی بیش از چهل درصد (40%) مازاد درآمد خود ـ نسبت به حد امرار معاش ـ را صرف هزینه‌های سلامت می‌نمایند.
ح ـ میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت: تعداد خانوارهای موضوع بند ‌(چ) این ماده نسبت به تعداد کل خانوارهای کشور.
خ ـ ظرفیت پرداخت خانوار: براساس فرمول « هزینه کل سالانه منهای خط فقر شدید» محاسبه می‌شود.
د ـ خط فقر شدید: بر مبنای آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی، موضوع تصویب‌نامه شماره 20867/ت32343هـ مورخ 8/4/1384 محاسبه خواهدبود.
ماده2ـ به منظور امکان نظارت و ارزشیابی شاخصهای موضوع این آیین‌نامه و پیش‌بینی اعتبارات لازم، مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت و وزارت بهداشت هر ساله قبل از تدوین لایحه بودجه، شاخصهای مذکور را به تفکیک ملی و استانی، طی یک گزارش تحلیلی به معاونت برنامه‌ریزی اعلام نماید.
تبصره1ـ مرکز آمار ایران با همکاری وزارت و وزارت بهداشت مکلف است هزینه‌های سلامت را در چارچوب تعاریف و استانداردهای بین‌المللی حسابهای ملی سلامت متناسب با مفاد این آیین‌نامه هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه سالانه برآورد و به تفکیک ملی و استانی اعلام نماید.
تبصره2ـ مرکز آمار ایران موظف است نسبت به لحاظ نمودن اطلاعات لازم برای محاسبه شاخصهای یادشده براساس نیاز و با همکاری وزارت بهداشت و وزارت در پرسشنامه خانوار در سطوح ملی و استانی اقدام نماید.
ماده3ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی موضوع ماده (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ـ مصوب1373ـ هر ساله همزمان و متناسب با تعیین حق بیمه و تعرفه‌های سال بعد براساس هزینه خدمات پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده4ـ وزارت بهداشت مکلف است با همکاری وزارت و مشاوره با انجمنها، گروههای تخصصی و سازمان نظام پزشکی دستورالعملهای اقدامات تشخیصی و درمانی را با اولویت خدمات پر هزینه و شایع (هر سال حداقل 20 مورد) تدوین و برای تصویب شورای عالی یادشده ارایه نماید. مبنای بازپرداخت هزینه‌های درمانی توسط سازمانهای بیمه‌گر، رعایت دستورالعملهای مصوب شورای عالی یادشده خواهدبود.
ماده5 ـ به منظور پرداخت سهم خدمات درمانی خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت، معاونت برنامه‌ریزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را در لایحه بودجه سنواتی به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده6 ـ کلیه بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکز وابسته به دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، همچنین مراکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد با بیمه‌ها، مکلفند دارو و لوازم مصرفی و تجهیزات لازم برای درمان بیماران بستری در بیمارستان را فراهم کنند و اقلام مصرفی این موارد را در صورتحساب سازمانهای بیمه‌گر لحاظ و صرفاً فرانشیز بستری را از بیمه‌شده اخذ نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1387/1/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :