جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار شماره 737/ت38220کوزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت دادگستری ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (167) و ماده (170) قانون کار ـ مصوب 1369ـ و با رعایت تصویب‌نامه یادشده، دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند:

دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار

ماده1ـ در اجرای ماده (167) قانون کار ـ مصوب 1369ـ شورای عالی کار که در این دستورالعمل به اختصار شورا نامیده می‌شود متشکل از اعضای زیر است:
الف ـ وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رییس شورا.
ب ـ دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج ـ سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)، با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان.
د ـ سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) با معرفی کانون عالی شورای اسلامی کار.
هـ ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.
و ـ رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
تبصره ـ در صورت عدم تشکیل یا فقدان اعتبار هر یک از کانونهای عالی یادشده، انتخاب نماینده کارفرمایان و کارگران در اجرای تبصره (2) ماده (136) قانون کار با وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ماده2ـ جلسات شورا، در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد. در صورت ضرورت حسب مورد با نظر وزیر کار و امور اجتماعی در محل دیگری تشکیل خواهد شد.
ماده3ـ جلسات عادی شورا هر ماه حداقل یک بار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری، جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص رییس شورا یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.
ماده4ـ هر یک از کانونهای یادشده باید علاوه بر اعضای اصلی، سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل به شورا معرفی نمایند. به طوری که به ازای هر عضو اصلی همواره یک عضو علی‌البدل جایگزین گردد.
تبصره1ـ در صورتی که در خلال عضویت، هر یک از اعضای اصلی این ماده فوت نماید و یا شرایطی را که به اعتبار آن برای نمایندگی شورا معرفی شده‌اند از دست بدهند، مانند استعفا، بازنشستگی، خاتمه خدمت، خروج از عضویت کانون عالی مربوط و نظایر آنها، غیبت غیرموجه در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در طول سال تقویمی، عضویت آنها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، عضو یا اعضای جدید مطابق این ماده به ترتیب فهرست معرفی‌شدگان انتخاب می‌شوند.
تبصره2ـ در صورت مرخصی و عدم حضور اعضای اصلی در جلسه، اعضای علی‌البدل با داشتن حق رأی شرکت خواهند کرد.
تبصره3ـ کانونهای عالی موضوع بندهای « ج» و « د» ماده (1) می‌توانند قبل از اتمام دوره عضویت هر یک از نمایندگان یادشده، به عضویت وی خاتمه داده و فرد دیگری را برای باقیمانده مدت عضویت معرفی نمایند.
ماده5 ـ اعضای شورا مرکب از (11) نفر می‌باشند و جلسات آن با حضور حداقل (7) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده6 ـ مدت عضویت هر یک از نمایندگان کارفرمایان یا کارگران (اعم از اصلی یا علی‌البدل) در شورا دو سال است و انتخاب مجدد آنها مجاز است.
ماده7ـ دبیـر شـورا با پیشنهاد وزیـر کار و امور اجـتماعی و تـصویب شـورا تعیین می‌گردد.
تبصره ـ شورا دارای یک دبیرخانه دایمی، تحت سرپرستی دبیرشورا خواهد بود که تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صورت‌جلسات، دعوت از اعضاء، تنظیم امور دفتری، انجام مکاتبات لازم، حفظ و نگهداری و ثبت اوراق و اسناد و تهیه توضیحات لازم برای دستور جلسات و اعلام آگهی تصمیمات شورا را عهده‌دار خواهد بود.
ماده8 ـ تشکیلات موردنیاز دبیرخانه شورا به پیشنهاد دبیر شورا تعیین و نیازهای پرسنلی و پشتیبانی توسط وزارتخانه یادشده تأمین می‌شود.
تبصره1ـ دبیر شورا موظف است خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را در صورت‌جلسه قید و آن را به امضای اعضا برساند. آن بخش از مصوبات شورا که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می‌نماید، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع درج می‌گردد.
تبصره2ـ دبیر شورا دستورجلسات را با نظر رییس شورا تنظیم و حداقل (72) ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء می‌رساند. دبیر شورا می‌تواند حسب ضرورت از افراد صاحب‌نظر دعوت به عمل آورد. افراد یادشده بدون داشتن حق رأی و فقط به منظور اظهارنظر کارشناسی در جلسه شرکت خواهند نمود.
ماده9ـ شورا می‌تواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسی‌های لازم نسبت به مسایلی که نیاز به کارشناسی دارد، اقدام به تشکیل کارگروههای تخصصی نماید.
ماده10ـ حق حضور اعضای شورا و کارگروههای تخصصی آن در بودجه سالانه وزارت کار و امور اجتماعی پیش‌بینی و پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل قبلی لغو می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1387/1/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت صنایع
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت دادگستری
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :