جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده (9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شماره715/ت34870کمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی, سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه‌ریـزی و نـظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (4) ماده (9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده (9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده1ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی, ذهنی, روانی یا توأم, اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
ب ـ مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور (به جز معلولان) هستند.
ج ـ قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383ـ .
د ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.
هـ ـ معاونت برنامه‌ریزی: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ماده2ـ سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره (4) ماده (9) قانون و تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین‌نامه به معاونت برنامه‌ریزی پیشنهاد می‌نماید.
ماده3ـ سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می‌گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین‌نامه انجام می‌شود نماید.
ماده4ـ کمکهای یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آییـن‌نامـه به استنـاد ماده (147) قانـون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهدشد.
ماده5 ـ سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت, مالکیت یا بهره‌برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.
ماده6 ـ برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه, سازمان صرفاً مجاز به قبول کمکهای یارانه‌ای اشخاصی است که کتباً قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هرگونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند.
ماده7ـ اولویت‌ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه مطابق ضوابطی خواهدبود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی, مسکن و شهرسازی و رؤسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهدرسید.
ماده 8 ـ احـداث و بـهره‌برداری از واحـدهای مـسکونی مـوضـوع این آییـن‌نامه از پرداخت کلیه هزینه‌های صدور پروانه ساختمان, آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌باشند.
ماده9ـ واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین‌نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط براساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان, نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد.
ماده10ـ واگذاریهای موضوع این آیین‌نامه به صورت بلاعوض و رایگان می‌باشد.
ماده11ـ رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1387/1/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :