جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره718/ت37914کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 13467/3906/56 مورخ 24/4/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادی بـه قـانون تنـظیم بخـشی از مـقـررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386, آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده1ـ به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کالاهای وارداتی مجاز را با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه بانکی, بیمه‌نامه یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.
تبصره1ـ کالای وارداتی مجاز کالایی است که طبق قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) و اصلاحات بعـدی آن و آیین‌نـامه اجـرایی مـربوط, ورود آن به کشور مجاز شناخته شده است.
تبصره2ـ استفاده از هر نوع وثیقه معتبر دیگری از جانب گمرک ایران برای ترخیص کالاهای وارداتی منوط به تأیید رییس کل گمرک ایران است.
ماده2ـ بیمه نامه به عنوان تضمین معتبر در صورتی قابل پذیرش است که شرکتهای بیمه طبق ضوابط مصوب شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و انعقاد قرارداد با گمرک ایران ضمن صدور بیمه‌نامه, پرداخت حقوق ورودی کالاهای متقاضیان را در سررسید مشخص به نفع گمرک ایران تضمین کنند.
تبصره ـ گمرک موظف است در قراردادهای منعقدشده با شرکتهای بیمه‌گر, هزینه تأخیر در پرداخت وجوه تضمین شده توسط شرکتهای بیمه را براساس مقررات بانکی به صورت شرایط ضمن عقد در نظر بگیرد.
ماده3ـ گمرک ایران می‌تواند با نگهداری بخشی از کالا با ترخیص بقیه آن موافقت نماید, به شرطی که کالاهای نگهداری شده تکافوی حقوق ورودی کالای ترخیص شده و هزینه‌های متعلقه از جمله هزینه نگهداری و فروش کالا را بکند. این تسهیلات صرفاً برای واحدهای تولیدی و شرکتهای تجاری معتبر به تشخیص گمرک ایران و در مورد کالاهایی است که گمرک فهرست و مشخصات آنها را اعلام می‌نماید.
تبصره1ـ استفاده از تسهیـلات این ماده, منوط به پرداخت هزینـه‌های متعلـقـه به کالاهای باقیمانده به عنوان وثیقه از قبیل هزینه انبارداری, برای مدتی است که ضمن رعایت ماده (389) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ـ مصوب 1351ـ از سوی گمرک تعیین می‌شود.
تبصره2ـ در مواردی که بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری می‌شود, پروانه گمرکی کالای ترخیص شده تا ایفای تعهدات کامل صاحب کالا نزد گمرک نگهداری می‌شود.
ماده4ـ ترخیص کالاهای وارداتی شرکتهای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ طبق تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1350ـ صورت خواهدگرفت.
ماده5 ـ در صورت عدم ایفای تعهدات موضوع این آیین‌نامه درخصوص پرداخت حقوق ورودی کالا در مهلت مقرر توسط واردکنندگان, گمرک ایران باید بلافاصله از ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا خودداری و از طریق اجرای مواد (14) و (15) قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری و وصول حقوق دولت اقدام کند. در صورتی که موضوع, مربوط به ماده (3) این آیین‌نامه است, گمرک موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری‌شده در گمرک را در موعد مقرر قانونی, متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سـازمـان جمـع‌آوری و فروش امـوال تملیـکی میـزان بدهی صاحـب کالا به دولت را اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است در زمان فروش کالا ضمن رعایت سایر مقررات, نسبت به کسر بدهی مربوط از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به حساب مربوط در خزانه دولت, مراتب را به گمرک ذی‌ربط اعلام کند.
ماده6 ـ تعیین مهلت برای ایفای تعهدات مربوط به پرداخت حقوق ورودی تا سقف یک سال, طبق دستورالعملی خواهدبود که حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی رییس کل گمرک ایران صادر و ابلاغ می‌شود.
ماده7ـ گمرک ایران موظف است گزارش عملکرد تفصیلی اجرای این آیین‌نامه را به صورت سالانه تهیه و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1386/1/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :