جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره683/ت39045کوزارت نیرو

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی, صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 14/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/82072 مورخ 22/10/1386 وزارت نیرو و به استناد « ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386, آیین‌نـامه اجرایـی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سرمایه گذار: متقاضیان بخش خصوصی, تعاونی و عمومی غیردولتی.
ب ـ سرمایه پذیر: شرکتی که مالکیت تأسیسات خریداری و یا احداث شده به آن شرکت منتقل می‌شود.
ج ـ بهره بردار: شرکتی که مسئولیت بهره‌برداری از تأسیسات خریداری و یا احداث شده را بر عهده خواهدداشت.
د ـ شرکت مادر تخصصی: شرکت‌های توانیر, ساتکاب, مدیریت منابع آب.
ماده2ـ به منظور تحقق اهداف بند « ب» تبصره (4) قانون بودجه سال1386 کل کشور و فراهم نمودن امکان قابلیت‌واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های صنعت برق و بسترسازی جهت تشویق, فعالیت و مشارکت بخش غیردولتی در احداث یا خرید نیروگاه‌ها و در راستای اجرایی کردن سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع مالی برای احداث یا خرید نیروگاه‌ها, پیمانکاران, شرکت‌ها, سازندگان و اشخاص حقیقی را جهت استفاده از تسهیلات موضوع جزء (1) بند « ب» تبصره (4) به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی معرفی نمایند تا پس از بررسی توجیه فنی, اقتصادی و زیست محیطی طرح, نسبت به پرداخت وام از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید. وام‌های دریافتی پس از بهره‌برداری از طرح و از محل فروش برق تولیدی به صورت ریالی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به ارز خواهدبود, بازپرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ حسب درخواست بانک عامل, شرکت مادر تخصصی مربوط در قالب قرارداد فی‌مابین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر بازپرداخت تسهیلات را از محل درآمد حاصل از فروش برق تولیدی نیروگاه به بانک عامل با حق دسترسی به حساب‌های شرکت سرمایه‌پذیر و یا بهره‌بردار تضمین می‌نماید.
تبصره2ـ حداکثر تسهیلات اعطایی به هر شرکت سرمایه‌گذار تا پنجاه درصد (50%) هزینه موردنیاز احداث یا خرید نیروگاه خواهدبود.
ماده3ـ شرکت توانیر کلیه طرح‌های اجرایی بخش خصوصی در قالب پروژه‌های کاهش تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت نیروگاه‌ها را دریافت و بررسی می‌نماید.
تبصره ـ شرکت توانیر مجاز است در صورت صلاحدید رأساً به معرفی برخی مناطق به عنوان مناطق دارای اولویت و خاص اقدام نماید.
ماده4ـ شرکت توانیر موظف است پس از دریافت طرح‌ها ظرف مدت بیست روز نسبت به تأیید یا رد توجیه فنی ـ اقتصادی و یا اولویت اجرای طرح‌های ارایه شده اقدام نماید.
تبصره ـ در بررسی‌های اقتصادی, دوره بازگشت سرمایه نباید از مجموع دوره جذب و تنفس و بازپرداخت تسهیلات بیشتر باشد.
ماده5 ـ در صورت تأیید طرح, شرکت توانیر پس از عقدقرارداد, شرکت سرمایه‌گذار را جهت استفاده از تسهیلات موضوع جزء (2) بند « ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور, به بانک‌عامل معرفی می‌نماید.
تبصره ـ چنانچه سرمایه‌گذار ظرف مدت دو ماه از معرفی به بانک, موفق به اخذ موافقت بانک‌عامل جهت اعطای تسهیلات نگردید, شرکت توانیر مجاز به تمدید یا ابطال مجوز صادر شده می‌باشد.
ماده6 ـ حسب درخواست بانک عامل شرکت توانیر در قالب قرارداد فی‌مابین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر بازپرداخت تسهیلات را از محل صرفه‌جویی حاصله با حق دسترسی به حساب‌های شرکت سرمایه‌پذیر و یا بهره‌بردار به بانک‌عامل تضمین می‌نماید.
ماده7ـ بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده به شرکت سرمایه‌گذار براساس قرارداد فیمابین و پس از تأیید اجرای کار توسط شرکت توانیر خواهدبود.
تبصره1ـ پرداخت هر مرحله از مبلغ قرارداد از سوی شرکت توانیر به شرکت سرمایه گذار منوط به بازپرداخت اقساط دریافتی از بانک عامل خواهدبود. در صورت عدم انجام تعهدات از سوی شرکت سرمایه‌گذار شرکت توانیر مجاز خواهدبود رأساً از محل مبلغ قرارداد به تسویه اقساط اقدام نماید. مفاد این تبصره باید در متن قرارداد درج شده‌باشد.
تبصره2ـ شرکت توانیر مجاز است بخشی از وظایف خود را به جهت تسهیل در اجرای این آیین‌نامه به شرکتهای تابعه خود (شرکت بهره بردار) واگذار نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1387/1/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :